Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007

 

 

UCHWAŁA Nr 188

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2007 uwzględniający:     (w tys. zł)

1.      Przychody działalności operacyjnej                                                             286 798,9

2.      Koszty działalności operacyjnej                                                                   276 784,0

3.      Zysk z działalności operacyjnej                                                                    10 014,9

4.      Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                           31 840,0

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                               16 700,0

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 183 742,4

5.      Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                         47 700,0

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów             48 694,4

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 652,4

6.      Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                        1 000,0

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                            320,0

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 714,5

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:08
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:42
Liczba wyświetleń:
2941
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument