Nr 271 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe

 

 

UCHWAŁA Nr 271
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe.

§ 1

W celu spełnienia dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych określonych w art. 111 i art. 116 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), mianowany nauczyciel akademicki może zostać skierowany na staż krajowy w celu podniesienia kwalifikacji naukowych, dydaktycznych i zawodowych, zwany dalej stażem, w ramach płatnego urlopu uzyskanego dla celów naukowych na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy.

§ 2

1.    Podstawą skierowania nauczyciela akademickiego na staż jest indywidualny program stażu, ustalony w drodze porozumienia między bezpośrednim przełożonym pracownika, pracownikiem i kierownikiem jednostki przyjmującej na staż, który zapewnia jego właściwą realizację.

2.    Źródłem finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich na staże są środki wyodrębnione z rezerwy budżetowej lub środki pozabudżetowe.

 

§ 3

Wniosek nauczyciela akademickiego o skierowanie na staż powinien zawierać:

1.    określenie miejsca i okresu odbywanego stażu,

2.    wykaz dorobku naukowego,

3.    opinię kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego wraz z porozumieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

Decyzję o skierowaniu nauczyciela akademickiego na staż podejmuje Rektor, na podstawie zaopiniowanego przez dziekana wniosku, o którym mowa w § 3.

§ 5

Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na staż przysługuje:

1.    płatny urlop naukowy do czterech miesięcy,

2.    zwolnienie z obowiązku dydaktycznego proporcjonalnie do czasu odbywanego stażu,

3.    dieta oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której odbywa staż, i z powrotem, a także noclegów, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania i pracy,

4.    raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której odbywa staż, i z powrotem – jeżeli okres odbywania stażu jest dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 6

Po powrocie ze stażu nauczyciel akademicki w terminie 14 dni przedkłada Rektorowi sprawozdanie z odbytego stażu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
11.03.2008 08:09
Data aktualizacji:
11.09.2014 10:52
Liczba wyświetleń:
3558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument