Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie podziału kompetencji Rektora, Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora Gabinetu Rektora na kadencję 2020-2024

 
Zarządzenie Nr 78/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2020 roku
 
w sprawie podziału kompetencji Rektora, Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora Gabinetu Rektora
na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4, § 23 ust. 4, § 30 ust. 1 i § 32 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Statutem Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego, zwanego dalej Uniwersytetem.
2.  Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do jego kompetencji należy w szczególności:
    1)   reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,
    2)   wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji
         innych organów,
    3)   podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych,
    4)  powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,
    5)  udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów
         i dokonywania innych czynności prawnych,
    6)  określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi umów
         o współpracy,
    7)  nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,
    8)   rozpatrywanie skarg i wniosków,
    9)   tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w trybie określonym
         odrębnymi przepisami,
  10)   nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi,
         zatrudnionymi na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz z osobami, wobec których
         odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,
  11)   ochrona informacji niejawnych,
  12)   powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz
         określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
  13)   zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,
  14)   powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia funkcji
         Przewodniczącego Senatu,
  15)   podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,
  16)   wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,
  17)   podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
3.  Rektor, z zastrzeżeniem ust. 4, podpisuje:
    1)   dokumenty adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,
    2)   dokumenty adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów zagranicznych,
    3)   pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
4.  W przypadkach spowodowanych służbową nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pisma  o których
    mowa w ust. 3 podpisuje Prorektor lub Kanclerz zgodnie z właściwością rzeczową.
5.  Rektorowi podlegają bezpośrednio:
    1)   Prorektorzy,
    2)   Gabinet Rektora,
    3)   Kanclerz,
    4)   Kwestor - w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,
    5)   Zespół Audytu Wewnętrznego,
    6)   Inspektor Ochrony Danych,
    7)   Biuro Kontroli Wewnętrznej,
    8)   Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1,
    9)   Biuletyn Informacji Publicznej,
  10)   Rzecznik Patentowy - z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2,
  11)   Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej,
  12)   Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,
  13)   Pełnomocnicy - w zakresie swojego umocowania.
6.  Wykonywanie, w imieniu Rektora, czynności wynikających z nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem
    jednostek, które zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegają bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy,
    należy do:
    1)   Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej - w odniesieniu do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
    2)   Prorektora ds. polityki naukowej i badań w odniesieniu do Rzecznika Patentowego.
 
§ 2
1.  Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:
    1)   Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej,
    2)   Prorektora ds. kształcenia,
    3)   Prorektora ds. studenckich,
    4)   Prorektora ds. polityki naukowej i badań,
    5)   Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni,
    6)   Prorektora ds. Collegium Medicum,
    7)   Kanclerza.
2.  Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami
    kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.
3.  Przekroczenie uprawnień, wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego pełnomocnictwa,
    stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.
4.  Prorektorzy i Kanclerz zobowiązani są do dbałości o ograniczanie wydatków finansowych w zakresie
    swojego działania i do kontrolowania wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność,
    którą nadzorują oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków z naruszeniem
    obowiązujących przepisów prawnych.  
5.  Decyzja Prorektora lub Kanclerza, podjęta w ramach jego zakresu działania, jest równoznaczna 
    z decyzją Rektora. Decyzje podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów lub decyzje, w stosunku
    do których zgłoszone zostały uzasadnione zastrzeżenia, mogą być zmienione przez Rektora w trybie
    nadzoru.
6.  Pracownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na swoją podległość, zobowiązani
    są do udzielania Prorektorom, Dyrektorowi Gabinetu Rektora oraz Kanclerzowi, informacji niezbędnych
    do realizacji powierzonych im zadań.
 
§ 3
1.  Prorektorzy i Kanclerz w zakresie swojego działania:
    1)   reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności i za jego zgodą,
         na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych na Uniwersytecie i poza nim,
    2)   współpracują z:
         a)  krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
         b)  zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych
             przez Uniwersytet umów oraz porozumień,
         c) jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące
             do zakresów ich działania,
    3)  nadzorują funkcjonowanie komisji senackich, kolegialnych organów uczelnianych i zespołów
         opiniodawczo-doradczych wskazanych przez Rektora,
    4)  koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach
         programów krajowych i zagranicznych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach
         powierzonych zadań,
    5) prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań,
    6) sprawują nadzór nad:
          a) opracowywaniem, w układzie rzeczowym, projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie
              zadań realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramów ich realizacji,
          b) przygotowaniem projektów aktów prawnych, regulujących sprawy należące do zakresu ich
              działania we współpracy z Gabinetem Rektora,
          c)  działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,
          d) prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych,
              objętych ich zakresem działania,
    7) na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa zawierają umowy oraz zaciągają
         zobowiązania i zatwierdzają ich realizację ze środków finansowych, przyznanych w planie rzeczowo-
         finansowym na realizację zadań objętych zakresem ich działania,
    8) nadzorują realizację planu rzeczowo-finansowego w zakresie wykonanych zadań i wykorzystania
         środków, będących w ich dyspozycji lub nadzorze,
    9) monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach powierzonych
         zadań,
   10) nadzorują przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień publicznych przez
         podległe jednostki organizacyjne, a także w zakresie realizacji powierzonych zadań. 
2.  Prorektor, z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące jego
    wyłącznej kompetencji.
3.  Jeżeli zakres powierzonych zadań obejmuje sprawy należące do zakresu działania kilku Prorektorów
    lub Prorektora i Kanclerza, Rektor wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację tych zadań.
4.  Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji
    w sprawie zastępstw.
5.  Każdy Prorektor wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami, Dyrektorem
    Gabinetu Rektora i Kanclerzem w zakresie ich kompetencji.
6.  Prorektorzy, Kanclerz oraz Kwestor, w zakresie powierzonych im kompetencji, zobowiązani są do
    realizacji zadań w poczuciu zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej Uniwersytetu oraz przestrzegania
    przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów wewnętrznych, w szczególności w zakresie
    dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności z tytułu jej naruszenia.
7.  Osoby upoważnione do podejmowania decyzji w sprawach zatrudniania pracowników zobowiązane
    są do informowania Rektora o zamiarze zatrudnienia nowego pracownika.
 
§ 4
Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
1.  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej nadzoruje opracowanie i realizację programu rozwoju
    Uczelni, politykę finansową Uczelni oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających
    z powierzonych zadań.
2.  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej kreuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią
    i programem rozwoju Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa pracy,
    w tym przed Państwową Inspekcją Pracy, w sprawach dyscyplinarnych oraz dysponowania Zakładowym
    Funduszem Świadczeń Socjalnych.
3. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej:
    1)  koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego i przedstawia Radzie
        Uczelni jego projekt,
    2)  ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,
    3)  nadzoruje:
         a) gospodarkę finansową Uczelni oraz opracowywanie analiz i prognoz ekonomicznych,
             stanowiących podstawę działalności Uniwersytetu,
         b) realizację planu rzeczowo-finansowego,
         c) doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią,
    4)  wyraża zgodę na przygotowanie i realizację projektów wymagających wkładu własnych środków
         finansowych oraz, we współpracy z Kanclerzem, na wysokość środków na realizację planów
         inwestycji, modernizacji i remontów,
    5)  we współpracy z Kwestorem przedstawia Rektorowi i Radzie Uczelni informacje o sytuacji finansowej
        Uniwersytetu,
    6)  przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań
        Uniwersytetu, zgodnie z przyjętą strategią i programem rozwoju,
    7)  tworzy kryteria i zasady przeprowadzania oceny pracowników, 
    8)  przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej,
    9)  nadzoruje funkcjonowanie Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów, Senackiej Komisji Kadrowej
        oraz Senackiej Komisji Statutowej,  
  10)  nadzoruje funkcjonowanie komisji rozpatrujących wnioski w sprawach o mobbing,
  11)  tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,
  12)  nadzoruje realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń
        Socjalnych,
  13)  powołuje komisje w sprawach gospodarowania ZFŚS, tj.:
        a)  Komisję Zapomogową,
        b)  Komisję Pożyczkową,
        c)   Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną,
        d)  Komisję Pracowniczego Programu Emerytalnego,
  14)  współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie.
4. Prorektorowi ds. rozwoju i polityki finansowej podlegają:
    1)  Dział Planowania i Analiz,
    2)  Kwestura.
5.  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 5
Prorektor ds. kształcenia
1.  Prorektor ds. kształcenia pełni nadzór nad procesem kształcenia oraz reprezentuje Uniwersytet
    w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2.  W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. kształcenia odpowiada za opracowanie
    i właściwą realizację polityki kształcenia, w tym:
    1) tworzy ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu oraz odpowiadającą
        na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego,
    2) pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym na wydziałach
        i w filii (zmiany oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki studiów, kształcenie interdyscyplinarne,
        e-learning, nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych),
    3) pełni nadzór nad:
        a)  funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie
            uczelnianym,
        b)  przygotowaniem kierunków studiów do procesu akredytacji we współpracy z dziekanem wydziału
             lub dyrektorem filii, administrującego dany kierunek studiów, 
        c)   właściwym funkcjonowaniem systemu ECTS w uczelni,
        d)  planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich z uwzględnieniem
            zatwierdzania przydziału obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
        e)  funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), systemu SYLABUS i IRK
            oraz APD,
        f)   promocją zawodową absolwentów,
       g)   tokiem kształcenia na studiach doktoranckich,
       h)   kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy i szkolenia), Uniwersytetem Trzeciego
            Wieku i Uniwersytetem Dzieci,
        i)    realizacją projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
    4) organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami krajowymi,
    5) nadzoruje wykorzystanie przez wydziały, filię i podlegające jednostki ogólnouczelniane środków
        finansowych przeznaczonych na:
        a)  rozwój kształcenia,
        b)  działalność dydaktyczną,
        c)   działalność uczelnianych organizacji doktoranckich
3.  Prorektor ds. kształcenia reprezentuje Uniwersytet w procesie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania
    stosunku pracy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni, w grupie
    pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych oraz zatrudnianych w projektach edukacyjnych.
4.  W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 3 Prorektor ds. kształcenia nadzoruje
    wnioskowanie o przeprowadzenie oceny okresowej, o której mowa w art. 128 ust. 2 Ustawy Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce, jej przeprowadzanie oraz sprawy dyscyplinarne.
 
5.  Prorektorowi ds. kształcenia podlegają:
    1)   Biuro ds. Kształcenia,
    2)   Biuro Informatycznej Obsługi Studiów,
    3)   Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia,
    4)   Filia w Ełku,
    5)   Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
    6)   Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,
6.  W ramach swoich kompetencji i przyznanych uprawnień Prorektor ds. kształcenia:
    1)   podejmuje decyzje w sprawach:
         a) odwołań od decyzji kierownika studiów doktoranckich,
         b) tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej uczestnikom studiów
             doktoranckich,
         c)  przyznawania świadczeń i stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich,
         d) wyjazdów zagranicznych uczestników studiów doktoranckich,
         e) dokonuje czynności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników studiów
             doktoranckich oraz doktorantów,
    2)   podejmuje decyzje w sprawach wniosków uczestników studiów doktoranckich o ponowne
         rozpatrzenie sprawy,
    3)   nadzoruje:
         a) przestrzeganie praw doktorantów realizujących kształcenie w ramach studiów doktoranckich
             w procesach: ustalania i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie
             regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Studiów Doktoranckich,
         b) wykorzystywanie przez Samorząd Doktorantów środków finansowych przeznaczonych
             na działalność doktorancką.
7.  Prorektor ds. kształcenia pełni nadzór nad funkcjonowaniem Rady Edukacyjnej i Komisji Etyki.
8.  Prorektor ds. kształcenia współpracuje z Samorządem Doktorantów.
9.  Prorektor ds. kształcenia, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność
    z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych.
 
§ 6
Prorektor ds. studenckich
1.  Prorektor ds. studenckich pełni nadzór nad  tokiem studiów oraz reprezentuje Uniwersytet
    w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2.  W ramach powierzonych kompetencji Prorektor  ds. studenckich nadzoruje:
    1)  proces rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku
        polskim,
    2) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia oraz
        jednolitych studiów magisterskich, a także jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    3) wykorzystywanie przez Samorząd Studentów środków finansowych przeznaczonych na działalność
        studencką,
    4) przestrzeganie praw studentów w procesach: wydawania decyzji, ustalania i pobierania opłat
        za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu
        Studiów,
    5) proces podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów,
    6) funkcjonowanie uczelnianych organizacji studenckich,
    7) promocję oferty edukacyjnej Uniwersytetu,
    8) działalność agend kulturalnych,
    9) realizację programu ERASMUS+ z udziałem studentów.
3.  Prorektorowi ds. studenckich podlegają:
    1)   Biuro ds. Studenckich,
    2)   Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
    3)   Studium Języków Obcych,
    4)   Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  
    5)   Akademickie Centrum Kultury,
    6)   Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,
    7)   Akademicki Związek Sportowy.
4.  W ramach swoich kompetencji i przyznanych uprawnień Prorektor ds. studenckich:
    1)   podejmuje decyzje w sprawach:
         a)  odwołań od decyzji dziekana, dyrektora filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
             oraz komisji rekrutacyjnych,
         b) rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
         c)  działalności uczelnianych organizacji studenckich,
         d) tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej studentom,
         e)  przyznawania świadczeń studentom,
         f)   wyjazdów zagranicznych studentów.
    2)   podejmuje decyzje w sprawach wniosków studentów o ponowne rozpatrzenie sprawy,
    3)   dokonuje czynności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.
    4)   prowadzi postępowania w zakresie imprez i zgromadzeń studentów na terenie Uniwersytetu.
5. Prorektorowi ds. studenckich podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy związane
    z Fundacją Samorządu Studenckiego i Fundacją „Żak” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów UWM.
6. Prorektor ds. studenckich współpracuje z Samorządem Studenckim.
7. Prorektor ds. studenckich, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność
    z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych.
 
§ 7
Prorektor ds. polityki naukowej i badań
1.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań realizuje, zgodne ze strategią i programem rozwoju
    Uniwersytetu, przyjęte kierunki działalności naukowej i badawczej oraz reprezentuje Uniwersytet
    w sprawach:
    1)   związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych,
    2)   umów na przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
         i doktora habilitowanego,
    3)   umów z wydawnictwami w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu,
    4)  nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi niebędącymi
         profesorami i profesorami uczelni w grupie pracowników badawczych oraz zatrudnianych
         w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych.
2.  W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Prorektor ds. polityki naukowej
    i badań nadzoruje wnioskowanie o przeprowadzenie oceny okresowej, o której mowa w art. 128 ust. 2
    Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jej przeprowadzanie oraz sprawy dyscyplinarne.
3.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań reprezentuje Uniwersytet w Radzie Doskonałości Naukowej.
4.  W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. polityki naukowej i badań nadzoruje:
    1)  planowanie i prowadzenie badań naukowych,
    2)  wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe i na realizację programów
        badawczych,
    3) uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony
        patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,
    4) proces zakupów aparatury badawczej,
    5) działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,
    6) realizację projektów badawczych i aparaturowych.
5.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań:
    1) podejmuje decyzje w sprawie odwołań doktorantów od decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej
        w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady naukowej szkoły doktorskiej,
    2) podejmuje decyzje w sprawach wniosków kandydatów do Szkoły Doktorskiej i doktorantów
        o ponowne rozpatrzenie sprawy,
    3) podejmuje decyzje w sprawie wyjazdów zagranicznych uczestników Szkoły Doktorskiej,
    4) ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe staże naukowe oraz podejmuje decyzje
        w tym zakresie,
    5) inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność badawczą,
        innowacyjną i wdrożeniową,
    6) określa główne kierunki badań i współpracy naukowej z podmiotami krajowymi,
    7) zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe, współfinansowane z funduszy
        krajowych i unijnych funduszy strukturalnych,
    8) zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych,
    9) udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp.,
  10)  podejmuje decyzje w sprawie wydawania i finansowania monografii naukowych pracowników
        Uniwersytetu w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wydawnictwach
        zewnętrznych,
  11) współpracuje z Radą Biblioteczną i Radą Wydawniczą,
  12) współpracuje z przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin i zespołów ds. dyscyplin naukowych.
6.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań pełni nadzór nad funkcjonowaniem:
    1)   Biura ds. Nauki,
    2)   Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
    3)   Szkoły Doktorskiej,
    4)   Biblioteki Uniwersyteckiej,
    5)   Wydawnictwa Uniwersytetu,
    6)   Akademii Biznesu,
    7)   Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych,
    8)   Centrum Badań Europy Wschodniej,
    9)   Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa,
  10)   Centrum Badań Społecznych,
  11)   Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
  12)   Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  13)   Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,
  14)   rad naukowych dyscyplin oraz zespołów ds. dyscyplin naukowych,
  15)   Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         „Kortosfera”.
7.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań podejmuje działania w zakresie promocji nauki, zwłaszcza
    w zakresie badań.
8.  Prorektor ds. polityki naukowej i badań, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 8
 Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
1.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni odpowiada za przygotowanie i realizację strategii rozwoju
    współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w zakresie badań naukowych i kształcenia.
2.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni pełni nadzór nad realizacją w Uniwersytecie zadań
    dotyczących spraw zagranicznych oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających
    z powierzonych zadań.
3.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni w szczególności:
    1) nadzoruje realizację zadań finansowanych z funduszy zagranicznych z wyłączeniem funduszy
        strukturalnych,
    2) odpowiada za przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów badawczych,
    3) opracowuje ofertę edukacyjną dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych we współpracy
        z Prorektorem ds. Kształcenia,
    4) nadzoruje proces rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone
        w języku obcym,
    5) określa główne kierunki badań i współpracy naukowej z podmiotami zagranicznymi,
    6) organizuje współpracę naukową i badawczą Uniwersytetu z jednostkami za granicą,
    7) organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami za granicą,
    8) podejmuje decyzje w sprawach:
        a)  przyjęcia na studia cudzoziemców,
        b)  dofinansowania zagranicznych podróży służbowych pracowników,
        c)   kierowania pracowników na staże zagraniczne.
4.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia pełni nadzór nad funkcjonowaniem:
    1)   Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, z wyłączeniem spraw realizowanych w ramach programu
         ERASMUS+ z udziałem studentów,
    2)   Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
5.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni, wykonuje powierzone zadania we współpracy
    z pozostałymi Prorektorami w zakresie ich kompetencji.
6.  Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 9
Prorektor ds. Collegium Medicum
1.  Prorektor ds. Collegium Medicum pełni nadzór nad realizacją w Uniwersytecie zadań wynikających
    z przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni medycznych oraz działalności leczniczej.
2.  Prorektor ds. Collegium Medicum w szczególności:
    1) reprezentuje Rektora wobec Ministra Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
        i innych organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących prowadzenia działalności
        dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz związanego z tym udzielania
        świadczeń zdrowotnych,
    2) reprezentuje Rektora przy zawieraniu umów z podmiotami leczniczymi w zakresie udostępniania
        jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu w zawodach
        medycznych, w tym podyplomowym, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją
        zdrowia oraz nadzoruje realizację tych umów.
3.  Prorektor ds. Collegium Medicum sprawuje nadzór nad:
    1) funkcjonowaniem podmiotów, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym, w tym:
        a)  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym,
        b)  Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,
        c)   Zakładem Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej,
    2) wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem działania
        w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
    3) funkcjonowaniem podległych jednostek (wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum),
    4) bieżącą działalnością dydaktyczną i badawczą w Collegium Medicum,
    5) tworzeniem systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
        w podległych jednostkach i ich realizację,
    6) przestrzeganiem przez podległe jednostki organizacyjne obowiązujących przepisów wewnętrznych
        i zewnętrznych,
    7) międzynarodową i krajową współpracą naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum.
4.  Prorektor ds. Collegium Medicum, w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia pełni nadzór
    i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym w jednostkach wchodzących
    w skład Collegium Medicum (zmiany oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki studiów, kształcenie
    interdyscyplinarne, e-learning, nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych).
5.  Prorektor ds. Collegium Medicum, we współpracy z Dziekanem Wydziału Lekarskiego, Dyrektorem Szkoły
    Zdrowia Publicznego oraz Prorektorem ds. kształcenia sprawuje nadzór nad przygotowaniem kierunków
    medycznych do procesu akredytacji.
6.  Prorektor ds. Collegium Medicum nadzoruje formalnie działalność Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie
    z poszanowaniem decyzji Komisji w zakresie merytorycznym.
7.  Prorektor ds. Collegium Medicum opiniuje sprawy kadrowe i płacowe pracowników zatrudnionych
    w jednostkach Collegium Medicum.
8.  Prorektor ds. Collegium Medicum, wykonuje powierzone zadania we współpracy z pozostałymi
    Prorektorami w zakresie ich kompetencji.
9.  Prorektor ds. Collegium Medicum, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność
    z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych.
 
§ 10
Kanclerz
1.  Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie niezastrzeżonym dla Rektora
    i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw
    przekraczających zwykły zarząd.
2. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego
    funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane
    z bieżącą eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym
    oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne
    do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.
3.  W sprawach objętych zakresem swojego działania Kanclerz współpracuje z Rektorem,  Prorektorami,
    Dyrektorem Gabinetu oraz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
4.  Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu
    Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów.
5.  W zakresie swojego działania Kanclerz:
     1)   reprezentuje Uniwersytet, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, w stosunkach prawnych z innymi
          podmiotami, w tym przy podpisywaniu umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego
          zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na dany cel w planie rzeczowo –
          finansowym Uniwersytetu na dany rok,
     2)   reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań
          wynikających ze zwykłego zarządu,
     3)   koordynuje działalność administracyjną, techniczną i gospodarczą Uniwersytetu,
     4)   reprezentuje Uniwersytet w sprawach nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy
          z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, ich okresowej oceny oraz spraw z tytułu
          odpowiedzialności porządkowej,
     5)   określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzoruje ich przestrzeganie,
     6)   zapewnia wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,
     7)   podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji
          Inwentaryzacyjnej,
     8)   nadzoruje:
          a)    funkcjonowanie:
                     -    jednostek organizacyjnych tworzących pion Kanclerza, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym
                   administracji,
                     -    Archiwum i Muzeum,
                     -    Regionalnego Centrum Informatycznego,
                     -    Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN,
                     -    uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,
                     -    bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,
                     -    Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałdach,
          b)   wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
               działania, w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
          c)    proces właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,
          d)   proces opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów
               i modernizacji,
          e)   realizację inwestycji, remontów i modernizacji,
          f)    tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań 
               w podległych jednostkach i ich realizację,
          g)   realizację projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
          h)   proces gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,
    9)   sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne
         obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych,
  10)   w odniesieniu do jednostek organizacyjnych tworzących pion Kanclerza:
          a)   dokonuje analizy potrzeb kadrowych,
          b)   uczestniczy w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów do zatrudnienia
               w jednostkach, o których mowa w pkt 8 lit. a,
6.  Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej.
7.  W sprawach inwestycyjnych i finansowych Kanclerz współpracuje z Prorektorem ds. rozwoju i polityki
    finansowej oraz realizuje decyzje wynikające z uchwał Rady Uczelni.
8.  Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym
    przez odrębne przepisy.
9.  Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza
    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
10.  Kanclerz, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia
      obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 11
Gabinet Rektora
1.  Gabinet Rektora tworzą:
     1)   Biuro Rektora,
     2)   Dział Kadr,
     3)   Rzecznik prasowy,
     4)   Biuro Mediów i Promocji,
     5)   Biuro Prawne.
2.  Gabinetem Rektora kieruje Dyrektor Gabinetu Rektora, do którego zadań należy w szczególności:
     1)   nadzór nad:
          a)   działalnością jednostek tworzących Gabinet Rektora,
          b)   prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach tworzących
               Gabinet Rektora,
          c)    postępowaniem w sprawie udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie
               do informacji publicznej,
      2) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych tworzących Gabinet Rektora:
          a)   dokonywanie analizy potrzeb kadrowych,
          b)   uczestnictwo w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów do zatrudnienia,
          c)    wnioskowanie do Kanclerza o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy stosując przy
               tym, zasady zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obowiązujące
               w Uniwersytecie.
3.  Dyrektor Gabinetu Rektora koordynuje współpracę Rektora, Prorektorów i Kanclerza w ramach Kolegium
    Rektorskiego.
4.  Dyrektorowi Gabinetu Rektora podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy związane z:
    1)   Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Spółka z o.o.,
    2)   Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Pozorty” Spółka z o.o.,
    3)   Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Łężany” Spółka z o.o..
 
§ 12
1.  Prorektorzy, Dyrektor Gabinetu Rektora, Kanclerz i Kwestor, poza obowiązkami powierzonymi niniejszym
    zarządzeniem, pełnią obowiązki powierzone odrębnymi przepisami prawnymi.
2.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, bez względu na swoją podległość, zobowiązane są do udzielania
    Prorektorom, Dyrektorowi Gabinetu Rektora i Kanclerzowi informacji niezbędnych do realizacji ich zadań.
 
§ 13
Traci moc Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji (ze zmianami).
 
 § 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2020
Data publikacji:
04.09.2020 12:21
Data aktualizacji:
10.09.2020 08:38
Liczba wyświetleń:
3615
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78.pdf882.69 KB