Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Załącznik do Uchwały Nr 294 Senatu UWM
z dnia 9 maja 2008 r.
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
DLA PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
DZIAŁ I
PRACOWNICY I DOKTORANCI
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. W celu zwiększenia aktywności naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Rektor z własnego funduszu stypendialnego przyznaje stypendia naukowe wyróżniającym się pracownikom naukowo-dydaktycznym i doktorantom.
 2. Stypendia przyznaje się pracownikom zdobywającym dla wydziału punkty uwzględniane w ocenie parametrycznej oraz wykazującym się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest uzyskanie i realizacja projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Stypendia przyznaje się doktorantom wykazującym się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest uzyskanie i realizacja projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Rozdział II
Indywidualne stypendia naukowe
 
§ 2
 1. Wysokość oraz liczbę indywidualnych stypendiów w danym roku kalendarzowym zatwierdza Rektor.
 2. Liczba przyznanych stypendiów nie może być większa niż 15 % liczby pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na poszczególnych wydziałach.
 
§ 3
 1. Okres oceny działalności naukowo-badawczej pracownika zatrudnionego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczy roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie stypendium.
 2. Podstawą przyznania stypendiów są listy rankingowe, sporządzone przez dziekanów wydziałów, oddzielnie dla pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego i pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych, na podstawie zasad określonych w Zarządzeniu Rektora.
 3. Na listach rankingowych uwzględnia się osoby zatrudnione w Uniwersytecie według stanu na dzień sporządzenia listy.
 4. Stypendia otrzymują pracownicy zajmujący do 15 % pierwszych miejsc na listach rankingowych wydziałów, w zaokrągleniu w górę do pełnej wartości.
 5. Dziekani wydziałów zobowiązani są do przedstawienia list rankingowych Rektorowi do końca lutego każdego roku.
 6. Listy rankingowe opiniuje Senacka Komisja Nauki i przedkłada Rektorowi rekomendacje przyznania stypendiów.
 
§ 4
 1. Stypendia przyznawane są na okres dwunastu miesięcy, począwszy od miesiąca stycznia.
 2. Za osiągnięcia naukowe w 2007 roku stypendia będą przyznane na okres 6 miesięcy od 1 lipca 2008 roku.
 3. Podstawą wysokości stypendiów są kwoty bazowe, które mogą być aktualizowane w zależności od możliwości finansowych Uniwersytetu, w drodze decyzji Rektora.
 4. Wysokość kwoty bazowej stypendium miesięcznie wynosi:
a)    1 200 zł - dla profesorów i doktorów habilitowanych;
b)    700 zł – dla pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych.
 1. W dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy, pracownikowi wygasa prawo do otrzymywania stypendium.
 
§ 5
O przyznaniu stypendium zainteresowany pracownik zostanie powiadomiony pisemnie przez Rektora.
 
§ 6
Stypendia wypłacane są w terminie przewidzianym dla wynagrodzeń pracowników.
 
Rozdział III
Stypendia za uzyskanie i realizację projektu badawczego
 
§ 7
Podstawę ustalenia wysokości stypendium dla zespołu badawczego stanowi:
1)    1/3 odpisów kosztów pośrednich projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wyłączeniem projektów promotorskich;
2)    1/2 odpisów kosztów pośrednich projektów badawczych promotorskich finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 8
 1. Wysokość jednorazowej wypłaty stypendiów dla pracowników nie może jednorazowo przekroczyć najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w przepisach o wynagradzaniu osób zatrudnionych na danym stanowisku pracy. Jeżeli wysokość indywidualnego stypendium przekroczy najwyższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wówczas stypendium wypłacane jest w ratach.
 2. Kwota indywidualnego stypendium przyznana doktorantowi wypłacana jest jednorazowo.
 
§ 9
Stypendia wypłacane są w terminie przewidzianym dla wynagrodzeń pracowników.
 
§ 10
O przyznaniu zespołowi badawczemu stypendium oraz jego wysokości decyduje właściwy prorektor na wniosek kierownika projektu, po zasięgnięciu opinii właściwej senackiej komisji ds. nauki.
 
DZIAŁ II
STUDENCI
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 11
 
 1. Wysokość kwoty oraz liczbę stypendiów za osiągnięcia w sporcie, stypendiów za osiągnięcia w nauce i stypendiów socjalnych w danym roku akademickim określa i zatwierdza Rektor.
 2. Okres oceny osiągnięć w nauce oraz osiągnięć sportowych obejmuje rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium.
 3. Stypendia za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne Rektor przyznaje na wniosek Dziekana wydziału natomiast stypendia za osiągnięcia w sporcie na wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 4. Wszystkie wnioski wymagają opinii właściwej senackiej komisji ds. dydaktycznych z zachowaniem uprawnień Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
 5. Stypendia przyznawane są od października na okres dziesięciu miesięcy, za wyjątkiem gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.
 6. Stypendia wypłaca się w ratach miesięcznych.
 7. przyznaniu stypendium student zostanie powiadomiony pisemnie.
 8. Prawo do stypendium wygasa z chwilą:
- uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,
- w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,
- w przypadku rezygnacji z otrzymanego stypendium,
- wymierzenia kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
- uzyskania stypendium na podstawie nieprawdziwych danych
- w przypadku odmowy reprezentowania UWM w zawodach sportowych.
 
Rozdział II
 
Stypendia za osiągnięcia w nauce
 
§ 12
 1. Podstawą przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest:
a)    zaliczenie kolejnego roku studiów,
b)    uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5
c)    posiadanie osiągnięć naukowych i wykazywanie się aktywnością naukową:
·         praca w kole naukowym,
·         praca naukowa,
·         udział w pracach naukowo-badawczych,
·         współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
·         publikacje,
·         dzieła artystyczne,
·         opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
·         udział w konferencjach naukowych,
·         udział w konkursach i festiwalach,
·         nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
·         studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
·         studia równoległe na drugim kierunku studiów,
·         praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
·         certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych
2. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych za poprzedni rok akademicki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
Rozdział III
 
Stypendia za osiągnięcia w sporcie
 
§ 13
 1. Podstawą przyznania stypendium za osiągnięcia w sporcie jest:
a)    zaliczenie kolejnego roku studiów,
b)    uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Za wysoki wynik sportowy uważa się:
·         udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich,
·         zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,
·         zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.
 
Rozdział IV
 
Stypendia socjalne
 
§ 14
Stypendia socjalne mogą być przyznane studentom obcokrajowcom polskiego pochodzenia oraz studentom znajdującym się w szczególnie trudnej udokumentowanej sytuacji materialnej.
 
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 07:23
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:46
Liczba wyświetleń:
13884
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument