Nr 293 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego

 

UCHWAŁA Nr 293
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
 
w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego.
 
Na podstawie § 57 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2006 r., oraz w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz. U. Nr 246 poz. 1796) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
  1. Własny fundusz stypendialny tworzy się w ciężar kosztów działalności dydaktycznej.
  2. Wysokość odpisu wynosi do 20% planowanego zysku na dany rok kalendarzowy (liczony metodą w 100).
  3. Środki finansowe na własny fundusz stypendialny mogą pochodzić również z wpłat przeznaczonych na ten fundusz dokonanych przez osoby fizyczne i prawne.
 
§ 2
Zasady korzystania z własnego funduszu stypendialnego określi regulamin zatwierdzony przez Rektora.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 85 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z własnego funduszu stypendialnego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2008 r.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 06:55
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:23
Liczba wyświetleń:
3627
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument