Nr 36/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 36/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2021 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-
00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości
zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", Zadanie 6 Moduł 2. Warsztaty,
zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§1
1.   W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości
    zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" wprowadza się Regulamin rekrutacji
    i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18, Zadanie 6. „Warsztaty, zajęcia
    z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE", stanowiący załącznik
    do niniejszego zarządzenia.
2.   Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się do procesu rekrutacji uruchomionego po dniu
    wejścia w życie Zarządzenia.
§2
Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc poprzedni Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", Zadanie 6 „Warsztaty,
zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE", wprowadzony zarządzeniem
Nr 107/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia
i jakości nauczania", Zadanie 6 „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE".
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

6. UMOWA UCZESTNICTWA

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.03.2021
Data publikacji:
29.03.2021 11:51
Data aktualizacji:
30.03.2021 15:27
Liczba wyświetleń:
392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36_2021.pdf63.5 KB
Regulamin Zadanie 6 WNE.pdf248.37 KB
FORMULARZ_ZGLOSZENIOWYUWM .pdf203.58 KB
Zał.2 oświadczenie RODO rekrutacja.pdf217.07 KB
Deklaracja uczestnictwa_WNE.pdf211.3 KB
Kwestionariusz_WNE.pdf250.68 KB
Oświadczenie_WNE.pdf242.1 KB
Umowa_WNE.pdf267.9 KB