Nr 295 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie

 

UCHWAŁA NR 295
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 4 oraz art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:
§ 1
1.           W Uniwersytecie tworzy się makrokierunek studiów pn.: INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA ROLNICZEGO.
2.           Kształcenie na makrokierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.
3.           Makrokierunek studiów prowadzony jest przez wydziały: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Nauk Technicznych.
4.           Makrokierunek tworzą kierunki studiów: rolnictwo oraz technika rolnicza i leśna.
5.           Podstawową jednostką organizacyjną administrującą makrokierunek studiów jest Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
§ 2
1.           Kształcenie na utworzonym makrokierunku studiów, realizowane jest na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez Senat i stanowiących załącznik 1 do niniejszej Uchwały.
2.           Absolwenci makrokierunku, o którym mowa w § 1 otrzymują dyplom ukończenia makrokierunku studiów oraz tytuł zawodowy inżyniera odpowiadający obszarowi makrokierunku studiów, w zakresie zrealizowanej specjalności.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 12:20
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:21
Liczba wyświetleń:
2853
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument