Nr 23/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”..

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 23/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2021 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-
00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości
zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 16 Moduł 6. Podniesienie
kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, 
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 16
Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Wsparcie oferowane w Projekcie w ramach Zadania 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji
          dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ” ma na celu podniesienie lub nabycie
          kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych w zakresie umiejętności
          dydaktycznych nauczycieli akademickich Szkoły Zdrowia Publicznego (dalej: SZP)
          oraz nauczycieli akademickich innych wydziałów UWM reprezentujących pokrewne dziedziny
          naukowe.”
 
2)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Wsparcie w ramach Zadania 16 skierowane jest do nauczycieli akademickich SZP
          oraz nauczycieli akademickich innych wydziałów UWM reprezentujących pokrewne dziedziny
          naukowe.”
 
3)  § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) zatrudnienie w SZP jako nauczyciel akademicki lub na innym wydziale UWM reprezentującym
          pokrewne dziedziny naukowe”;
4)  § 6 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
    „b)  przy realizacji szkoleń podnoszących kompetencje językowe rekrutacja odbędzie się
          jednokrotnie w roku akademickim 2019/2020, przy czym Koordynator zastrzega sobie
          możliwość zmiany terminu naboru zgłoszeń”,
 
5)  § 6 ust. 16-21 otrzymują brzmienie:
     „16. W przypadku, gdy liczba pracowników SZP zgłaszających chęć udziału w danym szkoleniu
            będzie mniejsza niż dopuszczalna liczba miejsc szkoleniowych, Koordynator może
            upowszechnić informację o dostępności wolnych miejsc na szkolenia wśród nauczycieli
            akademickich z innych wydziałów reprezentujących pokrewne dziedziny naukowe.
      17. Kandydaci/kandydatki z wydziałów innych niż SZP, zainteresowani udziałem w danym
            szkoleniu, są zobowiązani dostarczyć Koordynatorowi komplet dokumentów, o których
            mowa w ust. 8 w terminie i miejscu wskazanym przez Koordynatora w informacji,
            o której mowa w ust. 16. Przepisy ust. 11-15 stosuje się odpowiednio.
      18. Sporządzenie listy rankingowej podstawowej przez Komisję Rekrutacyjną następuje
            w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Wsparciem w ramach Projektu mogą
            zostać objęci Kandydaci/tki znajdujący się na liście rankingowej podstawowej.
      19. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora
            terminie do podpisania i złożenia w Biurze Projektu kompletu następujących dokumentów:
             1)  Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3)
             2)  Kwestionariusza osobowego (Załącznik nr 4)
             3)  Oświadczenia uczestnika projektu (Załącznik nr 5)
             4)  Umowy uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6).
      20. Odmowa podpisania umowy przez Kandydata/kę dokumentów, o których mowa w ust. 19
           jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie. Kandydat/ka zostaje
           skreślony/a z listy rankingowej, a na jego/jej miejsce zostaje przyjęty/a Kandydat/ka z listy
           rezerwowej.
      21. Dokumenty złożone przez Kandydata/kę nie podlegają zwrotowi.”
 
6)  w § 6 dodaje się ust. 22 i 23 o brzmieniu:
    „22. W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu osobowym
           Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a dokonać aktualizacji danych poprzez ponowne
           wypełnienie i złożenie u Asystenta Koordynatora projektu Kwestionariusza osobowego
           w terminie 7 dni od dnia, w którym dane uległy zmianie.
      23. Wszelka korespondencja między Biurem Projektu i Kandydatami prowadzona jest drogą
            elektroniczną z wykorzystaniem służbowego adresu poczty elektronicznej.”
 
7)   w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:
     „5) W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 16 i 17, o przyjęciu na listę rankingową
           podstawową decyduje kolejność zgłoszeń.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
22.02.2021
Data publikacji:
26.02.2021 20:43
Data aktualizacji:
26.02.2021 20:44
Liczba wyświetleń:
88
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz23_2021.pdf133.14 KB
ZalZarz23_2021.pdf618.8 KB