Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Zarządzenie Nr 18/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2021 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. W Zarządzeniu Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
    wprowadza się następujące zmiany:
    1) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych.”
     2)  w Regulaminie Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, stanowiącym załącznik
         do cytowanego w ust. 1 zarządzenia:
         a)  w § 3 ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
             „5) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich
                   Prorektorowi ds. polityki naukowej i badań.”;
         b)  w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
             „1) sześciu przedstawicieli środowiska naukowego”
         c)  w § 3 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
             „6) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich
                   Prorektorowi ds. polityki naukowej i badań.”;
         d)  § 4 otrzymuje brzmienie: 
㤠4
  1. Przewodniczącego Rady Naukowej wybierają członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu
    w nowej kadencji spośród grona przedstawicieli środowiska naukowego,
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwołuje właściwy Prorektor.
  3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej 1 raz w roku. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w formie tradycyjnej. W przypadku gdy posiedzenie nie może odbyć się w tej formie, Rada może odbywać posiedzenia oraz przyjmować uchwały w trybie obiegowym lub
    z wykorzystaniem technologii informatycznych (w formie zdalnej), zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Decyzję o zastosowaniu trybu posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady.
  4. Rada Naukowa podejmuje uchwały dążąc do konsensusu.
  5. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
  6. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.” 
2. Regulamin Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych, po zmianach, o których mowa
    w ust. 1 pkt 2, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.02.2021
Data publikacji:
19.02.2021 17:57
Data aktualizacji:
19.02.2021 18:01
Liczba wyświetleń:
24
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz18_2021.pdf87.29 KB
ZalZarz18_2021.pdf146.03 KB