Regulamin BIP UWM

Zarządzenie Nr 53/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust.4 pkt. 4) słowa „Biura Rzecznika Prasowego” zastępuje się słowem „UWM”;

2)     w § 1 ust.4 pkt. 6) słowa „Biura Rzecznika Prasowego” zastępuje się słowami „właściwej jednostki organizacyjnej”;

3)     w § 3 ust. 3 skreśla się słowa „Rzecznika Prasowego oraz”;

4)     w § 4 ust. 3 pkt. 5) w całości skreśla się;

5)     w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a)     w punkcie 8. słowa „Biuro Współpracy Międzynarodowej” zastępuje się słowami „Biuro Współpracy z Zagranicą”;

b)     w punkcie 9. skreśla się wyrażenie 2006 oraz słowa „Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką” zastępuje się słowami: „Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej”;

c)      w punkcie 10., 11., i 12. słowa „Biuro ds. Studenckich” zastępuje się słowami: „Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich”. 

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszej zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

  

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2008 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Regulamin publikowania informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i sposób umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej BIP.

2.      Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej portalu http://www.bip.gov.pl, strony głównej serwisu http://www.bip.uwm.edu.pl.

3.      Zakres przedmiotowy informacji do BIP określa Wykaz informacji w BIP stanowiący załącznik nr 1.

4.      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

2)     kierownik jednostki - dziekana wydziału, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika jednostki organizacyjnej administracji, osoby na samodzielnych stanowiskach, których przedmiot działania obejmuje informacje publiczne,

3)     realizator - wyznaczonego przez kierownika jednostki pracownika odpowiedzialnego za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

4)     redaktor BIP - pracownika UWM wyznaczonego przez właściwego prorektora,

5)     administrator serwerów BIP - pracownika właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i systemu operacyjnego,

6)     administrator systemu BIP – pracownika właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za tworzenie, modyfikację i bieżącą obsługę systemu BIP,

7)     metryczka – informację w formie tabeli zawierającej: nazwę jednostki w której informacja została wytworzona, tożsamość osoby, która odpowiada za wytworzoną informację, datę wytworzenia i czas udostępniania informacji.

Rozdział II

§ 2

Zasady i tryb publikowania informacji

W BIP realizowana jest zasada zamieszczania treści dokumentów z danej jednostki organizacyjnej na wszystkich stronach BIP, które opisują lub dotyczą czynności służbowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegających publikacji.

Realizator przygotowuje do przesłania drogą elektroniczną redaktorowi BIP treść dokumentu wraz z metryczką.

Treść dokumentu przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

Treść dokumentu przesłanego do zamieszczenia na BIP oraz dołączana do niego karta informacyjna, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której została wytworzona.

Przesłana od realizatora treść dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

Rozdział III

§ 3

Zadania w zakresie publikowania informacji

Kierownik jednostki

1.      Kierownik jednostki zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora treści dokumentów do BIP oraz aktualnością treści już zamieszczonych w BIP.

2.      Do zadań kierownika jednostki należy w szczególności:

1)     zatwierdzanie przygotowanych treści dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez podpisanie karty informacji do BIP,

2)     określanie czasu ważności publikowanej treści informacji,

3)     monitorowanie prawidłowości wypełniania treścią stron BIP przydzielonych danej jednostce organizacyjnej według wykazu informacji w BIP,

4)     współpraca z redaktorem BIP w procesie tworzenia nowych układów stron BIP,

3.      Kierownik jednostki może udzielić upoważnienia do wykonywania zadań wymienionych w ust. 2 pracownikowi jednostki organizacyjnej. O udzielonym upoważnieniu oraz zmianach w jego zakresie powiadamia Redaktora BIP.

§ 4

Redaktor BIP

1.      Redaktor BIP ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP w postaci szablonów stron WWW przeznaczonych do wypełnienia treścią oraz za określenie kształtu szablonów stron edycyjnych BIP, a także za projektowanie nowych układów szablonów tych stron.

2.      Przekazuje ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w treści tych informacji.

3.      Do zadań redaktora BIP należy w szczególności:

1)     zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,

2)     zapoznanie realizatorów z metodyką publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)     przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP,

4)     rozdział pomiędzy realizatorów identyfikatorów i haseł dostępu w celu wypełniania przydzielonych danej jednostce stron BIP,

5)     skreślony,

6)     składanie właściwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

§ 5

Realizator

Do zadań realizatora należy w szczególności:

1)     przygotowanie treści dokumentów na stronę BIP oraz formatowanie przygotowanych tekstów zgodnie z wytycznymi administratora strony BIP,

2)     sporządzanie karty informacyjnej do BIP oraz archiwizacja zgodnie z § 2 ust. 4,

3)     dostarczanie do redaktora BIP drogą elektroniczną przygotowanej informacji w celu publikacji w BIP,

4)     dokonywanie na wniosek kierownika jednostki zmian w treści zamieszczonych informacji i przesyłanie ich do redaktora BIP.

§ 6

Administrator serwerów BIP

Do zadań administratora serwerów BIP należy w szczególności:

1)     dbanie o rozwiązania chroniące strony BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron, zapewnianie warunków nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania serwera oraz serwera zapasowego i posadowionego na nich Biuletynu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji,

2)     stałe monitorowanie funkcjonowania serwera głównego i zapasowego, a w przypadku awarii serwera głównego niezwłoczne uruchamianie działanie serwera zapasowego z jednoczesnym powiadomieniem redaktora BIP,

3)     kopiowanie informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP na odrębne informatyczne nośniki informacji, nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji.

§ 7

Administrator systemu BIP

Do zadań administratora system BIP należy w szczególności:

1)     kontrolowanie w każdy dzień powszedni dziennika zmian zawartości Biuletynu przy pomocy odpowiedniego narzędzia utrwalającego dokonane zmiany,

2)     stworzenie przy współpracy z redaktorem BIP nowego systemu do obsługi BIP na polecenie właściwego prorektora,

3)     dokonywanie na wniosek redaktora BIP modyfikacji systemu mających na celu poprawę jego funkcjonalności, a także czytelności i przejrzystości strony BIP,

4)     przydzielanie w porozumieniu z redaktorem BIP osobom upoważnionym identyfikatorów oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany haseł dostępowych, a także prowadzenie i stałe aktualizowanie rejestru czynnych identyfikatorów,

5)     dbanie o spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Załącznik nr 1

Wykaz informacji do BIP

Wyznacza się następujące jednostki organizacyjne odpowiedzialne za udostępnianie:

1.      informacji o statusie prawnym i formie prawnej (ustawa o utworzeniu Uniwersytetu, statut z załącznikami) - Biuro Rektora;

2.      informacji o organach i osobach sprawujących funkcje na Uniwersytecie i ich kompetencjach (kompetencje rektora i prorektorów, zarządzenia i decyzje rektora, skład senatu, terminy posiedzeń senatu, uchwały senatu, protokoły z posiedzeń senatu, stanowiska i opinie senatu, komisje senackie i ich skład osobowy, komisje uczelniane i ich skład osobowy, pozostałe komisje i ich skład osobowy, regulamin senatu, sprawozdanie roczne rektora) - Biuro Rektora;

3.      informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (kanclerz i jego kompetencje, zarządzenia i decyzje Kanclerza) – Sekretariat Kanclerza;

4.     informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (dziekani, skład osobowy rad wydziałów, terminy posiedzeń rad, protokoły z rad wydziałów) – poszczególne wydziały;

5.     informacje o poszczególnych jednostkach organizacyjnych (nazwa jednostki i jej struktura, adresy, telefony, adresy mailowe, adres strony WWW, pełna informacja o składzie osobowym jednostki) – poszczególne jednostki organizacyjne i osoby na samodzielnych stanowiskach;

6.     informacja o strukturze uniwersytetu (struktura Uniwersytetu, Regulamin organizacyjny administracji, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego, Regulamin organizacyjny katedry, Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki), Regulamin organizacyjny studium języków obcych, Regulamin organizacyjny studium wychowania fizycznego i sportu, Regulamin organizacyjny biblioteki głównej, Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ich zmiany) – Dział Planowania i Organizacji;

7.     informacji o działalności Uniwersytetu (strategia Uniwersytetu, wykaz tytułów Honoris Causa, sprawozdanie roczne rektora) – Biuro Rektora;

8.     informacja o współpracy międzynarodowej - Biuro Współpracy z Zagranicą;

9.      informacje o badaniach (Finansowanie badań, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Konferencje i sympozja naukowe, Oferta technologiczno-usługowa, Olsztyńskie Dni Nauki, Raporty z badań, Wykłady otwarte) – Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej;

10. informacje o rekrutacji (oferta kształcenia, zasady przyjmowania na studia) – Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

11. informacje o studiach (akredytacje, kalendarz roku akademickiego, opłaty za studia, studia na odległość, wykaz organizacji studenckich, rada uczelniana samorządu studenckiego, regulaminy studiów, regulamin akademików) - Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

12. informacje o pomocy materialnej (regulamin pomocy materialnej, komisje stypendialne, rodzaje stypendiów, zapomogi, dopłaty do zakwaterowania) – Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

13.  informacje o zamówieniach publicznych – Zespół ds. zamówień publicznych;

14.  informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych: - poszczególne jednostki organizacyjne;

15.  informacji na temat majątku Uniwersytetu i aktualnych danych(adres, NIP, regon, sprawozdanie finansowe, plan rzeczowo-finansowy) – Kwestura;

16.  informacje dotyczące BIP (dane o redakcji, instrukcja korzystania ze strony, informacja o sposobie dostępu do strony, mapa biuletynu) – Redakcja BIP.

 


Załącznik nr 2

KARTA INFORMACJI do BIP

 

 

………………………………………………………….

………………………………………………………….

……..……………………..…

Nazwa Jednostki Organizacyjnej UWM (J.O. UWM)                 (skrót oznaczenia J.O. UWM)

 

data przekazania do publikacji: ……………………………………

 

Tytuł informacji (czego dotyczy):

 

 

 

 

Czas udostępnienia informacji (data):

 

Od ………….……200…. r. Do ………..……… 200…..r.

Miejsce publikacji informacji na stronie BIP:

 

 

 

 

osoba wytwarzająca informację publiczną :

 

Imię: …………………………………..………………..

 

Nazwisko: ……………………………………………...

………………………………….

podpis

Osoba odpowiedzialna za treść informacji na BIP:

 

Imię: ……………………………………………...….…

 

Nazwisko: ……………………………………..……….

 

……………………………………………..

podpis

 

Akceptacja kierownika

komórki organizacyjnej

 

 

………………………………….

(pieczątka i podpis)

UWAGI:

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.06.2007
Data publikacji:
13.09.2007 12:40
Data aktualizacji:
31.12.2008 09:57
Liczba wyświetleń:
44394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zalącznik nr 2 - Karta Informacji32.5 KB
Załącznik nr 1 - Wykaz Informacji27.5 KB