Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie..

Zarządzenie Nr 20/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2021 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 2 – Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1791), oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1574), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zasadach sporządzania i wydawania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwentom studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie,
stanowiących Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 1 października
2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 3 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
     „5) pod pozycją „ukończył(a) w roku {rok}” - podać rok ukończenia studiów podyplomowych,
           który jest tożsamy z rokiem zaliczenia ostatniego przedmiotu/praktyki/egzaminu
           przewidzianego programem studiów lub rokiem zrealizowania ostatnich zajęć
           dydaktycznych, przewidzianych harmonogramem studiów,”;
2)   w § 3 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
 
     „8) utworzyć numer świadectwa, zgodnie z numerem nadanym w rejestrze słuchaczy studiów
           podyplomowych (USOS) złamanym pierwszymi literami pełnej nazwy studiów
           podyplomowych, np. „SP–120/Mj/2020”, gdzie „SP–120” stanowi numer rejestru,
           „Mj”- studia podyplomowe pn. Menedżer jakości/„2020” - rok ukończenia)”;
3)   § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności
           podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub  notariusza.”;
 
4)   w § 4 dodaje się ustępy 2a-2g w brzmieniu:
     „2a. Kierownik studiów podyplomowych zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności
            i kompletności danych umieszczonych na świadectwie ukończenia
studiów podyplomowych
            i suplementu, o którym mowa w § 7.
      2b. Absolwent studiów podyplomowych nie ponosi opłat związanych z wystawieniem
            świadectwa.
      2c. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisami, przekazywane jest 
           do uczelnianej jednostki administracyjnej właściwej dla studiów podyplomowych.
      2d. Pracownik uczelnianej jednostki administracyjnej właściwej dla studiów podyplomowych
            weryfikuje zgodność nazwisk na świadectwach z listą absolwentów, a następnie przedkłada
            świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z  odpisami do podpisu, po czym
            umieszcza na nim urzędową pieczęć Uniwersytetu (mokrą). Pieczęć imienna Rektora lub
            osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni, umieszczana jest w Biurze
            Rektora z zastrzeżeniem ust. 2f.
       2e. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisuje Rektor albo upoważniona osoba
             pełniąca w uczelni funkcję kierowniczą.
        2f. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych umieszczana jest pieczątka imienna
             albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce Rektora albo osoby
             upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni. Dane te muszą być  zgodne
             wzorami przekazanymi do ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
       2g. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po ich uwierzytelnieniu,
             z uczelnianej jednostki administracyjnej właściwej dla studiów podyplomowych odbiera
             Kierownik studiów podyplomowych lub wskazana osoba na podstawie pisemnego
             upoważnienia.”;
5)   w § 5 dodaje się ustępy 7-13 w brzmieniu:
     „7. W przypadku stwierdzenia omyłki lub błędu w treści wydanego świadectwa ukończenia
          studiów podyplomowych lub suplementu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
          o którym mowa w
§ 7, dokumenty te podlegają wymianie, tzn. uczelnia wydaje dokument
          wolny od wad tylko przy zwrocie dokumentu z błędem.
      8. W przypadku zmiany danych osobowych, na podstawie decyzji administracyjnej
          lub orzeczenia sądu, dokumenty zawierające poprzednie dane osobowe winny być  zwrócone.
      9. Wymiana polega na sporządzeniu przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia
          podyplomowe nowego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na obecnie
          obowiązującym w uczelni wzorze i jego wydaniu.
    10.  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podlegające wymianie, powinno
          odwzorować treść pierwotnego
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
          oraz zawierać aktualne: pieczęcie uczelni, podpisy i pieczęcie aktualnych władz,
          datę wydania, bez informacji o trybie wydania (tj. wymiany).
    11.  W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, należy
           odwzorować nowe
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie
           z treścią
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego w roku ukończenia
           studiów podyplomowych.
    12.  W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, absolwentowi
           do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub suplementu świadectwa ukończenia
           studiów podyplomowych, o którym mowa w § 7 można wydać dodatkowo zaświadczenie
           wyjaśniające zaistniałe następstwa prawne (inna nazwa uczelni na świadectwie ukończenia
           studiów podyplomowych, inna nazwa uczelni na pieczęci etc.).
     13. W teczce akt osobowych absolwenta oraz „Książce wydanych świadectw potwierdzających
           ukończenie studiów podyplomowych” umieszcza się adnotację o dokonanej wymianie.”;
6)   § 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6
1.  Druki świadectw studiów podyplomowych, o których mowa w § 1, wydawane są
    w jednostce właściwej do spraw studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania
    złożonego przez kierownika studiów podyplomowych.
2. Przechowywane druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych muszą być zabezpieczone przed
    dostępem nieuprawnionych osób, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3.  Za druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych na wydziale, ich przechowywanie
    oraz terminowe wystawienie odpowiada Kierownik studiów podyplomowych.
4.  Kierownik studiów podyplomowych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji druków
    wpływających, wydawanych po personalizacji oraz zniszczonych lub niewykorzystanych.
    Ewidencja druków zawiera numery arkusza z druku dokumentu. W przypadku zniszczenia druku
    i braku możliwości odczytania numeru arkusza, adnotacja taka powinna znaleźć się w uwagach
    ewidencji druków.
 § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.02.2021
Data publikacji:
23.02.2021 08:07
Data aktualizacji:
23.02.2021 08:11
Liczba wyświetleń:
21
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20_2021.pdf204.37 KB