Kompetencje prodziekanów

Strona została usunięta dnia: 10 grudzień, 2012 - 07:35

 

Podział kompetencji  Dziekana i Prodziekanów Wydziału Kształtowania Środowiska
 i Rolnictwa w kadencji 2012-2016.

 

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

 prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

 Kompetencje

 • Przewodniczy Radzie Wydziału,
 • Dba o rozwój wydziału,
 • Odpowiada za sprawy kadrowe na wydziale,
 • Prowadzi podział środków finansowych na działalność dydaktyczną , dysponuje rezerwą finansową w ramach badań statutowych i własnych,
 • Prowadzi bieżący nadzór nad   funkcjonowaniem  wydziału stosownie do zadań statutowych,
 • Bierze udział w pracach Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Budżetu,
 • Podejmuje decyzje oraz sprawuje nadzór w zakresie określonym w § 26 i 27 Statutu UWM

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy -  dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM

Kompetencje

 • Nadzoruje działalność naukową na wydziale, organizuje  i koordynuje wydziałowy program badawczy,
 • Inicjuje i wspomaga wnioskowanie o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych, podmiotów gospodarczych, programów europejskich i światowych,
 • Opracowuje zasady, prowadzi podział środków finansowych przeznaczonych na badania,
 • Nadzoruje rozliczanie tematów i zadań badawczych,
 • Opracowuje wydziałowe roczne syntezy wyników badań naukowych,
 • Opracowuje ocenę parametryczną jednostek wydziału,
 • Opracowuje ankietę jednostki (wydziału), wspiera działalność publikacyjną i badawczą,
 • Opracowuje wydziałowy plan  rzeczowo-finansowy działalności badawczej,
 • Opiniuje wnioski o finansowanie badań, wnioski o zakupy aparatury badawczej, oraz sprawy związane z działalnością stacji doświadczalnych,
 • Inspiruje działania na wydziale w zakresie wdrażania wyników badań, współpracę zagraniczną i krajową,
 • Prowadzi współpracę ze stacjami dydaktyczno-badawczymi i zakładami produkcyjno-doświadczalnymi,
 • Prowadzi współpracę z Biurem ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką oraz z Komisjami senackimi   ds. Nauki   i ds. Współpracy Międzynarodowej,
 • Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dziekana Wydziału i władze rektorskie.

 

Prodziekan ds. kształcenia i promocji – prof. dr hab. Tomasz Kurowski

 Kompetencje

 • Odpowiada za ofertę edukacyjną Wydziału. Dostosowuje ją  do obowiązujących standardów, i strategii Wydziału.
 • Odpowiada za minima kadrowe niezbędne do funkcjonowania kierunków studiów
   i poziomów kształcenia,
 • Odpowiada za szczegółowe działania w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • Odpowiada za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych,
 • Nadzoruje ocenę jakości kształcenia na Wydziale,
 • Nadzoruje realizację procesu dydaktycznego przez jednostki Wydziału,
 • Odpowiada za sprawy przydziału i rozliczeń obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • Prowadzi rozliczenia import-eksport zajęć dydaktycznych Wydziału,
 • Nadzoruje proces układania planów zajęć, odpowiada za internetową informację o planach i programach studiów,
 • Prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych,
 • Uczestniczy w pracach Wydziałowej i Senackiej komisji dydaktycznej, współpracuje w tym zakresie z innymi Wydziałami,
 • Organizuje akcje promocyjne Wydziału,
 • Odpowiada za funkcjonowanie internetowej strony Wydziału,
 • Prowadzi stałą współpracę z dziekanem i prodziekanami we wszystkich istotnych sprawach nie określonych niniejszym zakresem kompetencyjnym

 

Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Stanisław Sienkiewicz, prof. UWM

 Kompetencje

 • Organizuje i odpowiada za proces rekrutacji na studia I i II stopnia,
 • Organizuje i odpowiada za sprawność procesu dydaktycznego studentów, kontroluje realizację toku studiów, realizację zajęć dydaktycznych w tym praktyk studenckich,
 • Podejmuje decyzje w sprawach studenckich,
 • Organizuje i odpowiada za podział dyplomantów na jednostki  wydziału,
 • Prowadzi współpracę ze studentami i wydziałowym  samorządem studenckim,
 • Nadzoruje i odpowiada za funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej studentom,
 • Nadzoruje sprawy związane z wyjazdami studentów na studia zagraniczne,
 • Współpracuje w  przygotowaniach raportów i akredytacji  kierunków studiów,
 • Bierze  udział w pracach wydziałowej  i senackiej komisji dydaktycznej,
 • Współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, fundacjami ds. studenckich, Koordynatorem Programu Erasmus i innych programów  wymiany studenckiej,
 • Inspiruje działalność studenckich kół naukowych,
 • Prowadzi wraz z Prodziekanem ds. kształcenia i promocji w sprawach przydziału
  i rozliczeń zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • Nadzoruje  użytkowanie  wydziałowych sal dydaktycznych,
 • Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dziekana Wydziału i władze rektorskie.
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.04.2008
Data publikacji:
28.04.2008 11:54
Data aktualizacji:
10.12.2012 07:35
Liczba wyświetleń:
7085
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument