Nr 84/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

ZARZĄDZENIE Nr 84/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów
w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
za lata 2017–2021
 
Na podstawie art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz.
392 z późn. zm.), ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Osiągnięcia naukowe i artystyczne za okres 2017–2021, które powstały w związku
    z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zwanym dalej Uniwersytetem, obejmuje się ewaluacją jakości
    działalności naukowej, zwanej dalej ewaluacją.
2.   W ewaluacji w danej dyscyplinie uwzględnia się następujące osiągnięcia naukowe:
     1)   publikacje naukowe (artykuły i monografie) jeżeli ich tematyka jest merytorycznie związana
          z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w Uniwersytecie w ramach
          tej dyscypliny;
     2)   przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa
          hodowców do odmian roślin, jeżeli są one wynikiem działalności naukowej prowadzonej
          w Uniwersytecie w ramach tej dyscypliny;
     3)   osiągnięcia artystyczne.
3.   Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych oraz definicje artykułu naukowego
    i monografii naukowej, o których mowa w ust. 2, szczegółowo określa rozporządzenie Ministra
    Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności
    naukowej (Dz. U. poz. 392 z późn. zm.).
 
§ 2
1.   Pracownicy prowadzący działalność naukową zobowiązani są do składania oświadczeń
    upoważniających Uniwersytet do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji w ramach
    reprezentowanych dyscyplin, zwanych dalej oświadczeniami. Wzór oświadczenia w przypadku
    wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją
    wyłącznie w jednym podmiocie
stanowi załącznik nr 1. Wzór oświadczenia w przypadku
    wskazania dwóch dyscyplin oraz/lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym
    ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie
stanowi załącznik nr 2.
2.   Pracownicy, o których mowa w ust. 1, składają oświadczenia właściwemu przewodniczącemu
    rady naukowej dyscypliny lub przewodniczącemu zespołu ds. dyscypliny.
3.   W przypadku prowadzenia działalności naukowej w dwóch dyscyplinach każde z osiągnięć należy
    przypisać do odpowiedniej dyscypliny.
4.   Dane osiągnięcie naukowe może być wykazane przez autora tylko raz i tylko w ramach jednej
    dyscypliny naukowej.
 
§ 3
1.   Oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, składają również doktoranci Szkoły Doktorskiej
    w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska albo w jednej z dyscyplin
    zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 
2.   Doktoranci Szkoły Doktorskiej składają oświadczenia właściwemu przewodniczącemu rady
    naukowej dyscypliny lub przewodniczącemu zespołu ds. dyscypliny za pośrednictwem Dyrektora
    Szkoły Doktorskiej.
 
§ 4
1.   Pracownicy prowadzący działalność naukową, składają oświadczenia upoważniające Uniwersytet
    do wykazania ich osiągnięć naukowych, w terminach:
     1)   w przypadku osiągnięć uzyskanych w latach 2017-2018 oświadczenie należy złożyć nie później
         niż do 31 października 2020 r.,
     2)   w przypadku osiągnięć uzyskanych w 2019 roku oświadczenie należy złożyć nie później niż
         do 30 listopada 2020 r.,
     3)   w przypadku osiągnięć uzyskanych w 2020 roku oświadczenie należy złożyć nie później niż
         do 15 stycznia 2021 r.,
     4)   w przypadku osiągnięć uzyskanych w 2021 roku oświadczenie należy złożyć niezwłocznie
          po opublikowaniu osiągnięcia naukowego lub artystycznego.
2.   Doktoranci Szkoły Doktorskiej składają oświadczenia upoważniające Uniwersytet do wykazania ich
    osiągnięć naukowych zgodnie z terminami określonymi w ust. 1 pkt. 2-4.
3.   W przypadku gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w Uniwersytecie następuje przed
    terminami, o których mowa w ust. 1, oświadczenie należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed
    ustaniem stosunku pracy.
4.   Oświadczenia pracowników i doktorantów przechowywane są na właściwym wydziale przez
    przewodniczącego rady naukowej dyscypliny lub przewodniczącego zespołu ds. dyscypliny.
 
§ 5
1.   Za prawidłowy przebieg składania oświadczeń przez osoby, których osiągnięcia są wykazywane
    na potrzeby ewaluacji w ramach danej dyscypliny odpowiedzialni są przewodniczący rady
    naukowej dyscypliny lub przewodniczący zespołu ds. dyscypliny.
2.   Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się właściwemu Prorektorowi ds. polityki naukowej
    i badań.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
12.10.2020 07:52
Data aktualizacji:
12.10.2020 08:32
Liczba wyświetleń:
929
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz84.doc118 KB
Zal2Zarz84.docx106.1 KB