Zasady i tryb przyjmowania

 

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
NA I ROK STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W 2008 ROKU.
 
( z Uchwały Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku)

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych i Sztuki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów określonych przez Senat.

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.        Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową w zakresie, których realizowane będą studia doktoranckie.

2.        Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

a/    egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,

b/    egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

c/    wynik studiów magisterskich,

d/   ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3.        Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.    Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/  fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2.        W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.        Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1/ kandydaci na I rok studiów w dyscyplinie weterynaria– do 6 czerwca 2008 roku,

2/  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach– do 5 września 2008 roku.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.      Egzamin z języka obcego nowożytnego.

1/      Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

2/      Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2.      Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3.      Wynik studiów magisterskich.

4.      Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.      Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1/ w dyscyplinie weterynaria       - 13 czerwca 2008 roku,

2/ w pozostałych dyscyplinach    - 12 września 2008 roku.

3.      Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyjętym na studia
w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie:

1/ w dyscyplinie weterynaria       do 27 czerwca 2008 roku

2/ w pozostałych dyscyplinach    do  26 września 2008 roku.

4.      Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.      Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału w składzie:

a)      dziekan wydziału lub prodziekan jako przewodniczący

b)      kierownik studiów doktoranckich,

c)      członkowie w liczbie 3 osób, powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.      Do zadań komisji wydziałowych należy w szczególności:

a)         przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)        dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c)         przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

d)        przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

e)      zawiadomienie kandydatów wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

f)       przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

4.      Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)      koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych,

b)      rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzję podejmuje rektor.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.04.2008
Data publikacji:
16.04.2008 10:40
Data aktualizacji:
16.04.2008 10:40
Liczba wyświetleń:
4614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument