Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim

 

UCHWAŁA Nr 303
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim (z późn. zm.).
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim ( z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 
1.         § 2 otrzymuje brzmienie :
   „1. Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członkom Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Nauki, ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości :
1)       rektorowi                       - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
2)       Prorektorowi                 - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
3)       Dziekanowi                   - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
4)       Prodziekanowi              - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
5)       członkom:
         - Państwowej Komisji Akredytacyjnej                    - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
         - Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów    - 120 godzin obliczeniowych rocznie,
         - Rady Nauki                                                           - 120 godzin obliczeniowych rocznie.
 
   2. Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika projektu badawczego, koordynatora projektów zamawianych oraz kierownika zadań w projektach zamawianych ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości :
1)      pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję kierownika projektu  Programów Ramowych Unii Europejskiej, projektu badawczego z Funduszy Strukturalnych oraz koordynatora projektów zamawianych, zatrudnionemu na stanowisku:
   - profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   - profesora nadzwyczajnego - (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   - adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   - adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie.
 
2)      pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję kierownika projektu badawczego: własnego, celowego, rozwojowego oraz funkcję kierownika zadań w projektach zamawianych, zatrudnionemu na stanowisku :
            - profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,
         - profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,
         - adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego)- 180 godzin obliczeniowych rocznie,
            - adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 195 godzin obliczeniowych rocznie.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
19.05.2008 07:40
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:11
Liczba wyświetleń:
2933
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument