Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 192

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej 5 obiektami kubaturowymi wraz z budynkami pomocniczymi o łącznej powierzchni użytkowej 1109 m2 oznaczonej w ewidencji jako działka nr 40/10 (obręb 153 m. Olsztyn) o powierzchni 0,9143 ha określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny ośrodka naukowego obsługi rolnictwa z dopuszczeniem mieszkalnictwa, gastronomii oraz obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały)

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

W Y C I Ą G

R E G U L A M I N

 

sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu,

których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

§ 8

1.     Pierwszeństwo kupna nieruchomości budowlanej przysługuje:

 

1)    pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony przez okres, co najmniej dwóch lat w Uniwersytecie lub powstałych po byłych rolniczych zakładach doświadczalnych, zakładach pracy, poprzedzający rozpoznanie wniosku o sprzedaż nieruchomości budowlanej,

2)    pracownikom zatrudnionym na warunkach jak w pkt., 1.1 ale oddelegowanym do pełnienia funkcji z wyboru lub mianowania do instytucji państwowych, samorządowych, społecznych lub wspierającym Uniwersytet,

3)    emerytom i rencistom Uniwersytetu lub zakładów powstałych po byłych rolniczych zakładach doświadczalnych,

4)    pozostałym posiadaczom praw zależnych do nieruchomości na podstawie umów zawartych z Uniwersytetem,

5)    osobom bliskim po zmarłych, o których mowa w § 2 poz. 9, pozostającym w lokalu lub budynku mieszkalnym po śmierci najemcy.

 

§ 15

1.     Wnioski o zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów rozpatruje komisja ds. sprzedaży powołana przez Rektora w trybie decyzji.

2.     Komisja, o której mowa w pkt.1 przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia preferencje z tytułu okresu zatrudnienia, w następujący sposób:

1)    za każdy rok zatrudnienia, o którym mowa w § 14 pkt.1 pracownik otrzymuje 1 punkt obliczeniowy, obliczony z dokładnością do 0,01 punkta,

2)    w przypadku małżeństw aktualnie zatrudnionych na warunkach określonych w § 14 pkt. 1, punktacja obejmuje zestawienie punktów wnioskodawcy i punkty współmałżonka uzyskane za okres pracy w Uniwersytecie pomnożone przez współczynnik 0,5.

3.     Komisja za zgodą Rektora może ustalić dodatkowe kryteria pierwszeństwa.

4.     W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2 i 3 komisja ustala listę określającą kolejność zakupu.

5.     Listę, o której mowa w pkt. 4 zatwierdza Rektor.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:00
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:39
Liczba wyświetleń:
3162
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument