Nr 274 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok

 

 

UCHWAŁA Nr 274
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 1, pkt. 13 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, na które składa się:

1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 424.142.622,11 zł

2)    rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.497.690,67 zł

3)    zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12.2007r wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 50.849.962,82 zł

4)    sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego  okresu o kwotę 1.746.350,22 zł

5)    dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Zysk netto w kwocie 9.497.690,67 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 11:36
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:50
Liczba wyświetleń:
3113
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument