Nr 38/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 38/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 18 ust. 3 Uchwały Nr 718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalania warunków, trybu
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.     
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)
22.04 - 08.07.2021 r.
do godziny 15:00
2.     
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
08.06 - 08.07.2021 r.
do godziny 15:00
3.     
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 08.07.2021 r.*
4.     
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)
21.06 - 08.07.2021 r.
do godz. 15:00
5.     
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
09.07.2021 r.
godz. 9:00
6.     
Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
12.07 - 13.07.2021 r.
7.     
Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
12.07 - 13.07.2021 r.
8.     
Ocena predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia
12.07 - 13.07.2021 r.
9.     
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
14.07.2021 r.
godz. 12:00
10.  
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 20.07.2021 r.
do godz. 15:00 **
11.  
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
22.07.2021 r.
godz. 12:00
12.  
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
do 28.07.2021 r.
do godz. 15:00 **
13.  
Ogłoszenie wyników naboru
30.07.2021 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 2
Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych  
(z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku geodezja i kartografia)
22.04 - 22.07.2021 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
08.06 - 22.07.2021 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 22.07.2021 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)
21.06 - 22.07.2021 r.
do godz. 15:00
5.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
23.07.2021 r.
godz. 9.00
6.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą
23.07.2021 r.
godz. 9.00
7.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
27.07.2021 r.
godz. 12:00
8.
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 03.08.2021 r.
do godz. 15:00 **
9.
Ogłoszenie wyników naboru studia stacjonarne II stopnia
05.08.2021 r.
10.
Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych
do 3.09.2021 r.
11.
Ogłoszenie wyników naboru studia niestacjonarne
6.09.2021 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 3
Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne
i niestacjonarne:
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku weterynaria, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia oraz geodezja i kartografia – studia II stopnia)
19.08 - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
07.09 – 15.09.2021 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 15.09.2021 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)
07.09. - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00.
5.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
16.09.2021 r.
godz. 9.00
6.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą
16.09.2021 r.
godz. 9.00
7.
Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej
16.09.2021 r.
8.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
17.09.2021 r.
godz. 12:00
9.
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 23.09.2021 r.
do godz. 15:00 **
10.
Ogłoszenie wyników naboru
27.09.2021 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 4
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim
z tokiem nauczania w języku angielskim:
 
Tura 1
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
do 08.07.2021 r.
 godz. 15:00*
2.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)– termin I 
 do 09.06.2021 r.*
3.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II
10.06–30.06.2021 r.*
4.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III
01.07 - 08.07.2021 r.
do godz. 15:00*
5.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji
11.06 - 13.06.2021 r.
6.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji
02.07 - 04.07.2021 r.
7.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji
09.07 – 11.07.2021 r.
8.             
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
14.07.2021 r.
godz. 15:00
9.             
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
28.07.2021 r.
do godz. 15:00 **
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
Tura 2
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
29.07 - 19.08.2021 r.
do godz. 15:00*
2.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin I 
29.07-05.08.2021 r.*
3.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II
06.08 - 19.08.2021 r.
do godz. 15:00*
4.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji
 06.08 - 08.08.2021 r.
5.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji
20.08 - 22.08.2021 r.
6.             
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
24.08.2021 r.
godz. 15:00
7.             
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
03.09.2021 r.
do godz. 15:00 **
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
 Tura 3
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.     
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce oraz legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej)
04.09 - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00*
2.             
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
04.09 - 15.09.2021 r.
do godz. 15:00*
3.             
Egzamin kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
17.09 – 19.09.2021 r.
4.             
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
21.09.2021 r.
godz. 15:00
5.             
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów
28.09.2021 r.
do godz. 15:00**
6.             
Ogłoszenie wyników naboru
30.09.2021 r.
  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
       stempla pocztowego
 
§ 5
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
26.04 – 16.07.2021 r.*
2.
Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
19.07 – 30.07.2021 r.*
3.
Ogłoszenie listy przyjętych
06.08.2021 r.
   * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
 
 
§ 6
Określa się harmonogram rekrutacji dodatkowej na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim: 
 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
09.08 - 06.09.2021 r.*
2.
Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)
07.09 - 21.09.2021 r.*
3.
Ogłoszenie listy przyjętych
27.09.2021 r.
 * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 7
Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i kartografia oraz kierunek inżynieria środowiska z tokiem nauczania w języku angielskim:
 
Tura 1
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
Do 15.11.2021 r.
do godz. 15:00*,**
2.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
25.11.2021 r.***
  *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
**   - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
         stempla pocztowego
*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego
 
Tura 2
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
30.11.2021 – 09.01.2022 r.
do godz. 15:00*,**
2.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
15.01.2022 r.***
  *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie
**  - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
        stempla pocztowego
*** - rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego
 
Tura 3
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
20.01.2022 – 15.02.2022 r.
do godz. 15:00*,**
2.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
17.02.2022 r.***
 *  - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-
       Mazurskiego w Olsztynie
** -  decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data
        stempla pocztowego
***- rozpoczęcie realizacji zajęć od semestru letniego
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
01.04.2021 10:07
Data aktualizacji:
14.04.2021 13:58
Liczba wyświetleń:
985
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38_2021.pdf468.57 KB