Nr 39/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2021 roku
 
w sprawie wysokości kosztów pośrednich
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się koszty pośrednie, których wysokość określa załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Podstawą naliczenia kosztów pośrednich z działalności naukowej oraz przewodów doktorskich,
    habilitacyjnych, postępowań o nadanie tytułu profesora osób niebędących pracownikami
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest suma kosztów bezpośrednich.
    W pozostałych przypadkach podstawą naliczania kosztów pośrednich jest wysokość wpływów.
2.  Wysokość kosztów pośrednich i podstawa ich naliczenia na działalność naukową może ulec
    zmianie jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.
3.  Wykorzystanie przez kierownika projektu całości lub części kosztów pośrednich we wszystkich
    projektach realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wymaga zgody
    właściwego prorektora (w przypadku ogólnouczelnianych kosztów pośrednich) lub dziekana
    (w przypadku wydziałowych kosztów pośrednich).
4.  Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z Unii Europejskiej w ramach
    Programu Horyzont 2020 podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, 
    przed podpisaniem wniosku.
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości
    kosztów pośrednich innej niż wskazane w załączniku do zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2021
Data publikacji:
13.04.2021 08:13
Data aktualizacji:
16.04.2021 09:18
Liczba wyświetleń:
453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39_2021.pdf57.46 KB
ZalZarz39_2021.pdf329.58 KB