Nr 95/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 
ZARZĄDZENIE Nr 95/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 6 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
    „b) w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywności wymienione w lit. a
         są zabronione za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
         posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów
         opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie
         obowiązujących przepisach; zakaz nie dotyczy również wyjazdów służbowych bezwzględnie
         koniecznych, w przypadku których decyzję w systemie pomarańczowym podejmuje
         dziekan/dyrektor szkoły lub filii albo Rektor, natomiast w systemie czerwonym – Rektor;
         w systemie pomarańczowym dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy studentów i doktorantów
         studiów obcojęzycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgodą prorektora
         ds. umiędzynarodowienia uczelni”,
2) pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia w systemie czerwonym otrzymuje brzmienie:
   
„stacjonarnie po 1 osobie w pokoju w godz. 800-1600, pozostali zdalnie.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.11.2020
Data publikacji:
04.11.2020 14:41
Data aktualizacji:
04.11.2020 16:14
Liczba wyświetleń:
654
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95.PDF464.36 KB