Nr 119/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 119/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351
ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W załączniku do zarządzenia Nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    wprowadza się następujące zmiany:
1)   § 1 ust. 3 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
     „23) aparatura naukowo-badawcza – stanowiące środki trwałe zestawy urządzeń
             badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych, o małym stopniu uniwersalności i wysokich
             parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru
             w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub
             eksploatacyjnych); do aparatury naukowo–badawczej nie zalicza się sprzętu
             komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac
             badawczo-rozwojowych (B+R)”;
2)   § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się przy uwzględnieniu okresu
          ekonomicznej użyteczności środka trwałego na poziomie stawek określonych w Wykazie
          rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do uopdop. Dla wartości
          niematerialnych i prawnych okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalany jest
          zgodnie z najkrótszymi okresami wymienionymi w art. 16m uopdop. Odpisy amortyzacyjne
          mogą być podwyższane lub indywidualnie ustalane, zgodnie z wymogami art.16i oraz 16j
          uopdop, dla środków trwałych eksploatowanych w warunkach pogorszonych lub poddanych
          szybkiemu postępowi technicznemu, a także dla środków trwałych ulepszonych,
          po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji.
Dla środków trwałych zaliczanych do grupy
          rodzajowej 487 KŚT - Zespoły komputerowe, poddanych szybkiemu postępowi
          technicznemu, stosuje się podwyższoną o współczynnik 2 stawkę amortyzacyjną.” 
3)   w § 7 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
     „10. Prawo użytkowania wieczystego gruntów amortyzuje się przez 20 lat.
       11. Koncesje amortyzuje się zgodnie z okresem na jaki zostały udzielone.”
4)   w § 14 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
     „1a. Otrzymane nieodpłatnie długoterminowe aktywa finansowe, w tym obligacje Skarbu
            Państwa, wycenia się wg wartości godziwej ustalonej zgodnie z art. 28 ust. 5 uor.” 
5)   w § 15 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
     „11. Otrzymanie dotacji związanej z zakupem lub budową środków trwałych oraz wartości
            niematerialnych i prawnych w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych
            ze środków zagranicznych ujmuje się na kontach:
      Wn 13x / Ma 252
       12. Saldo Wn konta 252 oznacza wartość należnej, zgodnie z zapisami umowy
             o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, a nie otrzymanej na rachunek bankowy kwoty
             dotacji.”
6)   załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości otrzymuje brzmienie określone w załączniku
     do niniejszego zarządzenia.
2.    Zmiany, o których mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2020 r.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2020
Data publikacji:
07.01.2021 13:01
Data aktualizacji:
07.01.2021 13:16
Liczba wyświetleń:
78
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1ZasadyRach.pdf1.53 MB