Wersja strony Źródła finansowania majątku uczelni 2006/2007 z dnia 7 marzec, 2008 - 13:34

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Źródła finansowania majątku uczelni w tys. zł

Pasywa - źródła finansowania majątku uczelni

Stan na dzień 31.12.2005r.

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Struktura % pasywów na 31.12.2005 r.

Struktura % pasywów na 31.12.2006 r.

Przyrost procentowy pasywów

A.

Kapitał

(fundusz własny)

195 128,8

218 830,0

50,9

54,4

112,1

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

136 691,9

168 602,4

35,7

41,9

123,3

II.

Należ., lecz nie wkł. na pocz. kapit. podst. (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

-

-

-

-

-

V.

Kapitał (fundusz) rezerw. z aktualizacji wyceny

38 290,1

38 277,1

9,9

9,5

99,9

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

-

-

-

-

-

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

-

-

-

VIII

Zysk (strata) netto

 

20 146,8

11 950,5

5,3

3,0

59,3

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

188 088,3

183 470,5

49,1

45,6

97,5

I.

Rezerwy na zobowiązania

-

-

-

-

-

II.

Zobowiązania długoterminowe

2 864,0

2 864,0

0,7

0,7

100,0

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

66 056,7

70 186,8

17,2

17,5

106,3

IV

Rozliczenia międzyokresowe

119 167,6

110 419,7

31,2

27,4

92,7

Suma

pasywów

383 217,1

402 300,5

100,0

100,0

107,6

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2007
Data publikacji:
07.03.2008 13:30
Data aktualizacji:
07.03.2008 13:34
Liczba wyświetleń:
3653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument