Nr 275 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

 

UCHWAŁA Nr 275
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu uchwalonego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 r. z późn. zm., Senat postanawia, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie uchwalania planów studiów i programów nauczania, planów i programów nauczania studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

II. STUDIA WYŻSZE

§ 2

1.    Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem nauczania uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

2.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany studiów i programy nauczania muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

3.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany studiów i programy nauczania dla kierunków studiów, innych niż określone w rozporządzeniu w sprawie nazw kierunków studiów, prowadzonych za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego muszą spełniać standardy kształcenia uchwalone przez Senat Uniwersytetu i zatwierdzone przez właściwego ministra.

4.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany studiów i programy nauczania, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

5.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany studiów i programy nauczania, przygotowujące do wykonywania, innych od określonego w ust. 4, zawodów lub uzyskania licencji zawodowych w określonych zakresach, muszą spełniać wymagania programowe zawarte w przepisach wydanych przez właściwych ministrów.

§ 3

1.    Plan studiów i program nauczania powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym plan studiów i program nauczania będzie obowiązywał.

2.    Termin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany planu studiów i programu nauczania.

3.    Zmieniony, w trybie określonym w ust. 2, plan studiów i program nauczania obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie studentów rozpoczynających naukę.

4.    Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej dany kierunek studiów może dostosować plany studiów i programy nauczania realizowane na wyższych latach studiów do standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

§ 4

1.    Plan studiów powinien zawierać, w szczególności, następujące informacje:

1)          nazwę kierunku studiów,

2)          nazwę (nazwy) specjalności, jeśli plan studiów przewiduje specjalność (specjalności),

3)          formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne),

4)          stopień kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie),

5)          wykaz przedmiotów, z podziałem na semestry, obejmujący:

a)    nazwy przedmiotów zaliczonych do grupy treści kształcenia ogólnego,

b)    nazwy przedmiotów zaliczonych do grupy treści podstawowych określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów,

c)    nazwy przedmiotów zaliczonych do grupy treści kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla kierunku studiów,

d)    nazwy przedmiotów zaliczonych do grupy treści specjalnościowych,

e)    nazwy przedmiotów zaliczonych do grupy treści specjalizacyjnych,

f)      nazwy pozostałych przedmiotów, w tym przedmiotów umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień oraz przedmiotów do wyboru z grupy przedmiotów humanistyczno-społeczno-przyrodniczych),

6)          przy każdym przedmiocie: liczbę godzin z podziałem na formy zajęć, formę zaliczenia oraz liczbę punktów ECTS.

2.    Liczba godzin zajęć, liczba semestrów i liczba punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakres treści kształcenia realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie mogą być mniejsze niż określone w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

3.    Liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza od wskazanej w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, ogólnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia, przy pełnej realizacji minimalnej liczby godzin zajęć zorganizowanych określonych w standardach kształcenia.

§ 5

1.    Program nauczania powinien, w szczególności, obejmować:

a)    opis kwalifikacji absolwenta,

b)    ramowe treści i efekty kształcenia dla każdego przedmiotu,

c)    określenie formy zakończenia studiów.

2.    Program nauczania stanowi podstawę dla opracowania przez jednostkę organizacyjną, która realizuje poszczególne przedmioty, szczegółowego opisu treści kształcenia wraz z wykazem literatury obowiązkowej i zalecanej.

§ 6

Plan studiów i program nauczania powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze określonym w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

 

III. STUDIA TRZECIEGO STOPNIA – DOKTORANCKIE

 

§ 7

1.    Studia trzeciego stopnia-doktoranckie prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem nauczania uchwalonym przez senat uczelni z uwzględnieniem zapisu ust. 2 i 3.

2.    Senat uchwala ramowy plan studiów i program nauczania na pięć miesięcy przez rozpoczęciem roku akademickiego.

3.    Senat uchwala plan studiów i program nauczania na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, w zakresie której rada podstawowej jednostki organizacyjnej posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w ramach danej dziedziny lub dyscypliny naukowej.

 

IV. STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

§ 8

1.    W uczelni studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone są zgodnie z planem i programem studiów oraz kursów, uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

2.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu:

1)    przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć),

2)    przygotowania pedagogicznego,

3)    przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

3.    Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów podyplomowych oraz kursów dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać wymagania programowe dla studiów podyplomowych, w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.

§ 9

1.    Plan studiów podyplomowych lub kursów dokształcających powinien zawierać, w szczególności, następujące informacje:

1)    nazwę studiów podyplomowych lub kursów dokształcających,

2)    wykaz przedmiotów w poszczególnych semestrach studiów, obejmujący liczbę godzin z podziałem na rodzaje zajęć oraz formę ich zaliczenia,

3)    obsadę kadrową zajęć,

4)    czas trwania studiów i formę prowadzenia zajęć (stacjonarną lub niestacjonarną).

2.    Program studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających powinien, w szczególności, zawierać:

1)    sylwetkę absolwenta,

2)    ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów,

3)    określenie formy zakończenia studiów lub kursu dokształcającego.

3.    Absolwent studiów podyplomowych lub kursów dokształcających powinien posiadać wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zadań:

1)    wynikających z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu w określonych dziedzinach zawodowych,

2)    związanych z obszarem wiedzy, stanowiącym zakres doskonalenia i dokształcania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 11:50
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:47
Liczba wyświetleń:
4211
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument