Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych

Decyzja Nr 67/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie     przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 20 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będącego Załącznikiem do Zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

Rektor przyznaje w 2020 roku nagrodę grantową dla pracowników wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych według zasad, o których mowa w § 2-5.

§ 2

Podstawą przyznania nagrody grantowej, zwanej dalej nagrodą, jest realizacja projektu badawczego do którego umowa o realizację projektu została podpisana z instytucją finansującą w 2019 roku i 2020 roku, z wyłączeniem projektu:

1)   w kosztorysie którego nie zaplanowano kosztów pośrednich lub kosztów ogólnych;

2) realizacja którego wymagała ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwanym dalej Uniwersytetem) wniesienia własnego wkładu finansowego;

3)    nie będącym osiągnięciem w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

 

§ 3

1.    Nagroda przyznawana jest jednorazowo zespołowi realizującemu projekt.

2.    Pisemną propozycję podziału nagrody dla wykonawców projektu przedstawia kierownik projektu, w terminie wskazanym w piśmie Prorektora ds. Nauki.

3.    W przypadku nie przedstawienia propozycji podziału nagrody przez kierownika projektu w terminie, o którym mowa w ust. 2, prawo do nagrody wygasa.

4.    Decyzję o przyznaniu zespołowi realizującemu projekt nagrody oraz jej wysokości podejmuje Rektor.

§ 4

Wysokość nagrody, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest uzależniona od wysokości przyznanej w projekcie kwoty w części dla Uniwersytetu i przedstawia się następująco:

 

Kwota projektu w części dla Uniwersytetu

Kwota wynagrodzenia

do kwoty 50 000 zł

1 000 zł brutto

powyżej kwoty 50 000 zł do 200 000 zł

3 000 zł brutto

powyżej kwoty 200 000 zł  do 500 000 zł

5 000 zł brutto

 powyżej kwoty 500 000 zł

7 000  zł brutto

 

§ 5

Wypłata nagrody za projekt, o którym mowa w § 2 nastąpi zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na terminy tworzenia i zamykania list wypłat w Dziale Płac – w następnym miesiącu.

 

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.06.2020
Data publikacji:
31.08.2020 11:39
Data aktualizacji:
31.08.2020 11:55
Liczba wyświetleń:
102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument