Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

 

UCHWAŁA NR 296

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 maja 2008 roku

 

w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1. Na kierunku FILOLOGIA POLSKA powołuje się specjalność: „komunikowanie publiczne” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

2. Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

a. zmienia się nazwę specjalności: „geodezja satelitarna i nawigacja”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki na „geodezja i nawigacja satelitarna”

b. powołuje się specjalności: „geodezja i szacowanie nieruchomości” oraz „geodezja i nawigacja satelitarna”, z realizacją kształcenia w języku angielskim na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki,

c. powołuje się specjalności: „geodezja i szacowanie nieruchomości”, „geodezja gospodarcza”, „geodezja i nawigacja satelitarna” oraz „kataster nieruchomości”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

3. Na kierunku HISTORIA - powołuje się specjalność archiwistyczną z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

4. Na kierunku NAUKI O RODZINIE:

a. likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

b. powołuje się specjalności: „mediacja rodzinna” oraz „profilaktyka społeczna” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

c. uruchamia się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalności „mediacja rodzinna” z 6 semestralnym okresem nauki.

5. Na kierunku ROLNICTWO - powołuje się specjalność: „zielarstwo” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki.

6. Na kierunku TOWAROZNAWSTWO:

a. zmienia się nazwę specjalności: „organizacja produkcji i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki na „produkcja i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej”,

b. zmienia się nazwę specjalności: „organizacja krajowego i międzynarodowego obrotu towarów”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki na „obrót towarów i obsługa celna”,

7. Na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-ro na 3 semestralny.

8.  Na kierunku TEOLOGIA:

a. likwiduje się kształcenie w cyklu A i B, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich odpowiednio z 12 i 10 semestralnym okresem nauki,

b. likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich w cyklu A i B, odpowiednio z 12 i 10 semestralnym okresem nauki,

c. likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 semestralnym okresem nauki,

d. likwiduje się kształcenie w zakresie pomagisterskich studiów licencjackich-kościelnych, realizowanych na poziomie studiów niestacjonarnych z 4 semestralnym okresem nauki,

e. powołuje się specjalność: „formacja kapłańska” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 12 semestralnym okresem nauki,

f.   powołuje się specjalność: „edukacja katechetyczno-pedagogiczna” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 semestralnym okresem nauki,

g. powołuje się specjalność: „komunikacja społeczno-religijna” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 semestralnym okresem nauki.

§ 2

1. Kształcenie na powołanych uchwałą specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 
 

Oferta kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w roku akademickim 2009/2010
Studia stacjonarne

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność
Wydział
I
KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Administracja
Prawa i Administracji
tel. 089 524-64-25
Systemy bezpieczeństwa publicznego
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Administracja
II

MAKROKIERUNEK AKWAKULTURA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (AB)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Akwakultura i bezpieczeństwo żywności
Ochrony
Środowiska iRybactwa
tel. 089 523-34-21
III

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (AK)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Architektura krajobrazu
Kształt. Środowiska i Rolnictwa
tel. 089 523-33-16
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
IV

MAKROKIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI (BP)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Gospodarka żywnościowa
Bioinżynierii Zwierząt
tel. 089 523-34-05
Przetwórstwo żywności
V
KIERUNEK BIOLOGIA (BL)*
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Biologia ogólna
Biologii
tel. 089 523-44-48
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Biologia molekularna
Biologia środowiskowa
VI

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA (BT)*

A
Studia
 pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Biotechnologia
Biologii
tel. 089 523-44-48
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia zwierząt
Biotechnologia roślin
Biotechnologia środowiskowa
VII
KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Budownictwo
Nauk Technicznych
tel. 089 523-37-75
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budowa i eksploatacja dróg
Instalacje budowlane
VIII

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (DK)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo tekstów
Wiedza o kulturze
Zarządzanie informacją naukową
IX

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (WM)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
X

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (WP)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
XI

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Edukacja techniczno-informatyczna
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Edukacja komunikacyjna i bezpieczeństwo systemów
technicznych
Zastosowanie informatyki w technice
XII
KIERUNEK EKONOMIA (EK)*
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Ekonomia przedsiębiorstwa
Nauk Ekonomicznych
tel. 089 523-47-57
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Ekonomia menedżerska
Ekonomika gospodarki żywnościowej

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowość
XIII
KIERUNEK ENERGETYKA (EG)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Energetyka
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
XIV
KIERUNEK FILOLOGIA (FL)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Filologia angielska
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z jęz. angielskim
Filologia ukraińska z jęz. angielskim
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
XV

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A
Studia
 pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Filologia polska
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
Informacja naukowa i bibliologia

Komunikowanie publiczne

B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Filologia polska
Edytorstwo tekstów
Wiedza o kulturze
Zarządzanie informacją naukową
XVI
KIERUNEK FILOZOFIA (FZ)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Filozofia
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Filozofia
Wiedza o kulturze
XVII

KIERUNEK FIZYKA TECHNICZNA (FT)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Fizyczne podstawy inżynierii biomedycznej
Matematyki
i Informatyki
tel. 089 535-20-11
XVIII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)*

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Geodezja i geoinformatyka
Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
tel. 089 523-39-77
Geodezja i szacowanie nieruchomości
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Geodezja i szacowanie nieruchomości

Geodezja i szacowanie nieruchomości

(oferta w języku angielskim)

Geodezja gospodarcza
Geodezja i nawigacja satelitarna

Geodezja i nawigacja satelitarna

(oferta w języku angielskim)

Kataster nieruchomości
C
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomości

Geodezja gospodarcza

Geodezja i nawigacja satelitarna

Kataster nieruchomości

XIX

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Gospodarka przestrzenna
Geodezji
i Gospodarki
Przestrzennej
tel. 089 523-39-77
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
4 sem.
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
XX
KIERUNEK HISTORIA (HT)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Historia
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Historia
Archiwistyczna
Edytorstwo tekstów
Zarządzanie informacją naukową
XXI
KIERUNEK INFORMATYKA (IF)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Inżynieria systemów informatycznych
Matematyki
i Informatyki
tel. 089 535-20-11
Informatyka ogólna
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XXII

KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (IB)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
XXIII

KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (IC)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Inżynieria przetwórstwa żywności
Nauki o Żywności
tel. 089 523-49-83
523-37-10
523-34-01
XXIV

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Inżynieria komunalna
Ochrony Środowiska
i Rybactwa
tel. 089 523-34-21
XXV

MAKROKIERUNEK INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA ROLNICZEGO (IG)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa

tel. 089 523-33-16
XXVI
KIERUNEK LEKARSKI (KL)
A
Jednolite studia magisterskie
12 sem.
 
Nauk Medycznych
tel. 089 524-61-01
XXVII
KIERUNEK MATEMATYKA (MT)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.

Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki

Matematyki
i Informatyki
tel. 089 535-20-11

Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki

Matematyka stosowana
B
 Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Matematyka ogólna
Matematyka stosowana
Nauczanie matematyki
XXVIII

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Mechanika i budowa maszyn
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
 Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

Transport drogowy
XXIX
KIERUNEK MECHATRONIKA (MR)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Mechatronika
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
XXX

KIERUNEK NAUKI O RODZINIE (NR)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.

Mediacja rodzinna

Teologii
tel. 089 523-89-46

Profilaktyka społeczna

XXXI

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA (OW)*

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Ochrona środowiska
Ochrony
Środowiska
i Rybactwa
tel. 089 523-34-21
B
 Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Biotechnologia w ochronie środowiska
Ochrona zasobów naturalnych
Inżynieria ekologiczna

XXXII

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA (KS)*

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Kształtowanie środowiska
Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 089 523-33-16
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Kształtowanie i ochrona środowiska
Użytkowanie i ochrona gleb
XXXIII
KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Produkcja ogrodnicza
Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 089 523-33-16
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Produkcja ogrodnicza
XXXIV
KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)*
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
Pedagogika pracy socjalnej
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Pedagogika pracy socjalnej
Wczesna edukacja
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
XXXV

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA (PS)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Oligofrenopedagogika
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
Resocjalizacja
XXXVI

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO (PI)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Pielęgniarstwo
Nauk Medycznych
tel. 089 524-61-01
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Pielęgniarstwo
XXXVII
KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Politologia
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)

Marketing polityczny i media
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny
XXXVIII
KIERUNEK PRAWO (PR)*
A
Jednolite studia magisterskie
10 sem.
Prawo
Prawa i Administracji
tel. 089 524-64-25
Prawo europejskie
XXXIX
KIERUNEK ROLNICTWO (RN)
A
Studia
pierwszego stopnia-inżynierskie
7 sem.
Agroturystyka
Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
tel. 089 523-33-16
Konsulting ekonomiczno-rolniczy
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Doradztwo rolnicze
Ochrona roślin i nasiennictwo
Produkcja roślinna
Rolnicze surowce energetyczne
Zielarstwo
XL
KIERUNEK RYBACTWO (RB)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Rybactwo
Ochrony Środowiska
i Rybactwa
tel. 089 523-34-21
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Rybactwo śródlądowe
Akwakultura i akwarystyka
Akwakultura i akwarystyka (oferta w języku angielskim)
XLI
KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Socjologia samorządu terytorialnego
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-74
XLII

KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (SM)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Polityka europejska
Humanistyczny
tel. 089 524-63-07
XLIII

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA (TR)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Technika rolnicza i leśna
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Energetyka i odnawialne źródła energii
Mechatronika w rolnictwie
XLIV

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (TZ)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Biotechnologia żywności
Nauki o Żywności
tel. 089 523-49-83
 523-37-10
 523-34-01
Kształtowanie bezpieczeństwa żywności
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Inżynieria przetwórstwa żywności
Technologia żywności
Żywienie człowieka
XLV
KIERUNEK TEOLOGIA (TL)
A
Jednolite studia magisterskie
12 sem.

Formacja kapłańska

Teologii
tel. 089 523-89-46
B
Jednolite studia magisterskie
10 sem.

Edukacja katechetyczno-pedagogiczna

Komunikacja społeczno-religijna

XLVI

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.

Kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej

Nauki o Żywności
tel. 089 523-49-83
 523-37-10
 523-34-01

Produkcja i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej

Obrót towarów i obsługa celna

Hotelarstwo z gastronomią i turystyką
Towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Hotelarstwo z gastronomią i turystyką
Jakość żywności i obrót towarem
Towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej
XLVII
KIERUNEK WETERYNARIA (WN)
A
Jednolite studia magisterskie
11 sem.
Weterynaria
Medycyny
Weterynaryjnej
tel. 089 523-34-40
XLVIII
KIERUNEK ZARZĄDZANIE (ZM)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nauk Ekonomicznych
tel. 089 523-47-57
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie marketingowe
XLIX
KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
Bioinżynierii Zwierząt
tel. 089 523-34-05
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

*    Na kierunkach: biologia, biotechnologia, ekonomia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska (KS) i (OW), prawo oraz pedagogika o specjalności wczesna edukacja – studia mogą być realizowane w ramach ścieżki programowej, prowadzonej w języku obcym, opartej na dwustronnych porozumieniach z uniwersytetami europejskimi i amerykańskimi.

Studia niestacjonarne
Stopień kształcenia i czas trwania studiów
Specjalność
Wydział
I
KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Administracja
Prawa i Administracji
tel. 089 524-64-26
Systemy bezpieczeństwa publicznego
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Administracja
II
KIERUNEK BIOLOGIA (BL)
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Biologia środowiskowa
Biologii
tel. 089 523-44-48
III
KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Budownictwo
Nauk Technicznych
tel. 089 523-37-75
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Budowle i konstrukcje inżynierskie
Budowa i eksploatacja dróg
Instalacje budowlane
IV

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (DK)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Humanistyczny
tel. 089 524-63-28
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
V
KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Edukacja techniczno-informatyczna
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Edukacja komunikacyjna i bezpieczeństwo systemów technicznych
Zastosowanie informatyki w technice
VI

KIERUNEK EKONOMIA (EK)

A
Studia
 pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Ekonomia przedsiębiorstwa
Nauk Ekonomicznych
tel. 089 523-44-46
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Ekonomia menedżerska
Ekonomika gospodarki żywnościowej

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowość
VII
KIERUNEK FILOLOGIA (FL)
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Filologia angielska
Humanistyczny
tel. 089 524-63-28
Filologia germańska
VIII
KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Informacja naukowa i bibliologia
Humanistyczny
tel. 089 524-63-28

Komunikowanie publiczne

B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Filologia polska
IX
KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Geodezja i geoinformatyka
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
tel. 089 523-39-77
Geodezja i szacowanie nieruchomości
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Geodezja i szacowanie nieruchomości
X
KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Gospodarka przestrzenna
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
tel. 089 523-39-77
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Zarządzanie nieruchomościami
XI
KIERUNEK HISTORIA (HT)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Historia
Humanistyczny
tel. 089 524-63-28
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Historia
XII
KIERUNEK INFORMATYKA (IF)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Inżynieria systemów informatycznych
Matematyki
i Informatyki
tel. 089 535-20-11
Informatyka ogólna
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Techniki multimedialne
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
XIII
KIERUNEK MATEMATYKA (MT)
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Nauczanie matematyki
Matematyki
i Informatyki
tel. 089 535-20-11
XIV
KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Mechanika i budowa maszyn
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
XV
KIERUNEK NAUKI O RODZINIE (NR)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.

Mediacja rodzinna

Teologii
tel. 089 523-89-46
XVI
KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA (KS)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Kształtowanie środowiska
Kształtowania
Środowiska
i Rolnictwa
tel. 089 523-34-31
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Kształtowanie i ochrona środowiska
XVII
KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA (OW)
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Inżynieria ekologiczna
Ochrony Środowiska
i Rybactwa
tel. 089 523-34-21
XVIII
KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-70
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika pracy socjalnej
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Pedagogika pracy socjalnej
Pedagogika opiekuńcza
Wczesna edukacja
Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
XIX
KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA (PS)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Oligofrenopedagogika
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-70
Resocjalizacja
XX
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO (PI)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
4 sem.
Pielęgniarstwo (cykl A, C, D)
Nauk Medycznych
 tel. 089 524-61-01
5 sem.
Pielęgniarstwo (cykl B)
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Pielęgniarstwo
XXI
KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Politologia
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-70
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
Marketing polityczny i media
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny
XXII
KIERUNEK PRAWO (PR)
A
Jednolite studia magisterskie
10 sem.
Prawo
Prawa i Administracji
tel. 089 524-64-26
Prawo europejskie
Prawo europejskie (oferta w języku angielskim)
XXIII
KIERUNEK ROLNICTWO (RN)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Agroturystyka
Kształtowania
Środowiska
i Rolnictwa
tel. 089 523-34-31
Konsulting ekonomiczno-rolniczy
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Doradztwo rolnicze
Ochrona roślin i nasiennictwo
Produkcja roślinna
Rolnicze surowce energetyczne
Zielarstwo
XXIV

KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)

A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Socjologia samorządu terytorialnego
Nauk Społecznych
i Sztuki
tel. 089 524-62-70
XXV
KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (SM)
A
Studia
pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Polityka europejska
Humanistyczny
tel. 089 524-63-28
XXVI
KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA (TR)
A
Studia
 pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Technika rolnicza i leśna
Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Maszyny rolnicze i przemysłu spożywczego
XXVII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (TZ)

A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Biotechnologia żywności
Nauki o Żywności

tel. 089 523-34-01

523-37-10
523-49-83
Technologia mięsa
Technologia mleczarska
Technologia produktów roślinnych
Żywienie człowieka
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Technologia żywności
Żywienie człowieka
XXVIII
KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Jakość żywności
Nauki o Żywności
tel. 089 523-34-01
 523-37-10
 523-49-83
Obrót towarem
Hotelarstwo z gastronomią i turystyką
XXIX
KIERUNEK TEOLOGIA (TL)
A
Jednolite studia magisterskie
10 sem.

Edukacja katechetyczno-pedagogiczna

Teologii

tel. 089 523-89-46

XXX
KIERUNEK ZARZĄDZANIE (ZM)
A
Studia
 pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nauk Ekonomicznych
tel. 089 523-44-46
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie marketingowe

XXXI
KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)
A
Studia
pierwszego stopnia – inżynierskie
7 sem.
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Bioinżynierii Zwierząt
tel. 089 523-36-40
Hodowla koni i jeździectwo
B
Studia
drugiego stopnia – magisterskie
3 sem.
Hodowla i użytkowanie zwierząt

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

           
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 12:31
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:20
Liczba wyświetleń:
3451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument