UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Strona została usunięta dnia: 7 grudzień, 2020 - 14:40

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
Na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych w ramach obowiązków służbowych pracownicy prowadzą w obiektach i na terenie UWM w Olsztynie, wszelkie działania techniczne związane
z bieżącą eksploatacją poszczególnych obiektów i budowli, zapewniające odpowiednie funkcjonowanie jednostek Uczelni. Nadzór obejmuje wszystkie obiekty Uczelni w takim zakresie działania jak:
·  uczestnictwo w procesie wyboru jednostek projektowych i wykonania dokumentacji technicznych
  dla zadań w ramach realizowanego zakresu.
·  bezpośredni nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami o zróżnicowanym zakresie wraz
  z koordynacją robót z branżami towarzyszącymi,
·  opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań technicznych, planowanych przez poszczególne
  jednostki, działań remontowych i modernizacyjnych w zakresie rzeczowym i kosztowym (wykonanie
  wycen, tzw. kosztorysów inwestorskich) dotyczących potrzeb i zamierzeń poszczególnych
  użytkowników,
·   przygotowanie materiałów przetargowych do Działu Zamówień Publicznych, szczególnie w zakresie
  opisu przedmiotu zamówienia, warunków jakie powinien spełniać oferent, a w przypadku postępowań
  poza ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadzanie postępować wyboru oferentów
·   nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i budowli w zakresie utrzymania infrastruktury
  technicznej budowlanej. Koordynacja działań z inspektorami branżowymi w zakresie eksploatacji
  urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemów p.poż, wszelkich urządzeń dźwigowych 
 
(min. windy), automatycznych systemów drzwiowych, całej infrastruktury podziemnej, będącej
  własnością UWM.
·   współpraca przy tworzeniu rocznych planów remontów, modernizacji i inwestycji, sprawozdań
   z wykonania planów, różnego rodzaju sprawozdań sporządzanych na potrzeby władz Uczelni,
   innych jednostek Uczelni, jednostek zewnętrznych.
·     współpraca przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł
   finansowania dla prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji.

WYMAGANIA:
·    uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
·    znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma,
·    znajomość etapów procesu projektowego i podstawowych zasad sporządzania programów
   funkcjonalno-użytkowych,
·    doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
·     Wskazane doświadczenie w zakresie prowadzenia robót na obiektach zabytkowych.

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1)   CV i list motywacyjny;
2)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3)   Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie
     z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926
     z późn. zm.).”
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub
w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.12.2020 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr Bogusław Stec - kanclerz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.12.2020
Data publikacji:
07.12.2020 14:40
Data aktualizacji:
07.12.2020 14:40
Liczba wyświetleń:
332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument