UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Strona została usunięta dnia: 10 marzec, 2008 - 08:30

 

 

UCHWAŁA Nr 253
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Współpraca pomiędzy uniwersytetami a beneficjentami generowanej w nich wiedzy staje się coraz ważniejsza - w wyniku działania czynników ekonomicznych, wzrastającego zainteresowania przedsiębiorczością oraz dokonującej się w świecie ewolucji uniwersytetów, zgodnie z którą nauka w znacznie większym stopniu służyć powinna poprawie jakości życia i wzrostowi gospodarczemu. Uwzględniając te okoliczności Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, stanowi co następuje:

§ 1

Senat uznaje rozwój przedsiębiorczości akademickiej, za jedno z głównych zadań w obszarze działalności badawczej i edukacyjnej UWM.

§ 2

Senat przyjmuje następujące działania wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej:

1. Opracowanie zasad zarządzania własnością intelektualną i ochroną prawną dóbr intelektualnych w UWM.

2. Kontynuowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnych i międzywydziałowych centrów badawczych ukierunkowanych na rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych regionu Warmii i Mazur oraz kraju.

3. Uruchomienie stałych kursów szkoleniowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu prawa własności intelektualnej.

4. Wprowadzanie do planów studiów i programów nauczania treści prawa własności intelektualnej i przedsiębiorczości.

5. Prowadzenie kursów dla pracowników uczelni w obszarze zarządzania projektami badawczymi, szkoleniowymi oraz inwestycyjnymi.

6. Podjęcie działań na rzecz tworzenia uniwersyteckich podmiotów gospodarczych typu „spin-off” i „spin-out” oraz inkubatora technologicznego.

7. Utworzenie akademickiego preinkubatora i inkubatora przedsiębiorczości studentów jako wsparcia w tworzeniu firm typu „start-up”.

8. Uczestniczenie UWM w tworzeniu parków naukowo-technologicznych i klastrów.

9. Wzmocnienie usług doradczych świadczonych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii dotyczących przedsięwzięć transferu wiedzy i technologii w procesie współdziałania nauki z gospodarką.

10. Powołanie przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Konsultacyjnej Rady Przedsiębiorców.

11. Utworzenie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii międzywydziałowej sieci brokerów innowacji służącej sprawnej komercjalizacji wiedzy i technologii.

12. Włączenie w proces upowszechniania oferty usługowo-badawczej uczelni Akademickiego Centrum Mediów, we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

§ 3

Źródłami finansowania działań określonych w § 1 powinny być głównie środki finansowe funduszy zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej.

§ 4

Nadzór nad realizacją działań sprawuje właściwy prorektor ds. współpracy z gospodarką.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 08:27
Data aktualizacji:
10.03.2008 08:30
Liczba wyświetleń:
2716
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument