Nr 87/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 87/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii wprowadza się następujące zmiany:
1) przepis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Dotyczące świadczenia pracy w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
      1)  od 12 października 2020 r. do odwołania wprowadza się dwuzmianowy system czasu pracy
           w jednostkach, w których taki system nie został wcześniej wprowadzony i w których warunki
           pracy nie pozwalają na zachowanie dystansu społecznego:
           a)    pierwsza zmiana 7:00-13:45,
           b)    druga zmiana 14:15-21.00;
      2) zobowiązuje się kierowników/osoby pełniące funkcje kierownicze do sporządzenia
          miesięcznych harmonogramów pracy w kierowanych przez nich jednostkach, określających
          godziny pracy poszczególnych pracowników z uwzględnieniem:
          a)    zapisów, o których mowa w pkt 1,
          b)    zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia
               dla zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady
               świadczenia pracy (
w przypadku czasowego braku możliwości wypełnienia wymienionych
               warunków kierownicy/osoby pełniące funkcje kierownicze w poszczególnych jednostkach
               określają formę świadczenia pracy),
          c)    zalecenia rotacji pracowników pomiędzy zmianami co tydzień;
      3) zobowiązuje się pracowników do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomiędzy zmianami,
          o których mowa w pkt 1,
      4) pracownicy są zobowiązani wpisywać się na listach obecności przed przystąpieniem do pracy;
2) w § 4 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:
    „8. Od 12 października 2020 r. obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa się za pośrednictwem
         Rozdzielni korespondencji ograniczając bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami jednostek.
         Zaleca się kontakt za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej oraz telefoniczny.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.10.2020
Data publikacji:
09.10.2020 12:07
Data aktualizacji:
09.10.2020 12:07
Liczba wyświetleń:
4625
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz87.pdf655.1 KB