Nr 43/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 17/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 43/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2021 roku
 
zmieniające  Regulamin przyjęty zarządzeniem 17/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program
Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17)
 
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami)zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17), stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje
    dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) otrzymuje brzmienie:
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa
w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne
    nauczycieli akademickich z Wydziałów:
    1)   Bioinżynierii Zwierząt
    2)   Humanistycznego
    3)   Lekarskiego
    4)   Matematyki i Informatyki
    5)   Medycyny Weterynaryjnej
    6)   Nauk Społecznych
    7)   Nauk Technicznych
    8)   Szkoły Zdrowia Publicznego
    9)   Prawa i Administracji
   10)  Filii w Ełku
   11)  Sztuki
   12)  Teologii
   oraz
   13)  Studium Wychowania Fizycznego
   w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
2.  Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady rekrutacji
    i uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje
    nauczycieli akademickich z Wydziałów: Biologii i Biotechnologii, Geoinżynierii, Rolnictwa
    i Leśnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauki o Żywności, które nie są objęte wsparciem w ramach
    poniższych regulaminów:
    1)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 
         pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10
         Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB,
    2)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
         pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 11. 
         „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”,    
    3)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
         pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 12.
         „Podniesienie kompetencji  nauczycieli akademickich WKŚiR”,
    4)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
         pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 13.
         „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE”,
    5)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
         pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 14.
         „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ”,
    6)   Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
         pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 15.
         „Podniesienie kompetencji  dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŻ”.
3. Celem głównym projektu jest dostosowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju
    w latach 2018-2022.
4. Projekt realizowany jest w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w okresie
    01.10.2018r.-30.09.2022r. Niniejszy regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
    i warsztatach realizowanych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia
    30.09.2022r.
5. Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
    Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‑2020, Oś priorytetowa III,
    Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół
    wyższych.
6. Biuro projektu znajduje się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przy
    ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn (Centrum Innowacji i Transferu Technologii) i jest czynne
    w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
7. Do postępowania regulowanego niniejszym Regulaminem nie stosuje się przepisów ustawy
    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze projektu i na stronie internetowej www.zpr.uwm.edu.pl.”
 
2) w § 11 Regulaminu wprowadza się ust. 8 o następującej treści:
    „8. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
         1)  Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy.
         2)  Załącznik nr 2: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
             na potrzeby rekrutacji
         3) Załącznik nr 3: Umowa uczestnictwa w projekcie.
         4) Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
         5) Załącznik nr 5: Kwestionariusz osobowy
         6) Załącznik nr 6: Oświadczenie uczestnika projektu.”
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
 Rektor
 
 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2021
Data publikacji:
15.04.2021 08:21
Data aktualizacji:
15.04.2021 08:35
Liczba wyświetleń:
319
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz43_2021.pdf1.18 MB
REG_ZARZ43_2021.pdf200.73 KB