Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej

 

 

Decyzja  Nr  2
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż­szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stosownie do art. 2379 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U. z 16 lutego 1998 r. Nr 21, poz. 94) stanowi się co następuje:

§ 1

Uniwersytet zapewnia pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.

§ 2

Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikom prania, konserwacji i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej mającej kontakt z substancjami szkodliwymi chemicznymi, biologicznymi oraz promieniowaniem jonizującym.

§ 3

1.        Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej czynności te mogą być powierzone pracownikowi za jego zgodą  z wyłącze­niem czynności, o których mowa w § 2.

2.        Za czynności, o których mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

§ 4

Ustala się miesięczny ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości:

1.        11,00 zł - pracownikom zatrudnio­nym przy pracach bardzo brudnych jak: palacz i pomocnik palacza wy­konujący niezautomatyzowane prace przy obsłudze kotłów parowych i wodnych, ładowacz, pracownik oczyszczalni ścieków, mechanik samo­chodowy, malarz, murarz, szklarz, dekarz, spawacz, obsługa zwierząt itp.

2.        10,00 zł - pracownikom zatrudnionym przy pracach średnio brudnych jak: stolarz ręczny i maszynowy, cieśla, tapicer, monter, ogrodnik, kierowca, magazynier itp.

3.        9,00 zł - pracownikom zatrudnionym przy nadzorze pracowników wymie­nionych w punktach l i 2, praco­wnikom technicznym, laborantom, ko­nserwatorom sieci telefonicznej i ra­diowej, bibliotekarzom, nauczycielom akademickim itp.

§ 5

1.        Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest po stwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonania zadań uprawniających do wypłaty ek­wiwalentu, z podaniem źródła finan­sowania.

2.        Wnioski o wypłatę ekwiwalentu, sporządzone w trzech egzemplarzach, po uprzednim wpisaniu do ewidencji przez Dział BHP, kierować należy do Sekcji Cenzury i Kas.

3.        Wypłata przysługującego pracowniko­wi ekwiwalentu następuje raz w roku, najpóźniej do dnia 29 grudnia.

§ 6

Wypłata ekwiwalentu nie dotyczy praco­wników sporadycznie sprzątających swoje po­mieszczenia pracy, oddających odzież do pralni, używających własnej odzieży.

§ 7

Traci moc Decyzja Nr 15 z 5 listopada 2001 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od l stycznia 2008 roku.

 

Rektor 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.01.2008
Data publikacji:
07.03.2008 13:42
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:42
Liczba wyświetleń:
4666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument