Nr 22/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00 -00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych

Zarządzenie Nr 22/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2021 roku
 
w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00
-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program
Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli dydaktycznych WGIPB, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 r., wprowadza się
następujące zmiany:
 
1)  § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WGIPiB – do 31.12.2019 r. Wydział Geodezji, Inżynierii
         Przestrzennej i Budownictwa, od 01.01.2020 r. Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego (dalej WG), wskazana przez Dziekana WG.”
 
2)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Wsparcie skierowane jest do nauczycieli akademickich Wydziału Geoinżynierii  (WG) UWM
          w Olsztynie oraz nauczycieli akademickich innych wydziałów UWM reprezentujących
          pokrewne dziedziny naukowe.”
3)  § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) zatrudnienie na WG lub wydziale reprezentującym pokrewne dziedziny naukowe”;
4)  § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
     „b)  2. etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu będzie trwało od 04.02.2019 r.
           do 15.02.2019 r. przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu
           naboru zgłoszeń;”
 
5)  § 6 ust. 14-19 otrzymują brzmienie:
    „14. W przypadku, gdy liczba pracowników WG zgłaszających chęć udziału w danym szkoleniu
           będzie mniejsza niż dopuszczalna liczba miejsc szkoleniowych, Koordynator może
           upowszechnić informację o dostępności wolnych miejsc na szkolenia wśród nauczycieli
           akademickich z innych wydziałów reprezentujących
pokrewne dziedziny naukowe.
     15. Kandydaci/kandydatki z wydziałów innych niż WG, zainteresowani udziałem w danym
           szkoleniu, są zobowiązani dostarczyć Koordynatorowi komplet dokumentów, o których mowa
           w ust. 6 w terminie i miejscu wskazanym przez Koordynatora w informacji, o której mowa
           w ust. 14. Przepisy ust. 9-13 stosuje się odpowiednio.
     16. Sporządzenie listy rankingowej przez Komisję Rekrutacyjną następuje w terminie do 7 dni
           od dnia zakończenia rekrutacji. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęci
           Kandydaci/tki znajdujący się na liście rankingowej.
    17.  Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora
           terminie do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3), deklaracji udziału
           w projekcie (załącznik nr 4), kwestionariusza osobowego (załącznik nr 5) i oświadczenia
           uczestnika projektu (załącznik nr 6).
    18.  Odmowa podpisania umowy przez Kandydata jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa
           w Projekcie. Kandydat zostaje skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce zostaje
           przyjęty Kandydat z listy rezerwowej.
    19.  Dokumenty złożone przez Kandydata/kę nie podlegają zwrotowi.”
 6)  w § 6 dodaje się ust. 20 i 21 w brzmieniu:
    „20.  W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnik Projektu jest zobowiązany  dokonać
            aktualizacji danych poprzez ponowne wypełnienie i złożenie Kwestionariusza osobowego.
      21. Wszelka korespondencja między Biurem Projektów i Kandydatami, prowadzona jest drogą
             elektroniczną, z wykorzystaniem służbowego adresu poczty elektronicznej.”
7)  w § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
     „7. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 14 i 15, o przyjęciu na listę rankingową
           podstawową decyduje kolejność zgłoszeń.
8)  Uchyla się załącznik nr 3 do Regulaminu i wprowadza nowy wzór Umowy uczestnictwa
     w projekcie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
16.02.2021
Data publikacji:
23.02.2021 08:35
Data aktualizacji:
23.02.2021 14:29
Liczba wyświetleń:
39
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz22_2021.pdf128.74 KB
ZalZarz22_2021.pdf623.13 KB