Nr 41/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 2:
    a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1. Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:
              1)  biuro – jednostkę organizacyjną funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze innej
                  jednostki organizacyjnej,
              2)  centrum – jednostkę organizacyjną, posiadającą odrębny regulamin organizacyjny,
                  określający jej zadania, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania,
 
              3)  dział – jednostkę organizacyjną o składzie osobowym nie mniejszym niż 5
                   pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
              4)  dziekanat – jednostkę organizacyjną, realizującą zadania z zakresu administracji
                  na wydziale, w Szkole Zdrowia Publicznego lub w Filii,
              5)  jednostka organizacyjna – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę lub samodzielne
                  stanowisko pracy, mające swoje miejsce w strukturze organizacyjnej administracji
                  Uniwersytetu,
              6)  obsługa administracyjna – czynności związane z realizacją zadań z zakresu
                  administracji,
              7)  podległość merytoryczna – wynikające z Regulaminu organizacyjnego zarządzenia
                  Rektora o podziale kompetencji lub przepisów ogólnie obowiązujących,
                  podporządkowanie jednostki organizacyjnej lub stanowiska w zakresie realizacji zadań,
              8) przełożony w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostce – kierownika
                  jednostki, osobę, której jednostka podlega merytorycznie i Rektora,
              9)  przełożony bezpośredni – w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostce
                  – kierownika jednostki organizacyjnej, a w stosunku do kierownika jednostki osobę,
                  której jednostka podlega merytorycznie,
            10)  Regulamin organizacyjny – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warmińsko-
                  Mazurskiego w Olsztynie,
            11)  sekcja – jednostkę organizacyjną o składzie osobowym poniżej 5 pracowników,
                  funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze innej jednostki organizacyjnej,
            12)  sekretariat – jedno lub wieloosobowe stanowisko pracy, prowadzące obsługę
                  administracyjną organów lub jednostek organizacyjnych,
            13)  stanowisko – jedno lub wieloosobowe stanowisko pracy, realizujące samodzielnie
                  zadania w ramach wewnętrznej struktury większej jednostki organizacyjnej lub jako
                  jednostka niezależna,
            14)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
            15)  zespół – jednostkę organizacyjną administracji o składzie osobowym do 4 
                  pracowników, 
realizujących równorzędnie zadania przypisane zespołowi.
                  Funkcjonujące na wydziałach
zespoły naukowo-badawcze nie stanowią
                  odrębnych jednostek organizacyjnych.”,
    b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
        „2. Zasady tworzenia poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu regulują
             przepisy powszechnie obowiązujące, Statut lub niniejszy Regulamin organizacyjny.”,
    c)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
        „5. Pracownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na swoją podległość,
              zobowiązani są do udzielania Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi i Dyrektorowi Gabinetu
              Rektora informacji niezbędnych do realizacji zadań.
          6. Prorektor, Kanclerz lub Dyrektor Gabinetu Rektora, w odniesieniu do podległych
              merytorycznie jednostek:
              1)   koordynują ich współpracę,
              2)   w odniesieniu do kierowników jednostek:
                   a)  wnioskują o zatrudnienie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy,
                   b)  wnioskują o podwyżki wynagrodzeń i nagrody,
                   c)  udzielają urlopów,
                   d)  dokonują oceny,
              3)   w odniesieniu do pracowników jednostek – opiniują wnioski o zatrudnienie, zmianę
                   lub rozwiązanie stosunku pracy.”;

2) w § 2a w ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
     „c) przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp, p.poż. i sanitarnych,”;
 
3) w § 3:
     a)  w ust. 2 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
          „b) przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp, p.poż. i sanitarnych,”
     b)  skreśla się ust. 4;

4) w § 4: 
     a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
         „2. Wydziałem kieruje dziekan przy współudziale prodziekanów”,
     b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
         „4. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników na wydziale oraz studentów
               i doktorantów, odpowiada za planowanie i realizację zadań oraz za majątek i środki
               finansowe przydzielone wydziałowi.” ,

     c) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy regulujące sprawy funkcjonowania
               szkolnictwa wyższego, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
               finansów publicznych,”;

5) w § 5:
     a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych wydziału prowadzą pracownicy
                zatrudnieni w jednostce wyznaczani przez kierownika jednostki.",
     b)  ust. 3 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
         „d) obsługi administracyjnej dziekana, prodziekanów oraz rady dziekańskiej”,
     c)  ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         „2) upowszechnianie wśród pracowników i studentów wydziału wewnętrznych aktów
               prawnych oraz decyzji dziekana lub Kanclerza”, 

     d)  ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
         „5) przechowywanie pieczęci używanych w dziekanacie oraz akt spraw rozpatrywanych
               na wydziale,”;

6) w § 6:
    a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
        „3) opracowywania wewnętrznych aktów prawnych,”,
    b)  w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
        „8) nadzoru nad sprawami bhp, p.poż. i sanitarnymi,”
    c)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
        „2) opracowywanie, w porozumieniu z radcą prawnym, projektów wewnętrznych aktów
              prawnych zgodnie z właściwością rzeczową jednostki,”,

    d)  w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
        „4) współdziałanie z jednostkami państwowymi, regionalnymi, podmiotami gospodarczymi
              oraz związkami zawodowymi.”,

    e) skreśla się ust. 3,
    f)  ust. 4 staje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Stosunek pracy osób niebędących nauczycielami
        akademickimi, z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie odrębnych przepisów
        i przepisów wewnętrznych, nawiązuje, zmienia i rozwiązuje Kanclerz.”

    g)  skreśla się ust. 5,
    h)  dotychczasowe ust. 6, 7 i 8, stają się odpowiednio ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:
        „4. Zmiana miejsca pracy wiążąca się ze zmianą pionu administracji, w którym usytuowana
              jest jednostka organizacyjna, wymaga akceptacji osoby nadzorującej jednostkę, w której
              osoba  była dotychczas zatrudniona, z zastrzeżeniem ust. 5.

          5. W przypadku uzasadnionym koniecznością zaspokojenia potrzeb kadrowych w jednostce
              szczególnie istotnej z punktu widzenia funkcjonowania Uniwersytetu, decyzję w sprawie
              przeniesienia pracownika podejmuje Rektor lub Kanclerz, według właściwości określonej
              zgodnie z ust. 6, z pominięciem wymogów określonych w ust. 4.

          6. Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej
              Uniwersytetu rozstrzyga:

              1) Rektor – w przypadku, gdy chociaż jedna strona sporu jest jednostką funkcjonującą
                  w ramach pionu Rektora,

              2)  Kanclerz – w przypadkach, gdy strony sporu funkcjonują w pionie Kanclerza.”;  

7) w § 7:  
    a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
        „1) przepisów powszechnie obowiązujących,”,
    b) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
        „2) zarządzenia Rektora o podziale kompetencji,”,
    c) skreśla się ust. 4;  

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8

1. Jednostki organizacyjne i stanowiska podległe merytorycznie Rektorowi, Prorektorom
    lub Dyrektorowi Gabinetu Rektora tworzą pion Rektora.

2.  Rektorowi merytorycznie podlegają następujące jednostki organizacyjne i stanowiska:
    1)  Prorektorzy,
    2)  Dyrektor Gabinetu Rektora,
    3)  Kanclerz,
    4)  Kwestor – w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,
    5)  Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej,
    6)  Zespół Audytu Wewnętrznego, 
    7)  Rzecznik Patentowy,
    8)  Radcy Prawni,
    9)  Biuro Kontroli Wewnętrznej,
  10)  Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,
  11)  Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  12)  Inspektor Ochrony Danych,
  13)  Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej,
  14)  Rzecznik ds. Równości Szans,
  15)  Samodzielne Stanowisko ds. Studiów Anglojęzycznych.”;

 

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10
Dyrektor Gabinetu Rektora
„Do zadań Dyrektora Gabinetu Rektora należy w szczególności:
1)  koordynacja współpracy Rektora z Prorektorami i Kanclerzem w ramach Kolegium Rektorskiego,
2)  koordynacja współpracy jednostek tworzących Gabinet Rektora,
3)  podejmowanie działań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
    Uniwersytetu,
4)  nadzór nad organizacją wizyt i wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,
5)  przygotowywanie Rektorowi analiz, informacji, opinii i propozycji – przy współpracy
     z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, Prorektorem lub Kanclerzem,
6)  wnioskowanie do Rektora o powołanie zespołów zadaniowych złożonych z pracowników
    Uniwersytetu lub ekspertów zewnętrznych,
7)  gromadzenie niezbędnych informacji o podmiotach zewnętrznych, z którymi Uniwersytet
    podejmuje wspólne przedsięwzięcia,
8)  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi,
9)  sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem swojego działania.”;
 
10) dodaje się § 10a w brzmieniu:
㤠10a
Gabinet Rektora
1.  Gabinet Rektora tworzą:
    1)  Biuro Rektora,
    2)  Biuro Prawne,
    3)  Biuro Mediów i Promocji,
    4)  Dział Kadr.
2. Jednostki tworzące Gabinet Rektora podlegają merytorycznie Dyrektorowi Gabinetu Rektora.",
 
11) przed § 10a dodaje się tytuł „JEDNOSTKI TWORZĄCE GABINET REKTORA”;
 
12) § 11 otrzymuje brzmienie:
㤠11
Biuro Rektora
1.  Biuro Rektora zapewnia obsługę sekretarską Rektora, Prorektorów, Dyrektora Gabinetu Rektora
    oraz obsługę administracyjną posiedzeń Senatu, Rady Uczelni oraz uroczystości
    ogólnouczelnianych.
2.  W ramach Biura Rektora funkcjonują sekretariaty, samodzielne stanowiska realizujące zadania
    Biura, Koordynator systemu POL-on oraz Administrator Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
    na poziomie Uniwersytetu.
3.  Do zakresu działania Biura Rektora należy:
      1) przygotowywanie posiedzeń Senatu oraz inncyh zebrań, którym przewodniczy Rektor lub Prorektor,
     2) organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Senatu i innych zebrań,
         którym przewodniczy Rektor lub Prorektor, sporządzanie protokołów oraz projektów uchwał
        
i postanowień zgodnie z intencją obradujących organów,
     3)  organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Rady Uczelni,
     4)  nadzór nad przepływem informacji z organów doradczych współpracujących z Rektorem,
     5)  przekazywanie ustaleń organów kolegialnych i Rektora do realizacji,
     6)  dostarczanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji
          i prowadzenia korespondencji,
      7)  przekazywanie pracownikom Uniwersytetu pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń
          i informacji,
      8)  opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,
      9)  prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych oraz weryfikowanie ich treści,
    10)  formalizowanie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
    11)  przechowywanie dokumentów dotyczących kontaktów zewnętrznych Uniwersytetu,
    12)  prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
    13)  udział w tworzeniu projektów umów w zakresie i według zasad określonych odrębnymi
          przepisami,
    14)  prowadzenie rejestru umów w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
    15)  przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania
          Uniwersytetu,
    16)  opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych według obowiązujących zasad,
    17)  obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Uniwersytetu.
4. Funkcjonujący w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora: 
    1) prowadzi ewidencję korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebrań i spotkań,
    2) kieruje przepływem informacji związanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,
    3) weryfikuje wstępnie sprawy wpływające do Rektora i odpowiednio kieruje zgłaszających się
       interesantów,

    4) gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezbędne do rozstrzygania rozpatrywanych
       spraw,

    5) prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych,
    6) współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania
        spraw związanych z decyzjami Rektora,
    7) przechowuje korespondencję Rektora.
5. Do zadań Koordynatora Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
    POL-on (dalej system POL-on) należy, w szczególności:
    1) administrowanie kontami użytkowników systemu POL-on,
    2) aktualizacja danych,
    3) koordynacja i pomoc w realizacji zadań wynikających z zobowiązań do złożenia oświadczeń
        o zgodności danych ze stanem faktycznym, sprawozdań i ankiet oraz z zakresu uzupełniania
        i aktualizacji przetwarzanych danych,
    4) aktualizacja rejestru danych uwierzytelniających NAWA,
    5) generowanie i przygotowywanie raportów w zakresie danych POL-on udostępnionych
        przez OPI,
   6)   importowanie danych z systemu USOS do POL-on, 
6. Do zadań Administratora Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na poziomie Uniwersytetu
    należy tworzenie kont użytkownikom i definiowanie ich ról w Jednolitym Systemie
    Antyplagiatowym.
7.  Sekretariaty Prorektorów, działające w strukturze Biura Rektora:
    1) ewidencjonują korespondencję Prorektorów,
    2) prowadzą terminarze spraw, zebrań i spotkań Prorektorów,
    3) nadzorują przepływ informacji z organów doradczych współpracujących z Prorektorami,
    4) przekazują do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,
    5) wstępnie weryfikują wpływające sprawy i odpowiednio kierują zgłaszających się interesantów,
    6) gromadzą i przekazują Prorektorom informacje niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanych
       spraw,

    7) przechowują korespondencję Prorektorów,
    8) współdziałają z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania
        spraw związanych z decyzjami Prorektorów.”;
 
13) w § 14:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) sporządzania opinii na potrzeby Rektora, Prorektorów, Dyrektora Gabinetu Rektora
          i Kanclerza oraz udzielania porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Do koordynatora, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące
         się do kierownika jednostki organizacyjnej.”;
 
14) w § 15 ust. 2:  

a)  skreśla się pkt 6-8,

b)  pkt 9 staje się pkt 6,

c)  pkt 10 staje się pkt 7,

d)  dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Rektora.”; 

 

15) w § 16:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
           „1. Kierownik Biura Mediów i Promocji pełni jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego.” 
       b)  w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
           „3) dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarzeń oraz sylwetek i dorobku
                 pracowników Uniwersytetu w postaci materiałów fotograficznych, filmowych
                 i radiowych,”

       c)  wstęp do ust. 3 otrzymuje brzmienie:
           „3. Do zadań Rzecznika Prasowego należą w szczególności:”
       d) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
           „5) podejmowanie działań promujących Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,”
       e)  w ust. 3 po pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
           „18) organizowanie wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu.”;
 
16) w § 19 c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Samodzielne Stanowisko ds. Studiów Anglojęzycznych pełni funkcję administracyjnej obsługi
           pełnomocnika Rektora ds. studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie.”;
 
17) w § 19 d ust. 2:
      a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) reprezentowanie studentów i pracowników Uniwersytetu w zakresie zapewnienia
                równości szans,”,
      b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
          „8) współpraca z jednostkami realizującymi zadania na rzecz studentów
                z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami,”;
 
18) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20

Dział Kadr

Do zadań Działu Kadr należy:
1) prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej w odniesieniu do wszystkich grup pracowników
    oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w sprawach
    dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w Uniwersytecie,
2) stały monitoring zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym oraz ich właściwa
    interpretacja dla potrzeb Działu oraz polityki kadrowej Uniwersytetu,
3) przestrzeganie wewnętrznych regulacji dotyczących polityki kadrowej w Uniwersytecie,
4) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacji związanej
    z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia, rozwiązaniem stosunku pracy w Uniwersytecie
    oraz dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę bądź rentę,
5) sporządzanie analiz, raportów oraz prognoz kadrowych,
6) nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników oraz obsługa
    administracyjna procesu oceny,
7) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, związkami zawodowymi,
    komisjami senackimi i rektorskimi w zakresie obsługiwanego obszaru,
8)  kierowanie i nadzorowanie przebiegu wstępnych badań lekarskich nowo przyjętych pracowników
    Uniwersytetu,
9)  wprowadzanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi,
     informacji z zakresu spraw kadrowych do systemów informatycznych funkcjonujących
     w Uniwersytecie, w tym POL-on i USOS, oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie
     wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. danych statystycznych
     na potrzeby GUS, PFRON, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, POL-on,
10)  opracowywanie, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wniosków
      w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
11)  prowadzenie dokumentacji w sprawach:
      a)  odznaczeń i nagród przyznawanych pracownikom,
      b)  awansów pracowników,
      c)  postępowania kwalifikacyjnego, dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich
          na poszczególne stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      d)  podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza Uniwersytetem,
      e)  przygotowywania dyplomów stopnia doktora i doktora habilitowanego,
12)  opracowywanie planów szkoleń pracowniczych oraz prowadzenie spraw  związanych
      ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Uniwersytetu,
13)  zapewnienie obsługi administracyjnej: Senackiej Komisji ds. Kadrowych, Uczelnianej Komisji
      Oceniającej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Rektorskiej
      ds. Godności Honorowych,
14)  przekazywanie jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżących
      informacji o zmianach kadrowych na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,
15)  zgłaszania pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
      zdrowotnego,
16)  realizacja innych zadań wynikających w szczególności z przepisów prawa pracy i przepisów
      o ubezpieczeniach społecznych.”;
 
19) w § 21 w ust. 2:
      a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) przestrzeganie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
               Uniwersytetu, określającego zasady polityki socjalnej oraz monitorowanie zmian w tym
               Regulaminie,”,
      b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
          „5) przyjmowanie i weryfikacja formalna wniosków osób, ubiegających się o przyznanie
                świadczeń socjalnych i mieszkaniowych,”,
      c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
          „10) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT4 i 8A oraz rocznych deklaracji
                  podatkowych PIT 11,”;
 
20) tytuł przed § 22a otrzymuje brzmienie:
„JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ”
 
21) § 22a otrzymuje brzmienie:
㤠22a
Dział Planowania i Analiz
Do zadań Działu Planowania i Analiz należy:
1) sporządzanie założeń do opracowania rocznych planów finansowych wydziałów, jednostek
    ogólnouczelnianych i administracji obejmujących w szczególności podział subwencji na podstawie
    algorytmu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
2)  opracowywanie wspólnie z Kwesturą planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu oraz
    sporządzanie sprawozdań z wykonania planów na potrzeby ministra właściwego do spraw
    szkolnictwa wyższego,
3)  współpraca w opracowywaniu planów finansowych wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych
     i administracji oraz sporządzanie okresowych raportów z ich wykonania,
4)  monitoring realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,
5)  rozliczanie finansowe projektów realizowanych na Uniwersytecie przez:
     a)  wprowadzanie do systemu ich kosztorysów,
     b)  monitoring realizacji kosztorysów,
     c)   udzielanie informacji oraz sporządzanie raportów na temat wykorzystania środków
          w poszczególnych projektach,
6)  sporządzanie według potrzeb lub na polecenie kierownictwa Uniwersytetu analiz ekonomicznych,
    w szczególności:
     a) analiz kosztów kształcenia,
     b) analiz funduszu płac,
     c)  kalkulacji opłaty rekrutacyjnej,
     d) kalkulacji kosztów godzin dydaktycznych,
     e) kalkulacji kosztów kształcenia na nowo powoływanych kierunkach studiów,
7)  koordynacja baz danych niezbędnych do podziału subwencji z budżetu państwa,
8)   sporządzanie informacji na potrzeby ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
     dotyczących prac planistycznych w sprawie opracowania wieloletnich projektów ustaw
     budżetowych,
9)    obsługa Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
10)  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zadań realizowanych
      przez Dział,
11)  przygotowywanie materiałów na potrzeby kierownictwa Uniwersytetu w zakresie zadań
      realizowanych przez Dział,
12)  sporządzanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu w zakresie zadań realizowanych
      przez Dział,
13)  administrowanie portalem sprawozdawczym GUS,
14)  monitoring oraz sporządzanie bieżących i okresowych zestawień dotyczących pomocy
      de minimis otrzymywanej przez Uniwersytet oraz jednostki z nim powiązane.”;
 
22) dodaje się § 22b w brzmieniu:
„ § 22b
1. Zasady podległości Kwestora jako głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
    regulują przepisy o rachunkowości.
2.  Powierzone sobie zadania Kwestor wykonuje przy pomocy:
    1) Zastępcy Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej,
    2) Zastępcy Kwestora ds. Finansowo-Księgowych.”;
 
23) przed § 22b wprowadza się tytuł „KWESTURA”;
 
24) dodaje się § 22c w brzmieniu:
㤠22c
1. Kwestor nadzoruje wykonywanie zadań przez:
    1)  Sekretariat,
    2)  Sekcję ds. Procedur Księgowych i Bankowych,
    3)  Dział Kontroli Finansowej,
    4)  Samodzielne Stanowisko ds. Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
2.  Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej nadzoruje: 
    1)  Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych,
    2)  Sekcję ds. Podatku VAT.
3.  Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych nadzoruje:
    1)  Dział Płac,
    2)  Dział Finansowo-Księgowy,
    3)  Dział Ewidencji Majątku.”;
 
25) tytuł przed § 23 otrzymuje brzmienie:
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. POLITYKI NAUKOWEJ i BADAŃ”;
 
26) § 23 otrzymuje brzmienie:
㤠23
Biuro ds. Nauki
Do zakresu działania Biura ds. Nauki należy:
1)  pomoc pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu przy przygotowaniu, realizacji
     i rozliczaniu wniosków w zakresie:
     a)  krajowych projektów badawczych,
     b)  działalności upowszechniającej naukę,
     c)  inwestycji związanych z działalnością naukową,
2)  przygotowanie wydziałów do ewaluacji jakości działalności naukowej, koordynowanie pracą,
    przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji,
3)  przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań i statystyk z zakresu działalności
    badawczej Uniwersytetu,
4)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Rektora pracownikom za aktywność
    naukową, 
5)  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności badawczej,
6)  prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych projektów badawczych,
7)  obsługa administracyjna oraz prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów
    naukowych organizowanych przez Uniwersytet,
8)  prowadzenie działalności informacyjnej na temat konkursów na projekty badawcze, 
    organizowanie stałych lub doraźnych konsultacji, szkoleń na zlecenie jednostek Uniwersytetu,
9)  obsługa systemu POL-on w zakresie projektów badawczych administrowanych przez Biuro,
10)  prowadzenie działalności upowszechniającej naukę w Uniwersytecie, koordynowanie organizacji
      wykładów otwartych, festiwali nauki, pozyskiwanie środków finansowych  na ten cel spoza
      budżetu Uniwersytetu,
11)  prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej.”;
  
27) przed § 24 wprowadza się tytuł:
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI”;
 
28) § 24 otrzymuje brzmienie:
㤠24
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
1.  Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania wynikające z kierunków współpracy
    międzynarodowej Uniwersytetu.
2.  Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
    1) administracyjna obsługa i ewidencja:
        a) międzynarodowych umów bilateralnych,
        b) gości zagranicznych Uniwersytetu,
        c)  studentów obcokrajowców,
        d) wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników, doktorantów i studentów
            Uniwersytetu,
        e) Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
        f)  projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach programów Unii Europejskiej,
        g) wniosków o nostryfikację dyplomów uzyskanych za granicą,
        h) innych projektów realizowanych na Uniwersytecie we współpracy międzynarodowej,
         i) międzynarodowych sieci uniwersyteckich,
    2)  współpraca agencjami finansującymi wymianę międzynarodową,
    3)  działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii
        Europejskiej,
    4)  działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS,
    5)  promocja Uniwersytetu za granicą, w tym nadzór merytoryczny nad angielską wersją strony
        internetowej Uniwersytetu.”;
 

29) tytuł przed § 25 otrzymuje brzmienie:

„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. KSZTAŁCENIA”;

 

30) w § 25 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz Internetowej Rejestracji
       Kandydatów (IRK),”;

 

31) § 26 otrzymuje brzmienie:
㤠26
Biuro ds. Kształcenia
1. Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:
    1) realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej
        i systemu zapewnienia jakości kształcenia,
    2)  kontrola we wszystkich jednostkach realizacji planów zatrudnienia w sferze dydaktyki
        dotyczących zgodności z obowiązującymi programami studiów,
    3)  rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie
        umów zleceń na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,
    4)  koordynacja i nadzór nad:
        a) organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich,
        b) funkcjonowaniem systemu świadczeń pomocy socjalnej dla doktorantów i innych systemów
            stypendialnych,

    5) obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich,
    6) organizacja działalności informacyjnej i poradnictwa z zakresu studiów doktoranckich,
    7) prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich,
    8) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
    9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania projektów programów
        studiów,
  10)  prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Edukacyjnej,
  11)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania.
2. Ponadto, w swoim zakresie działania, Biuro ds. Kształcenia:
   1) prowadzi zbiór informacji o absolwentach,
   2) prowadzi badania ankietowe studentów i absolwentów oraz badania preferencji pracodawców.”
 
32) § 26a otrzymuje brzmienie:  
㤠26a
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
1.  Strukturę Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia tworzą dwie sekcje podzielone na jednostki
    organizacyjne:
    1) Sekcja Adaptacji i Integracji Akademickiej,
        a) Ośrodek Kariery,
        b) Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”,
        c)  Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
    2)  Sekcja Analiz i Projektowania,
        a) Ośrodek Analiz Edukacyjnych i Rynkowych,
        b) Akademia Projektowania Uniwersalnego.
2.  Do zadań Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia należy:
    1)  dokonywanie analiz merytorycznych w sprawach związanych z ofertą kształcenia studiów
        wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
        oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zgodnie z obowiązującymi trendami,
    2)  wspieranie realizacji zadań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i nadzorem założeń
        dotyczących polityki kształcenia Uniwersytetu w oparciu o przygotowane rekomendacje,
    3)  realizacja zadań zapewniających wysoką jakość kształcenia, w tym:
        a)  wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitego systemu oceny jakości kształcenia,
        b)  wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitego systemu podwyższania kwalifikacji
            dydaktycznych nauczycieli akademickich,
    4)  zbieranie i upowszechnianie informacji na temat polskich i międzynarodowych standardów,
        wytycznych i dobrych praktyk w zakresie jakości oraz innowacyjności kształcenia,
    5)  przygotowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością wsparcia kandydatów
        na studia, studentów i absolwentów w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej,
    6)  analiza rynku pracy w celu:
         a) zidentyfikowania zapotrzebowania na nowe kierunki i zakresy kształcenia oraz modyfikacji
             oferty kształcenia w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego,
         b)  identyfikacji i minimalizacji luk kompetencyjnych studentów i absolwentów,
     7) rozszerzenie programu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, przez włączenie się
         Uniwersytetu w działania z obszaru Lifelong Learning (LLL),
     8)  przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społeczno-
         gospodarczym w zakresie:
         a)  zaangażowania przedstawicieli życia gospodarczego w proces aktualizacji strategii
             Uniwersytetu,
         b)  dostosowywania/aktualizowania kierunków, programów studiów i materiałów
             dydaktycznych do wymagań gospodarki, rynku pracy i potrzeb pracodawców, realizowane
             we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw,
         c)  opracowywania programów szkoleń, kursów, oferty studiów podyplomowych również
             we współpracy z przedstawicielami firm,
     9)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, realizującymi zadania związane
         z zakresem działalności Centrum,
   10)   prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień
         w zakresach objętych działaniami,
   11)  stały monitoring oferty kształcenia w celu kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów
         w oparciu m. in. o:
         a)  analizę zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz zapotrzebowaniem
             społecznym, z uwzględnieniem opinii i propozycji interesariuszy zewnętrznych,
         b) weryfikację zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem opinii opiekunów praktyk
             zawodowych,
         c)  analizę procesu oraz efektów monitorowania losów zawodowych absolwentów,
    12)  kształtowanie idei modelu uczelni dostępnej, społecznie zaangażowanej, promującej działania
          włączające, realizującej strategię na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji
          na poziomie szkolnictwa wyższego,
    13)  zapewnienie wsparcia studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu,
          znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, borykającym się z różnego rodzaju
          dysfunkcjami, czy też niepełnosprawnościami, mającymi wpływ na dobrostan psychiczny
          i fizyczny utrudniającymi uczestniczenie w procesie uczenia się i nauczania,
    14)  prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zjawisk niepożądanych w tym o znamionach
          dyskryminacyjnych, nierównego traktowania, ograniczających możliwość uczestniczenia
          w aktywnościach społeczności uniwersyteckiej i samym procesie dydaktycznym,
    15)  prowadzenie spraw związanych ze studentami z niepełnosprawnościami,
    16)  opracowywanie i aktualizacja bazy studentów z niepełnosprawnościami,
    17)  rozpoznawanie potrzeb studentów, doktorantów z niepełnosprawnościami oraz inicjowanie
          działań zmierzających do likwidacji zidentyfikowanych barier utrudniających naukę
          studentom niepełnosprawnym,
    18)  prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego naukę studentów i doktorantów
          z niepełnosprawnościami,
    19)  organizacja spotkań indywidualnych i grupowych ze studentami i doktorantami
          z niepełnosprawnościami,
    20)  udzielanie indywidualnej pomocy studentom, doktorantom z niepełnosprawnościami
          w zakresie prowadzonych studiów,
    21)  promocja działań Centrum,
    22)  współpraca w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością kultury studiowania
          i kształcenia w Uniwersytecie, w tym promocja wiedzy dotyczącej zapewniania jakości
          kształcenia, w modelu uczelni dostępnej, minimalizującej bariery w równym dostępie
          do edukacji,
    23)  współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,
    24)  sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań.”;
 
33) przed § 27 wprowadza się tytuł:
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. STUDENCKICH”
 
34) § 27 otrzymuje brzmienie:
㤠27
Biuro ds. Studenckich
Do obowiązków Biura ds. Studenckich należy:
1) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na studia wyższe,
2)  działalność informacyjna i poradnictwo z zakresu studiów wyższych,
3)  opracowywanie założeń i wniosków dotyczących ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów
4)  realizacja zadań związanych z ustalaniem zasad i warunków odpłatności za usługi edukacyjne
    realizowane przez Uniwersytet,
5)  koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie toku i dokumentacji przebiegu studiów,
6)  koordynacja prac związanych z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,
7)  prowadzenie:
    a)  ewidencji i rezerwacji ogólnouczelnianych sal dydaktycznych,
    b)  rejestru studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,
    c)  ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,
8)  udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów
    wyższych,
9) promocja Uniwersytetu wśród kandydatów na studentów,
10)  opracowywanie:
      a)  projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
      b)  sprawozdań w zakresie objętym przedmiotem działania.
11)  nadzór merytoryczny nad prowadzeniem albumu studentów i księgi dyplomów,
12)  koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi studentów
      i doktorantów.”;
 
 
35) w § 29 skreśla się ust. 3; 
 
36) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „1. Kanclerz realizuje zadania przy pomocy swoich zastępców tj.:
            1) Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,
            2)  Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych.”;
 
37) skreśla się § 31;
 
38) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych sprawuje nadzór nad
            funkcjonowaniem:  
            1) Działu Inwentaryzacji,
            2) Działu Obsługi Obiektów Dydaktycznych,
            3) Działu Logistyki,
            4) Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni,
            5) Stanowiska ds. Gospodarowania Odpadami.”
 
39) w § 32 skreśla się ust. 4-6;
 
40) w § 39 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
       „11) wykonuje wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek
               organizacyjnych Uniwersytetu.”;
 
41) w § 39a ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
      „5) przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych skarg związanych z niewłaściwą
            realizacją umów, w szczególności dostarczeniem niewłaściwego towaru lub niezachowaniem
            terminów, oraz prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Prawnym postępowań
            wyjaśniających w tym zakresie,”;
 
42) § 39b otrzymuje brzmienie:
      „1. Straż Uniwersytecka jest jednostką organizacyjną właściwą do utrzymania porządku
            na terenie Uniwersytetu oraz organizowania, nadzorowania, koordynowania i wykonywania
            zadań w zakresie prawidłowego zabezpieczenia oraz ochrony osób i mienia stanowiącego
            własność, bądź będącego w użytkowaniu Uniwersytetu.
        2.  Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania Straży Uniwersyteckiej określają odrębne
            przepisy.”;
 
43) w § 41 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
      „6) przekazuje każdorazowo po zakończeniu spisu Kanclerzowi, kierownikowi właściwej komórki
            organizacyjnej a także (zależnie od sytuacji) Kwestorowi, informacje o stwierdzonych
            w toku spisu, wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku
            (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.).”;
 
44) w § 42 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
       „10) prowadzenie obsługi multimedialnej, w tym sprzętu audiowizualnego oraz innych
              systemów niezbędnych do przeprowadzenia posiedzeń organów Uniwersytetu oraz innych
              zebrań i posiedzeń organizowanych przez Rektora, Prorektorów lub Kanclerza.”;
 
45) w § 43:
      a)  zmienia się nazwę w tytule i we wstępie na Dział Logistyki,
      b)  skreśla się pkt 11,
      c)  zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe pkt 12-23 stają się odpowiednio
          punktami 11-22;
 
46) w § 45 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
      „9) współpraca z organami inspekcji sanitarnej, Inspekcją Ochrony Środowiska i innymi
            organami oraz z przedsiębiorstwem zaopatrującym Uniwersytet w wodę i odprowadzającym
            ścieki,”;
 
47) w § 47:
      a)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:
          „10) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz bieżące
                  informowanie Kanclerza o nieprawidłowościach i opóźnieniach,”,
      b)  pkt 12 otrzymuje brzmienie:
          „12) prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych, remontowych, umów i innych spraw
                  wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych aktów
                  prawnych,”;
 
48) § od 51 do 59 otrzymują brzmienie:
 
㤠51
Sekretariat
Do zadań Sekretariatu należy:
1) prowadzenie i obsługa sekretariatu,
2) prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w jednostkach podległych Kwestorowi,
3) rejestr aktualnych badań lekarskich,
4) prowadzenie ewidencji wyposażenia będącego na stanie Kwestury,
5) prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej jednostki organizacyjnej
    oraz przygotowywanie pism urzędowych,
6) prowadzenie podręcznego archiwum Kwestury.
 
§ 52
Sekcja ds. Procedur Księgowych i Bankowych
Do zadań Sekcji ds. Procedur Księgowych i Bankowych należy:
1)  wdrażanie procedur księgowych i schematów księgowań,
2)  administrowanie planem kont i dostosowywanie go do potrzeb sprawozdawczych Uniwersytetu,
3)  przygotowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych w zakresie zadań Kwestury,
4)  definiowanie sprawozdań i ich aktualizowanie w systemie finansowo-księgowym,
5)  kontrola środków na rachunkach bankowych,
6)  planowanie przepływów środków finansowych,
7)  obsługa kart służbowych debetowych i kontrola ich stanu środków,
8)  otwieranie i zamykanie rachunków bankowych, nadawanie uprawnień do dokonywania operacji
    na poszczególnych rachunkach bankowych,
9) współpraca z bankiem w zakresie wdrażania produktów bankowych, zgłaszanie usterek
    i reklamacji przy użytkowaniu systemu bankowego,
10)  obsługa płatności złotówkowych i walutowych w systemie bankowości elektronicznej.
 
§ 53
Dział Kontroli Finansowej
Do zadań Działu Kontroli Finansowej należy:
1) przyjmowanie i prowadzenie rejestru dokumentów finansowo-księgowych z jednostek
    organizacyjnych Uniwersytetu oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie prawidłowego
    i terminowego przepływu dokumentów księgowych,
2)  kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno–rachunkowym,
3)  wstępna dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,
4)  rozliczanie delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, rachunków i dowodów
    wewnętrznych.
 
§ 54
Samodzielne Stanowisko ds. Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej należy:
1)  prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP),
2)  ewidencja rozrachunków z pracownikami w zakresie PKZP oraz w zakresie pożyczek przyznanych
    z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3)  sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych w zakresie działalności PKZP,
4)  współpraca z zarządem PKZP w zakresie dotyczącym finansów PKZP.
 
Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kwestora
 ds. Finansowo-Księgowych
 
§ 55
Dział Płac
Do zadań Działu Płac należy:
1)  kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,
2)  naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zasiłków ZUS, umów o dzieło, umów zleceń, stypendiów stażowych, dodatków stażowych, praw majątkowych, umów licencyjnych, ugód sądowych i pozasądowych,
3)  pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczanie tego podatku
z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzania deklaracji,
4)  rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym sporządzanie deklaracji ZUS,
5)  dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń według obowiązujących przepisów,
6)  sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych
i bezosobowych,
7)  wystawianie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami i zasiłkami,
8)  przygotowywanie wypłat związanych z wynagrodzeniami, podatkami, składkami ZUS
i potrąceniami,
9)  dokonywanie rozliczeń z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,
10)  prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej,
11)  sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników,
12)  prowadzenie ewidencji wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.
 
§ 56
Dział Finansowo-Księgowy
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1)  końcowa dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu
    prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym,
    analiza kont bilansowych i wynikowych oraz uzgadnianie sald,
2)  windykacja należności, w tym współpraca z Biurem Prawnym w zakresie przekazywania
    niezbędnych dokumentów dotyczących dłużników,
3)  przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych do archiwizacji,
4)  sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami z obszaru działania jednostki
    organizacyjnej,
5)  wprowadzanie danych dotyczących opłat za usługi edukacyjne z wyciągów bankowych
     do programu USOS,
6)  prowadzenie obsługi kasowej Uniwersytetu,
7)  realizacja wypłat stypendiów z Funduszu Stypendialnego oraz pozostałych stypendiów
    generowanych z programu USOS,
8)  analiza rozrachunków ze studentami w programie USOS.
 
§ 57
Dział Ewidencji Majątku
Do zadań Działu Ewidencji Majątku należy:
1)    prowadzenie ewidencji analitycznej (ilościowo-wartościowej) majątku trwałego Uniwersytetu,
     w tym dokonywanie operacji na składnikach majątku trwałego tj. zwiększeń i zmniejszeń,
     naliczania amortyzacji i umorzenia, przeniesień, korekt na podstawie dokumentów źródłowych,
2)   kontrola dokumentów zakupu i dokumentów wewnętrznych pod kątem kwalifikacji do składników
     majątku trwałego,
3)   księgowanie zwiększeń, zmniejszeń, amortyzacji, umorzenia oraz innych operacji dotyczących
     składników majątku trwałego Uniwersytetu,
4)   uzgadnianie ewidencji majątku trwałego z ewidencją księgową,
5)   aktualizacja wyceny środków trwałych i rozliczanie funduszu z aktualizacji wyceny,
6)   rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu
     w zakresie majątku trwałego oraz materiałów gotowych w magazynach,
7)   prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej inwentarza żywego, w tym ewidencjonowanie
     wyceny na koniec roku obrotowego,
8)   rozliczanie sprzedaży i likwidacji składników majątku na podstawie dokumentów źródłowych,
9)   dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych dotyczących remontów środków
     trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych
     ze środków własnych, subwencji i dotacji krajowych,
10)  rozliczanie środków trwałych w budowie,
11)  uzgadnianie stanów materiałów i wyrobów gotowych w magazynach z ewidencją księgową,
12)  aktualizacja wyceny środków trwałych i rozliczanie funduszu z aktualizacji wyceny,
13)  kontrola wykorzystania subwencji oraz środków własnych Uniwersytetu ujętych w planie
      remontów, inwestycji, modernizacji oraz zakupów inwestycyjnych (wydatków majątkowych),
14)  sporządzanie sprawozdań i innych materiałów w zakresie zadań realizowanych przez Dział,
15)  przygotowanie ewidencji i ksiąg w zakresie zadań realizowanych przez Dział do zamknięcia
      roku rozrachunkowego,
16)  przygotowywanie dokumentów dotyczących majątku trwałego Uniwersytetu do archiwizacji.
 
Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kwestora
ds. Działalności Naukowo-Badawczej
 
§ 58
Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych
1.  Do zadań Działu Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych należy:
    1)  prowadzenie rozliczeń i współpraca z kierownikami w zakresie:
        a)  subwencji na badania naukowe,
        b)  projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
        c)  konferencji i sympozjów,
        d)  ekspertyz i usług naukowo-badawczych,
        e)  studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia prowadzonych
            w Uniwersytecie,
    2)   przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów
         finansowo-księgowych w zakresie określonym w pkt 1,
    3)   kontrola wydatkowania środków finansowych przewidzianych na działalność określoną
         w pkt 1, monitorowanie finansowania projektów od momentu rozpoczęcia do momentu
         zakończenia,
    4)   ewidencja księgowa przychodów i kosztów projektów z uwzględnieniem wymogów stawianych
         przez instytucje finansujące,
    5)   dokonywanie płatności i księgowanie wyciągów bankowych, wynikających z realizowanych
         projektów,
    6)   rozliczanie projektów i zadań określonych w pkt 1 oraz przygotowywanie informacji
         finansowych w tym zakresie,
    7)   rozliczanie służbowych wyjazdów zagranicznych,
    8)   należyte zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych,
    9)   obsługa w zakresie finansowym audytów dotyczących projektów,
  10)    sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu prowadzonych spraw
         w Dziale,
  11)    przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli,
  12)   współpraca z podmiotami kontrolującymi.
2. W Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych wydzielone zostają osoby so współpracy z biurami
    merytorycznymi w zakresie finansowej obsługi projektów.
 
§ 59
Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT
Do zadań Sekcji ds. Rozliczeń Podatku VAT należy:
1) weryfikacja prawidłowości księgowania dokumentów zakupu pod względem celowości
    podatku VAT,
2)  analiza rejestrów sprzedaży,
3)  miesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji JPK_VAT oraz informacji
    podsumowującej VAT UE i ich korekt,
4)  analiza rozrachunków z tytułu podatku VAT,
5)  administrowanie kasami fiskalnymi w Uniwersytecie w zakresie:
a)  ewidencji kas fiskalnych,
b)  obsługi rezerwowej kasy fiskalnej,
c)  organizowania rocznych przeglądów kas fiskalnych,
6)  przygotowywanie projektów zmian w przepisach wewnętrznych dostosowujących
    je do aktualnych przepisów VAT,
7)  administrowanie punktami sprzedaży w Uniwersytecie w zakresie:
a)  konfigurowania punktów sprzedaży,
b)  przydzielania uprawnień,
c)  szkolenia użytkowników,
8)  sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących międzynarodowej wymiany usług,
9)  sporządzanie informacji o pojazdach samochodowych VAT-26,
10)  ustalanie wskaźników struktury sprzedaży i dokonywanie korekt związanych z ich zmianą,
11)  monitorowanie zgodności funkcjonowania systemu finansowo-księgowego z obowiązującymi
      przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług,
12)  wystawianie faktur związanych z ogólną działalnością Uniwersytetu.”;
 
49) jednostki tworzące Kwesturę, o których mowa w § od 51 do 59, dotychczas
      funkcjonujące w pionie Kanclerza, podporządkowane zostają Prorektorowi
      ds. rozwoju i polityki finansowej;
 
50) dokonuje się zmian w numeracji w sposób określony w tabeli, stanowiącej
       załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         
 Rektor
 
 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.04.2021
Data publikacji:
09.04.2021 14:46
Data aktualizacji:
13.04.2021 08:04
Liczba wyświetleń:
1112
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz41_2021.pdf1.22 MB
Zal1RO_Zarz42_2021.pdf99.31 KB
RO_TJ_Zal2_Zarz41_2021.pdf510.76 KB