Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 13/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2021 roku
 
w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Komisja Mieszkaniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej Komisją
    Mieszkaniową, powoływana jest na okres kadencji organów Uniwersytetu z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Komisja Mieszkaniowa w starym składzie funkcjonuje do dnia powołania nowego składu nie dłużej
    jednak niż przez 4 miesiące nowej kadencji.
3.  Komisja Mieszkaniowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach
    dotyczących zasobu mieszkaniowego Uczelni
znajdującego się w Akademickim Domu Mieszkalno-
    Rotacyjnym
.
4.  Komisja Mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik
    do zarządzenia.
§ 2
1.   W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą:
      1)  Kanclerz lub inna osoba wskazana przez Kanclerza,
      2)  pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami, pełniący funkcję sekretarza Komisji,
      3)  przedstawiciel Działu Kadr,
      4)  przedstawiciel związków zawodowych działających w Uniwersytecie wybrany na wspólnym
          posiedzeniu,
      5)  administrator Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego.
2.   Imienny skład Komisji Mieszkaniowej określa decyzja Rektora.
 
§ 3
1.   Funkcję Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej pełni osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2.   Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej wybierany jest spośród jej członków.
3.   Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej należy:
      1)  opracowywanie planów pracy Komisji Mieszkaniowej,
      2)  przygotowywanie i wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
      3)  opracowywanie i składanie  Rektorowi sprawozdań z działalności Komisji Mieszkaniowej.
§ 4
1.   Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy opiniowanie wniosków w sprawach przyznania pokoju
     lub segmentu pracownikom Uniwersytetu w Akademickim Domu Mieszkalno-Rotacyjnym.
2.    Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż dwa razy
     w roku.
3.    Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej
     pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
4.    Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji Mieszkaniowej zapewnia Dział Gospodarki
     Nieruchomościami.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.02.2021
Data publikacji:
15.02.2021 15:00
Data aktualizacji:
15.02.2021 15:00
Liczba wyświetleń:
79
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz13_2021.pdf90.03 KB
ZalZarz13_2021.pdf61.92 KB