Nr 14/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych or

Zarządzenie Nr 14/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2021 roku
 
w sprawie zmiany zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Zasadach odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 25/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się
w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rozdział IV otrzymuje brzmienie:
 
„ Rozdział IV
Zasady odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni
 
§ 5
1.  Zasady odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych
    stanowiących zasoby mieszkaniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z wyłączeniem lokali w Akademickim Domu Mieszkalno-Rotacyjnym przy ul. Żołnierskiej 14 C,
    Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym przy ul. Dybowskiego 7 oraz mieszkań administrowanych
    przez Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Łężany” Sp. z o.o. i Zakład Produkcyjno-
    Doświadczalny „Bałcyny” Sp. z o.o.
2.  Opłata z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowi sumę czynszu oraz dostawy mediów
    i świadczeń komunalnych związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu.
3. Czynsz najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie ustalany jest według następujących minimalnych stawek:
     1)  stawka czynszu dla gminy Olsztyn – 5,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego,
     2)  stawka czynszu dla gminy Purda – 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego,
     3)  stawka czynszu dla gminy Stawiguda – 5,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego,
     4)  stawka czynszu dla gminy Barczewo – 4,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego.
4.  Czynsz najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
    ustalany jest według następujących minimalnych stawek:
     1)  stawka czynszu dla gminy Olsztyn – 7,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego,
     2)  stawka czynszu dla gminy Purda – 6,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
         mieszkalnego.
5.  Stawki czynszu, o których mowa w ust. 3 podlegają waloryzacji raz w roku o średnioroczny
    wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS
    w Monitorze Polskim za poprzedni rok.
6.  Waloryzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu ukazania się komunikatu
    Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
7.  Stawki czynszu, o których mowa w ust. 4 będą aktualizowane na podstawie obciążeń
    dokonywanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe za utrzymanie nieruchomości.
8.  Zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany umowy najmu i nie wymaga sporządzenia aneksu.
§ 6
1.  Lokale mieszkalne mogą być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
    pracowników bądź wynajmowane osobom trzecim.
2.  O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego decyduje Kanclerz.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.02.2021
Data publikacji:
19.02.2021 16:49
Data aktualizacji:
19.02.2021 16:50
Liczba wyświetleń:
25
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz14_2021.pdf112.93 KB