Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 75/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 11. „Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 4 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia
i jakości nauczania, Zadanie 11. „Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM
w Olsztynie”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 11. „Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM
w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
  1) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem,
  2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
      „4) zmiany terminów realizacji poszczególnych warsztatów, przerwania realizacji warsztatów
           lub odwołania warsztatów z powodu zagrożenia zakażeniem COVID-19.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2020
Data publikacji:
26.08.2020 07:58
Data aktualizacji:
26.08.2020 08:01
Liczba wyświetleń:
353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument