Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

 

 

Zarządzenie Nr 4

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 lutego 2008 roku

w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

W Katerze UNESCO prowadzi się kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich.

§ 2

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kurs realizowany jest na podstawie planu i programu nauczania, zaakceptowanych przez Radę Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki.

§ 3

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu nie ponoszą opłat z tytułu uczestnictwa w kursie, o którym mowa w § 1niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ukończenie kursu dokumentowane jest zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM

z dnia 11 lutego 2008 roku

Godło państwa

 

………………………………………………………………………………………….……

 

(nazwa uczelni)

 

………………………………………………………………………………………………..

 

(jednostka organizacyjna uczelni)

ŚWIADECTWO

UKOŃCZENIA KURSU

Pan(i) ………………………………………………………………………………………

urodzony(a) w dniu ……………….. r. w …………………………………………………

ukończył(a) w roku ……………………………………………………………….……….

kurs dokształcający w zakresie ……………………………………………........................

………………………………………………………………………………….………….

z wynikiem ……………………………….

pieczęć

urzędowa

KIEROWNIK                                                             REKTOR

                jednostki prowadzącej kurs

……………………………..                                     ………………………………….
(pieczęć imienna i podpis)                                 (pieczęć imienna i podpis)

 

……………………………, dnia ……………… r.

(miejscowość)

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2008
Data publikacji:
07.03.2008 14:09
Data aktualizacji:
07.03.2008 14:14
Liczba wyświetleń:
2981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument