Nr 24/2021 z dnia 27 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 
ZARZĄDZENIE Nr 24/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2021 roku
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 363) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii wprowadza się następujące zmiany:
 1)   zapis § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
      „2. Rektor biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz potrzeby i specyfikę pracy
            poszczególnych jednostek, może wyrazić na czas określony zgodę na odstępstwo
            od rozwiązania wynikającego z załącznika nr 1 przy zachowaniu powszechnie
            obowiązujących przepisów.”;
 
2)   w § 3 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie tożsame z dotychczasowym ust. 2, 
3)   zapis § 6 pkt 1 lit c otrzymuje brzmienie: 
     „c) w  systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywają się wyłącznie zajęcia praktyczne,
          które są niemożliwe do zrealizowania zdalnie na kierunkach wskazanych przez prorektora
          ds. kształcenia; konkretne zajęcia do realizacji w tym trybie oraz sposób i terminy ich
          przeprowadzenia  określa dziekan w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia;
          pozostałe zajęcia prowadzone są zdalnie,”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2021
Data publikacji:
01.03.2021 16:00
Data aktualizacji:
01.03.2021 16:03
Liczba wyświetleń:
497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz24_2021.pdf67.63 KB