Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

 DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.).

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:

·      tytuł profesora nauk pranych albo stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych (prawa),

·        tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich studiów prawniczych,

·     dorobek publikacyjny w zakresie prawa finansowego i prawa podatkowego, aktywny i udokumentowany udział w  konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonym w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,

·       zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa finansowego i prawa podatkowego oraz zdolność aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu nauk prawnych,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego, umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Uniwersytecie,

·    bardzo dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

 

Mile widziane:

·           doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,

·   doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych.

·           dobra znajomość drugiego języka obcego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·           Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),

·           Życiorys,

·           Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),

·           Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,

·          Wykaz dorobku publikacyjnego oraz potwierdzonego aktywnego udziału w konferencjach dydaktycznych lub naukowych,

·           Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,

·       Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz 85, z późn. zm.),

·   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową http://bip.uwm.edu.pl/node/6335 (bez dat),

·    Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335 (bez dat).

·       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni (nie dotyczy pracowników UWM),

·       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).

 

Informacje:

·     Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie do 26.02.2021r.

·          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·           Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł.

·           Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·          Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.

·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Dziekan dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - Dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
29.01.2021 15:06
Data aktualizacji:
29.01.2021 15:06
Liczba wyświetleń:
79
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument