Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji

Strona została usunięta dnia: 3 sierpień, 2020 - 09:18

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 
 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie geodezja i kartografia.
Ponadto:
 • posiadają zainteresowania naukowe i udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu metod obliczeń geodezyjnych i rachunku wyrównawczego,
 • posiadają w swoim dorobku co najmniej 4 publikacje indeksowane przez WoS z powyższej tematyki badawczej,
 • wykazują się znajomością oprogramowania do przeprowadzania obliczeń statystycznych i symulacji
  np.: MATLAB, Mathcad.
 • wykazują się znajomością języka angielskiego oraz biegłą znajomością języka polskiego
  (dot. obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Potwierdzona kopia dyplomu poświadczająca ukończenia studiów wyższych.
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
 6. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej.
 8. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
  i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
 9. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a).
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej.
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej
  na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720
  Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
  w terminie od 27 lipca 2020 do 27 sierpnia 2020 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć
  i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi 3 205 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.07.2020
Data publikacji:
03.08.2020 09:14
Data aktualizacji:
03.08.2020 09:18
Liczba wyświetleń:
186
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument