Nr 210/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego

 
Decyzja Nr 210/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
 
w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdz. II pkt 3 ppkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia
Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn.zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby:
1)   Kanclerza – w zakresie środków na:
     a)  administrację centralną,
     b)  remonty,
     c)  inwestycje;
2)   Prorektora właściwego ds. polityki naukowej i badań – w zakresie środków na:
    a)  rozwój naukowy,
    b)    szkołę doktorską;
3)   Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni – w zakresie środków na:
    a)    współpracę międzynarodową;
4)   Prorektora właściwego ds. studenckich – w zakresie środków na:
     a)  samorząd studencki,
     b)  kulturę studencką,
     c)  koła naukowe,
     d) kulturę fizyczną studentów;
5)   Prorektora właściwego ds. kształcenia – w zakresie środków na:
     a) samorząd doktorantów,
6)   Prorektora właściwego ds. rozwoju i polityki finansowej – w zakresie środków na:
     a) rezerwę budżetową;
7)   upoważnionego członka Rady Uczelni – w zakresie środków na Radę Uczelni.
 
§ 2
Dysponenci środków wymienionych w § 1 przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z ich wydatkowania za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Traci moc decyzja Nr 58 z dnia 1 czerwca 2020 roku, w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2020
Data publikacji:
07.01.2021 13:36
Data aktualizacji:
07.01.2021 13:37
Liczba wyświetleń:
28
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec210.pdf402.95 KB