Nr 43/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 43/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
(ze zmianami) § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii
(ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 4 maja 2021 r. wprowadzam żółty system pracy pracowników, o których mowa
    w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
    lub epidemii (ze zmianami).
2.   Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa w ust. 1.
3.   Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 cytowanego zarządzenia do wskazania systemu
    pracy podległych im jednostek.
 
§ 2
1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Traci moc Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących
     nauczycielami akademickimi.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2021
Data publikacji:
30.04.2021 11:23
Data aktualizacji:
30.04.2021 11:24
Liczba wyświetleń:
1798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec43_2021.pdf399.97 KB