Nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Zarządzenie Nr 77/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 68/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września
2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych § 1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
 
„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena
     pracy”, pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) za cykl
     kształcenia.”
 
§ 2
1. Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych edycji rozpoczynającej
    kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2. Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 13:32
Data aktualizacji:
24.09.2020 11:20
Liczba wyświetleń:
376
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument