Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 262
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Działając na podstawie § 14 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 8 ust. 1 pkt. 3a i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) nawiązując do Uchwały Nr 250 Senatu UWM z dnia 30 stycznia 2008 roku uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Tworzy się zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Przychodnia Specjalistyczna – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwany dalej Przychodnią Specjalistyczną.

2.    Siedzibą Przychodni Specjalistycznej jest miasto Olsztyn.

3.    Przychodnia Specjalistyczna prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

4.    Do podstawowych kierunków działalności Przychodni Specjalistycznej należy:

1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2)    profilaktyka zdrowotna,

3)    orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

4)    realizacja zadań dydaktycznych i badawczych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

5.    Obszarem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem osób przyjezdnych – pacjentów ze Wspólnoty Europejskiej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

6.    Organem sprawującym nadzór nad działalnością Przychodni Specjalistycznej jest Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Zasady funkcjonowania Przychodni Specjalistycznej reguluje Statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 262 Senatu UWM

z dnia 29 lutego 2008 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Przychodnia Specjalistyczna – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizującym cele i zadania określone w Statucie.

2.    Użyte w dalszej części Statutu wyrażenia oznaczają:

1)    Przychodnia – Przychodnię Specjalistyczną – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)    Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

3)    Rektor – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

4)    Statut – Statut Przychodni,

5)    ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – ustawę z dnia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),

6)    ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

7)    ustawa o rachunkowości – ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.),

8)    ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 30 czerwca 2005r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

9)    ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ustawę z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

10)                     Kodeks pracy – ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

11)                     Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3.    Przychodnia działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia o zakładach opieki zdrowotnej,

2)    ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

3)    innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej,

4)    niniejszego Statutu.

4.    Siedzibą Przychodni jest miasto Olsztyn.

5.    Obszarem działania Przychodni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem osób przyjezdnych – pacjentów ze Wspólnoty Europejskiej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

6.    Przychodnia posługuje się chronioną prawnie pieczęcią o treści:

Przychodnia Specjalistyczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10 - 082 Olsztyn ul. Warszawska 30

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZYCHODNI

 

§ 2

1.    Celem działania przychodni jest:

1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2)    profilaktyka zdrowotna,

3)    orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

4)    realizacja zadań dydaktycznych i badawczych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia

2.    Przychodnia realizuje zadania poprzez świadczenie w warunkach ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie:

1)    badań i porad lekarskich,

2)    leczenia,

3)    orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4)    realizacji programów profilaktycznych,

5)    szkolenia i doskonalenia kadr medycznych oraz działalności naukowo-badawczej w różnych dziedzinach medycyny.

3.    Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni określa Regulamin porządkowy.

ROZDZIAŁ III
ORGANY

§ 3

Organami Przychodni są:

  1. Kierownik Przychodni,
  2. Rada Społeczna.

§ 4

1.    Kierownik Przychodni jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Przychodnią reprezentującym ja na zewnątrz.

2.    Kierownika Przychodni zatrudnia Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

3.    Do kompetencji Kierownika Przychodni należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji innych organów, w szczególności:

1)    organizowanie pracy Przychodni w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Przychodni,

2)    prawidłowa gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Przychodni do użytkowania,

3)    prowadzenie polityki kadrowej Przychodni, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4)    nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Przychodni,

5)    zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Przychodni zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

6)    tworzenie nowych jednostek organizacyjnych Przychodni pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na ograniczenie podstawowej działalności Przychodni.

4.    Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.

5.    Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

6.    Kierownik Przychodni uczestniczy, z głosem doradczym, w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz współpracuje z Rektorem i Kanclerzem Uniwersytetu w sprawach dotyczących Przychodni.

§ 5

1.    Przy Przychodni działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz organem doradczym Kierownika Przychodni.

2.    Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.    W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)    jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora UWM,

2)    jako członkowie:

a)    przedstawiciel Ministra właściwego ds. zdrowia,

b)    przedstawiciel wojewody,

c)    przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,

d)    przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,

e)    przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych,

f)      5 osób powołanych przez Senat UWM.

4.    Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5.    Przewodniczącego Rady Społecznej przed upływem kadencji może odwołać Rektor.

6.    Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w ust.3 pkt. 2. w przypadku:

1)    rezygnacji z mandatu przedstawiciela,

2)    skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienia przestępstwa z winy umyślnej,

3)    orzeczenia zakazu pełnienia funkcji publicznych,

4)    rozwiązania umowy o pracę z jednostką, której osoba jest przedstawicielem.

7.    Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

8.    Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Przychodni przysługuje odwołanie do Senatu.

§ 6

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)    przedstawianie Senatowi UWM wniosków i opinii w sprawach:

a.    zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b.    zbycia środka trwałego o wartości przewyższającej 35000zł.,

c.     zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego o wartości przewyższającej 35000 zł.,

d.    związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

e.    przyznawania nagród Kierownikowi Przychodni,

f.      rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie z Kierownikiem Przychodni,

2)    przedstawianie Kierownikowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach:

a.    planu finansowego i inwestycyjnego,

b.    rocznego sprawozdania lub dotacji,

c.     podziału zysku,

3)    uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Senatowi,

4)    zatwierdzenie regulaminu porządkowego Przychodni,

5)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

6)    przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,

7)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Przychodni.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZYCHODNI

§ 7

1.    Strukturę organizacyjną Przychodni tworzą:

1)    jednostki organizacyjne działalności medycznej specjalistyczne poradnie:

a)    geriatryczna,

b)    onkologiczna,

c)    nefrologiczna,

d)    padaczki,

e)    alergologiczna,

f)      pulmonologiczna,

2)    jednostki organizacyjne administracji:

a)    stanowisko statystyka medycznego,

b)    stanowisko ds. księgowo-kadrowych,

3)    obsługa higieniczno-techniczna.

2.    Schemat organizacyjny Przychodni przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.

3.    Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Przychodni określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA PRZYCHODNI

§ 8

1.    Przychodnia prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów

2.    Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych:

1)    ustawą z dnia o rachunkowości,

2)    ustawą o finansach publicznych,

3)    ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4)    innymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

3.    Podstawą gospodarki finansowej Przychodni jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Kierownika Przychodni.

§ 9

1.    Wartość majątku Przychodni określają:

                          i.      fundusz założycielski,

                        ii.      fundusz zakładu.

2.    Fundusz założycielski stanowi wartość części mienia Uniwersytetu wydzielonej Przychodni .

3.    Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Przychodni po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4.    Przychodnia gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem i środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

5.    Przychodnia samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.

§ 10

1.    Działalność Przychodni finansowana jest z wpływów uzyskanych z:

1)    kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2)    umów z instytucjami ubezpieczeniowymi,

3)    innych odpłatnych usług zdrowotnych świadczonych na podstawie zawartych umów,

4)    odpłatnych usług świadczonych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem lub odpłatnych świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia,

5)    dotacji budżetowych otrzymanych na:

a)    realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

b)    pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

c)    remonty i inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

d)    cele szczególne określone w odrębnych przepisach.

2.    Przychodnia może pozyskiwać środki finansowe:

1)    z darowizn, spadków, czynszów, dzierżawy, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

2)    na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3)    na realizację zadań i programów zdrowotnych.

3.    Dotacje budżetowe są przekazywane Przychodni za pośrednictwem Uniwersytetu.

ROZDZIAŁ VI
NADZÓR I KONTROLA DZIAŁANOŚCI PRZYCHODNI
 

§ 11

1.    Nadzór nad Przychodnią sprawuje Rektor.

2.    Rektor dokonuje kontroli i oceny działalności Przychodni oraz pracy Kierownika Przychodni, które obejmują w szczególności:

1)    realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,

2)    prawidłowość gospodarowania mieniem,

3)    gospodarkę finansową.

3.    Kierownik Przychodni obowiązany jest, w terminie do 15 stycznia oraz 15 lipca każdego roku, przedstawić Rektorowi informacje dotyczące działalności Przychodni w zakresie określonym w ust. 2 pkt. 1-3.

4.    W przypadku stwierdzenia, że decyzja Kierownika Przychodni jest sprzeczna z prawem, Rektor wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Kierownika do jej zmiany lub cofnięcia.

5.    Przepisy niniejszego działu nie wykluczają uprawnień kontrolnych innych organów wynikających z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1.    Zmiany zakresu działalności Przychodni wymagają zmiany Statutu.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w § 1 ust. 2 pkt. 5-11 Statutu.

3.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 13:47
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:06
Liczba wyświetleń:
4911
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument