UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA
w Sekcji Ciepłownictwa

Miejsce pracy: Olsztyn

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

Na stanowisku Kierownika Sekcji, w ramach obowiązków służbowych, pracownik prowadzi w obiektach
i na terenie UWM, wszelkie działania techniczne związane z bieżącą eksploatacją poszczególnych
obiektów i budowli, zapewniające odpowiednie funkcjonowanie jednostek Uczelni. Nadzór obejmuje wszystkie obiekty Uczelni w takim zakresie działania jak:
·  ciągłą optymalizację pracy i rozwój istniejącej, wewnętrznej sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych
  elementów sterowania siecią, będących własnością Uczelni;
·  planowanie i bezpośredni nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami o zróżnicowanym  
  zakresie, w branży instalacyjnej ciepłowniczej, realizowanych przez Uczelnię;
·   bieżącą współpracę, w tym zakresie, z zewnętrznym dostawcą energii cieplnej;
·  współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
  na sfinansowanie działań termomernizacyjnych realizowanych przez Uczelnię;
·  opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań technicznych, działań remontowych
  i modernizacyjnych w zakresie rzeczowym i kosztowym (wykonanie wycen, tzw. kosztorysów
  inwestorskich) dotyczących potrzeb i zamierzeń w zakresie funkcjonowania instalacji i urządzeń
  zapewniających dostawę ciepła, przygotowanie materiałów przetargowych do Działu Zamówień
  Publicznych;
·   nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów inżynierii lądowej w zakresie utrzymania infrastruktury
  technicznej, urządzeń wykorzystujących ciepło;
·   nadzór nad bieżącą działalnością eksploatacyjną Sekcji Eksploatacji;

WYMAGANIA:
·  uprawnienia budowlane instalacyjne;
·   znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma;
·   znajomość etapów procesu projektowego i podstawowych zasad sporządzania programów
  funkcjonalno-użytkowych dotyczących wykonania prac inwestycyjnych modernizacyjnych
  i remontowych szeroko pojętych urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
·   doświadczenie w zakresie nadzoru nad eksploatacją kotłowni, węzłów cieplnych, instalacji
  ciepłowniczych wysokich i średnich parametrów;
·   doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników prowadzących działania eksploatacyjne.


ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1)   CV i list motywacyjny;
2)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3)   Oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
       w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą
       z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub
wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.10.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 13:49
Data aktualizacji:
14.10.2020 13:50
Liczba wyświetleń:
90
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument