Nr 12/2021 w Olsztynie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad przyznawania pokoi i segmentów z zasobów mieszkaniowych Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 12/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2021 roku
 
w sprawie zasad przyznawania pokoi i segmentów z zasobów mieszkaniowych Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się co następuje:
 
§ 1
Zarządzenie określa zasady przyznawania pokoi i segmentów z zasobów mieszkaniowych Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ADMR) pracownikom Uniwersytetu.
 
§ 2
1.  Zasoby mieszkaniowe Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego służą zaspokajaniu potrzeb
    mieszkaniowych wyłącznie pracowników Uniwersytetu.
2.  Zasoby mieszkaniowe Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego nie stanowią lokali
    w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
    mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611
    ze zmianami).
3.  Przydział pokoi lub segmentów znajdujących się w  zasobach mieszkaniowych Akademickiego
    Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywa się
    z uwzględnieniem:
    1)  potrzeb Uniwersytetu w zakresie zatrudniania  osób niezbędnych do właściwego
         funkcjonowania i rozwoju Uczelni, w tym specjalistów z odpowiedniej dziedziny,
         w szczególności związanej z wprowadzeniem nowych kierunków studiów, prawa
         do habilitowania lub doktoryzowania i perspektywicznego rozwoju naukowego pracownika,
    2)   faktu zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym
         miejscu pracy,
    3)   stażu pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
    4)   sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.
4.  Pokoje lub segmenty w zasobach mieszkaniowych Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego
    Uniwersytetu przyznawane są pracownikom Uniwersytetu, którzy nie posiadają tytułu prawnego
    do lokalu mieszkalnego:
    1)   na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
    2)   na podstawie prawa własności,
    3)   z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,
    4)   z zasobów Agencji Mienia Wojskowego,
    5)   z publicznego zasobu mieszkaniowego,
    6)   na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    znajdującego się na terenie Miasta Olsztyna.
 
§ 3
1.  Wnioskodawca składa wniosek o przydział pokoju lub segmentu, według wzoru stanowiącego
    załącznik nr 1, w sekretariacie Działu Gospodarki Nieruchomościami.
2.  Do wniosku należy załączyć:
    1)   oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających wspólnie zamieszkać
         w przydzielonym lokalu (wzór oświadczenia załącznik nr 2),
 
    2)   oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w § 2 ust. 4
         (wzór oświadczenia załącznik nr 3) w przypadku jego spełnienia.
3.  Złożone wnioski rejestrowane są według kolejności złożenia w rejestrze wniosków prowadzonym
    w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4
1.  Przydziału pokoju lub segmentu dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.
2.  Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej określa Rektor w drodze
    zarządzenia.
3.  Pokój lub segment przydziela się pracownikowi w formie skierowania do zakwaterowania
    na czas określony.
4.  Skierowanie do zakwaterowania może zostać cofnięte przed upływem terminu, na który zostało
    wydane w przypadku:
    1)   zatajenia lub podania nieprawdziwych danych będących podstawą wydania skierowania,
    2)   naruszenia w sposób rażący Regulaminu ADMR,
    3)   zalegania z opłatami za korzystanie z pokoju lub segmentu za okres 2 miesięcy,
    4)   zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem zajmowanego pokoju lub segmentu,
    5)   oddania pokoju lub segmentu w jakiekolwiek prawa zależne (podnajem, poddzierżawę,
         użytkowanie, użyczenie itd.) osobom trzecim.
Cofnięcie skierowania jest skuteczne z dniem doręczenia decyzji  o cofnięciu.
5.  Skierowanie wygasa z dniem:
    1)   złożenia rezygnacji przez osobę, która skierowanie otrzymała,
    2)   rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
    3)   przejścia pracownika UWM na emeryturę,
    4)   upływu terminu na jaki udzielono  skierowania,
    5)   nabycia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na podstawie przypadków wskazanych
         w § 2 ust. 4.
6.  W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia skierowania pracownik zobowiązany jest do opuszczenia
    pokoju lub segmentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięcia
    skierowania.
7.  Okres zamieszkiwania od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia skierowania traktuje się jak
    zamieszkiwanie bez tytułu prawnego.
8.  Przedłużenie skierowania do zakwaterowania następuje na pisemny wniosek złożony co najmniej
    na dwa miesiące przed upływem terminu skierowania. Do przedłużenia skierowania stosuje się
    odpowiednio ust 1 – 7.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 6
Realizację Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.02.2021
Data publikacji:
15.02.2021 14:51
Data aktualizacji:
15.02.2021 14:52
Liczba wyświetleń:
57
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz12_2021.pdf149.03 KB
Zal1Zarz12_2021.pdf116.07 KB
Zal2Zarz12_2021.pdf34.8 KB
Zal3Zarz12_2021.pdf28.74 KB