Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.

 

 

Zarządzenie Nr 7
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.

 

Działając na podstawie § 17 ust.6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Biuro Funduszy Europejskich jako jednostkę organizacyjną administracji Uniwersytetu podległą merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

§ 2

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich należy w szczególności:

1.    nadzór nad prawidłowym, z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów, przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych;

2.    współudział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów ogólnouczelnianych;

3.    monitoring projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów;

4.    pomoc formalno-prawna w procesie aplikacji i realizacji projektów przez pracowników Uniwersytetu;

5.    podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu;

6.    przeprowadzanie analizy wyników kontroli związanych z procesem przygotowania i realizacji projektów oraz opracowywanie na jej podstawie procedur umożliwiających uniknięcia błędów przy realizacji kolejnych projektów;

7.    przedstawianie Rektorowi, co najmniej dwa razy w roku, informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów oraz zawansowaniu prac nad ich realizacją;

8.    udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;

9.    prowadzenie rejestrów:

10.    rozpoczęcia prac nad projektem,

11.     umów o dofinansowanie projektu,

12.    rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących dotyczących realizacji projektów oraz wstępna ich kontrola w zakresie kompletności i zachowania uprawnień do podpisywania dokumentów;

13.    nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie przechowywania jej w jednostce realizującej projekt;

14.    udostępnianie na zlecenie Rektora dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez uprawnione instytucje.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.04.2008
Data publikacji:
09.04.2008 13:16
Data aktualizacji:
09.04.2008 13:16
Liczba wyświetleń:
2941
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument