Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 
ZARZĄDZENIE Nr 93/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu maksymalnego ograniczenia zagrożeń dla pracowników, doktorantów i studentów w stanie epidemii oraz dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zależności od stopnia zagrożenia epidemią obowiązują cztery systemy pracy:
  1)   system zwykły, zwany dalej systemem zielonym,
  2)   system w stanie umiarkowanego zagrożenia, zwany dalej systemem żółtym,
  3)   system w stanie dużego zagrożenia, zwany dalej systemem pomarańczowym,
  4)   system w stanie krytycznym, zwany dalej systemem czerwonym.
 
§ 2
Charakterystykę trybu pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w systemie zielonym zawiera Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast
w odniesieniu do pozostałych wymienionych w § 1 systemów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1.  W stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1
    wskazania obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonuje Rektor w formie decyzji,
    która jest niezwłocznie zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu.
2.  W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydziałach, w Szkole Zdrowia Publicznego,
    Filii w Ełku, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wskazania
    obowiązującego w danym czasie systemu pracy dokonują odpowiednio: dziekan, dyrektor,
    kierownik. Informacja w tym zakresie podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej
    wydziału/jednostki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4
1.  Praca zmianowa, o której mowa w załączniku, odbywa się według następującego porządku:
    1)   pierwsza zmiana: od godziny 7:00 do godziny 13:45,
    2)   druga zmiana: od godziny 14:15 do godziny 21:00.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych/osoby pełniące funkcje kierownicze sporządzają miesięczne
    harmonogramy pracy w kierowanych przez nich jednostkach, określające godziny pracy
    poszczególnych pracowników. Przy sporządzaniu harmonogramów należy kierować się przede
    wszystkim zasadą zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz rotacji pracowników między
    zmianami co tydzień.
3.  Zestawienia godzin pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w systemie
    zmianowym dostarczane są do Działu Kadr do drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca
    następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.
4.  Pracownicy pracujący w systemie zmianowym zobowiązani są do wpisywania się na listach
    obecności przed przystąpieniem do pracy oraz do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomiędzy
    zmianami, o których mowa w ust. 1.
 
§ 5
W systemie pomarańczowym i czerwonym obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu między pracownikami jednostek. Tam, gdzie to możliwe należy kontaktować się za pomocą służbowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 
§ 6
Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej:
  1)   w zakresie kształcenia:
      a)    w systemie zielonym zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni i placówkach formie
           przewidzianej w planie studiów,
      b)    w systemie żółtym część zajęć może odbywać się zdalnie, natomiast reszta jak w systemie
           zielonym; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem
           ds. kształcenia,
      c)    w systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywają się wyłącznie zajęcia praktyczne, które
           są niemożliwe do zrealizowania zdalnie, pozostałe zajęcia prowadzone są zdalnie,
      d)    w systemie czerwonym wszystkie zajęcia realizowane są zdalnie; sposób i terminy odbycia
           zajęć niemożliwych do przeprowadzenia w tym trybie określa dziekan w porozumieniu
           z prorektorem ds. kształcenia,
  2)   w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dostęp do zbiorów
      w poszczególnych systemach określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3)   w zakresie konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się możliwość organizowania konferencji oraz innych wydarzeń
          organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu; dopuszcza się również wyjazdy
          służbowe pracowników, doktorantów i studentów, a także przyjazdy do Uniwersytetu gości
          zagranicznych,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywności wymienione w lit a)
          są zabronione
za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
          posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów
          opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie
          obowiązujących przepisach; w systemie pomarańczowym dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy
          studentów w ramach programów wymiany akademickiej za zgodą prorektora
          ds. umiędzynarodowienia uczelni,
  4)   w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem
          powszechnie obowiązujących przepisów,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz korzystania z obiektów
          sportowych;
  5)   w zakresie działalności sekcji sportowych, agend, klubów studenckich oraz lokali
      gastronomicznych:
      a)  w systemie żółtym dopuszcza się działalność jednostek wymienionych w tym punkcie,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowiązuje zakaz prowadzenia działalności
          przez jednostki wymienione w tym punkcie z wyjątkiem rodzajów działalności dopuszczonych
          przez powszechnie obowiązujące przepisy;
  6)   w zakresie kwaterowania w domach studenckich:
      a)  w systemie żółtym i pomarańczowym dopuszcza się kwaterowanie w domach studenckich
          przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez gości
          zewnętrznych,
      b)  w systemie czerwonym obowiązuje zakaz dokonywania nowych zakwaterowań w domach
          studenckich, poza przypadkami z imienną zgodą prorektora ds. studenckich.
 
§ 7
Wprowadza się schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Traci moc § 1 pkt 2 i 3 zarządzenia Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia
    epidemicznego lub epidemii (ze zm.).
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
30.10.2020 14:53
Data aktualizacji:
01.02.2021 16:29
Liczba wyświetleń:
5905
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz93sposoby świadczenia pracy.pdf141.56 KB
Zal2Zarz93Biblioteka.pdf197.85 KB
Zal3Zarz93wytyczne.pdf112.27 KB