Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”

UCHWAŁA Nr 298
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 r.
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”.
 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 
§1

1.   Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia – magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek pielęgniarstwo. Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i wykonują zawód „pielęgniarki/pielęgniarza”.

 4.Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 
§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An-1Fn do niniejszej uchwały.

2. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1An-1Fn, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

3. Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załączniku przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

4. Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1An-1Fn złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zapisu ust. 2, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 
§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1An-1Fn do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w §1 ust. 4 uchwały.

2. W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 3-5 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 75,00.

3. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

4. Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

5. W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 
§4

Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.0kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 
§5

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

 
§6

1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 zaświadczenie Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust.1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz w ramach rekrutacji (rankingu świadectw dojrzałości) zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunkach: ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), pielęgniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia;

–   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

–    na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

–   na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka.

3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 75,00kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 28 lipca 2009 r.

 
§7

1.    W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §2 i 3 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 4 uchwały stosuje się odpowiednio.

 
§8
Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w § 2 i 3 uchwały.

2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników

            1An -1Fn do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 4 oraz § 2-8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4. Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5. Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi –31 lipca 2009 r.

§9

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/ przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b/ organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 
§10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/ podanie (na formularzu),

b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

c/ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód opłaty rekrutacyjnej,
h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).
 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku pielęgniarstwo do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki,

2/ aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

3/ dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczony przez Izbę Pielęgniarską.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

1/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

2/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

4. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

5. Dokumenty należy złożyć w terminie od 20 do 24 lipca 2009 r.[1]
 
§11

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w pkt. 1 i 2.

1. Na tym kierunku są wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 
§12

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie do 24 sierpnia 2009 r.

2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 
§13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3. Każdą pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6. Termin egzaminu wstępnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w §13 A ust. 1 oraz §13 B ust. 2) - jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

 
§14
1. Studia niestacjonarne są odpłatne.

2. Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie:

     1/ przyjęci w trybie podstawowym – w terminie do 4 września 2009 r.,

     2/ przyjęci w trybie odwoławczym –w terminie do 11 września 2009 r.

     Potwierdzenie stanowią:

–   dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane lub dostarczone osobiście do dziekanatu wydziału dokumenty: podpisana umowa za usługi edukacyjne, dowód wpłaty (opłaty za studia), świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia;

–   dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane lub dostarczone osobiście do dziekanatu wydziału dokumenty: podpisana umowa za usługi edukacyjne, dowód wpłaty (opłaty za studia) oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia.

3. Brak potwierdzenia, tj. niedostarczenie w wyznaczonych terminach wymaganych dokumentów oznaczać będzie rezygnację kandydata z podjęcia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skreślenie z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

 
Załącznik 1An
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)
1

Ochrona środowiska (KS)

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka i astronomia
4. Geografia
5. Matematyka
2
Pielęgniarstwo
3
Rolnictwo
4

Technika rolnicza i leśna

5

Technologia żywności i żywienie człowieka

6
Towaroznawstwo
7
Zootechnika
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Ochrona środowiska (KS)

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2
Pielęgniarstwo
3
Rolnictwo
4
Technika rolnicza i leśna
5
Technologia żywności i żywienie człowieka
6
Towaroznawstwo**
7
Zootechnika

*   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1Bn
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch z przedstawionych poniżej)

1
Budownictwo

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia
4. Informatyka
5. Matematyka
2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1Cn
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1
Administracja
1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia
2. Historia
3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie

2
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
3
Ekonomia
4
Historia
5
Politologia
6
Prawo
7
Stosunki międzynarodowe
8
Zarządzanie
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3
Ekonomia
4
Historia
5
Politologia
6
Prawo
7

Stosunki międzynarodowe

8

Zarządzanie

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1Dn
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)
1
Informatyka

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Matematyka

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Informatyka

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1En
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego 

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1Fn
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego 
z przedstawionych poniżej)

1
Nauki o rodzinie
1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2
Pedagogika
3
Pedagogika specjalna
4
Socjologia
5
Teologia
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Nauki o rodzinie

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub

 język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2
Pedagogika
3
Pedagogika specjalna
4
Socjologia
5
Teologia

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata


Tabela 1
 

Terminy egzaminów na I rok studiów niestacjonarnych UWM w Olsztynie w 2009 r.

Lp.
Kierunek studiów
Egzamin pisemny
Ogłoszenie wyników
1
Filologia
1.1.

Filologia angielska

 (studia II stopnia)
29.07.2009 r.
3.08.2009 r.
 
Tabela 2
 

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego
na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91
5,0
90 – 81
4,5
80 – 71
4,0
70 – 61
3,5
60 – 51
3,0
50 – 0
2,0
 
 
 


Dokumenty, o których mowa w §10 ust.1, pkt. a, b, c, g, h oraz dokumenty określone w §10 ust. 2 pkt. 1-3 dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, a także dokumenty określone w §10, ust. 3 pkt. 1 i 2 warunkują wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
19.05.2008 08:31
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:18
Liczba wyświetleń:
3240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument