Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

UCHWAŁA Nr 299

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 maja 2008 r.

 

w sprawie zasad  przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

Na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia co następuje:

 
§1

Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

 
§2
Olimpiadami stopnia centralnego są:

a/ olimpiady przedmiotowe,

b/ olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,

c/ konkursy o zasięgu centralnym, w których uczestniczą przedstawiciele odpowiadającym tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

 §3

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik 1 do Uchwały.

1. Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego nie może przekraczać 10 % limitu naboru na te kierunki.

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit określony w ust. 1 – o przyjęciu na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego decyduje średnia arytmetyczna ocen lub suma % punktów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na świadectwie dojrzałości (obliczona według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu świadectw w danym roku).

3.    Pozostali laureaci lub finaliści zostają poddani ogólnie obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

§4

Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów określają odrębne przepisy.

  
§5

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

§6

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

 
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 


Załącznik

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich

uprawnienia laureatów i finalistów stopnia centralnego do przyjęcia na I rok studiów

w latach 2009-2011
 
Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

Laureaci elim.centr.

Finaliści elim. centr.

Kierunki /Makrokierunki studiów

1
2
3
4
1
Olimpiada Artystyczna

L. el. c. + F. el. c.

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2
Olimpiada Astronomiczna
L. el. c. + F. el. c.
energetyka
fizyka techniczna
informatyka
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna
edukacja techniczno-informatyczna
3
Olimpiada Biologiczna
L. el. c. + F. el. c.
akwakultura i bezpieczeństwo żywności

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pedagogika
pielęgniarstwo
rolnictwo
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
weterynaria
zootechnika
4
Olimpiada Chemiczna
L. el. c. + F. el. c.
akwakultura i bezpieczeństwo żywności

bioinżynieria produkcji żywności

biologia
biotechnologia
edukacja techniczno-informatyczna
informatyka
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
kierunek lekarski
matematyka
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo
weterynaria
zootechnika
5
Olimpiada Filozoficzna
L. el. c. + F. el. c.
filozofia
pedagogika
pedagogika specjalna
socjologia
teologia
6
Olimpiada Fizyczna
L. el. c. + F. el. c.
akwakultura i bezpieczeństwo żywności
fizyka techniczna
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
7
Olimpiada
Geograficzna i Nautologiczna

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

gospodarka przestrzenna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
rybactwo
8
Olimpiada Historyczna

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
pedagogika
pedagogika specjalna
prawo
socjologia
teologia
9
Olimpiada Informatyczna

L. el. c. + F. el. c.

fizyka techniczna
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie
10
Olimpiada
Języka Angielskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. angielska, fil. rosyjska z językiem angielskim, fil. ukraińska z językiem angielskim)

11
Olimpiada
Języka Białoruskiego
L. el. c. + F. el. c.
filologia (sp. filologia  rosyjska)
12
Olimpiada
Języka Łacińskiego

L. el. c. + F. el. c.

teologia
13
Olimpiada
Języka Niemieckiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. germańska)
14
Olimpiada
Języka Rosyjskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem angielskim, fil. ukraińska, fil. ukraińska z językiem angielskim)

15
Konkurs Technik
L. el. c. + F. el. c.
budownictwo
mechanika i budowa maszyn
technika rolnicza i leśna
16
Konkurs Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

L. el. c. + F. el. c.

geodezja i kartografia
17
Konkurs „Zielone Dyplomy”

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
zootechnika
18
Olimpiada
Literatury i Języka Polskiego

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia polska
19
Olimpiada Losy Polaków
na Wschodzie po 17 września 1939 r.

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
20
Olimpiada Matematyczna

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

bioinżynieria produkcji żywności
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
fizyka techniczna
geodezja i kartografia
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie
zootechnika
21
Olimpiada
Ochrony Środowiska (ZMW)

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

bioinżynieria produkcji żywności
biologia
inżynieria środowiska
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
ochrona środowiska
rolnictwo
rybactwo
zootechnika

22
Ogólnopolski Konkurs „Parlamentaryzm w Polsce”
L. el. c.
prawo

L. el. c. + F. el. c

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
politologia
stosunki międzynarodowe
23
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo
24
Turniej Budowlany

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo
25
Turniej Młodych Mistrzów Techniki

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
inżynieria środowiska
inżynieria bezpieczeństwa
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technika rolnicza i leśna
26
Olimpiada
Wiedzy o Wynalazczości

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
mechanika i budowa maszyn
27
Olimpiada
Wiedzy Ekologicznej

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

bioinżynieria produkcji żywności
biologia
inżynieria środowiska
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
zootechnika
28
Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej

L. el. c. + F. el. c

ekonomia
gospodarka przestrzenna
towaroznawstwo
socjologia
zarządzanie
29
Olimpiada
Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
L. el. c. + F. el. c.
administracja
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
nauki o rodzinie
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
30
Olimpiada
Wiedzy o Prawach Człowieka

L. el. c. + F. el. c.

administracja
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
nauki o rodzinie
politologia
pedagogika
pedagogika specjalna
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
31
Olimpiada
Wiedzy o Prawie

L. el. c. + F. el. c.

administracja
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
politologia
prawo
socjologia
32
Olimpiada
Wiedzy Technicznej

L. el. c. + F. el. c.

akwakultura i bezpieczeństwo żywności
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
33
Olimpiada
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo
34
Olimpiada
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (blok: architektura krajobrazu; wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

bioinżynieria produkcji żywności (bloki: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, produkcja zwierzęca)

inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (bloki: produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa);

rolnictwo (bloki: produkcja roślinna,

ogrodnictwo ,ochrona i inżynieria środowiska);

inżynieria chemiczna i procesowa
(blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe);

ogrodnictwo (bloki: produkcja roślinna, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska);

technologia żywności i żywienie człowieka

(blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe);

towaroznawstwo (blok: żyw. człowieka i gospodarstwo domowe);

technika rolnicza i leśna

(bloki: mechanizacja rolnictwa, leśnictwo);

zootechnika (blok: produkcja zwierzęca)

zarządzanie (blok: agrobiznes)

35
Olimpiada
Wiedzy o Unii Europejskiej

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
nauki o rodzinie
prawo
politologia
stosunki międzynarodowe
teologia
36
Olimpiada
Wiedzy o Żywności

L. el. c. + F. el. c.

bioinżynieria produkcji żywności
inżynieria chemiczna i procesowa
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
37
Olimpiada
Wiedzy o Żywieniu

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo
38
Olimpiada Teologii Katolickiej

L. el. c. + F. el. c.

teologia
39
Misyjna Olimpiada
Znajomości Afryki

L. el. c. + F. el. c.

teologia
40
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
z Zakresu Technologii Mięsa

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia żywności i żywienie człowieka

towaroznawstwo
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
19.05.2008 08:20
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:16
Liczba wyświetleń:
3055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument