Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 71/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lipca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Regulaminie Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu
    nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
    w Olsztynie”
, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 86/2018 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2018 roku z późn. zm., nazwę projektu
    „Program rozwojowy
Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” zastępuje się nazwą
    „Program rozwojowy
Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”.
2.  Dodatkowo, wprowadza się zmiany w § 1 ust. 1 i 6 oraz § 2 ust. 1 i 9, które otrzymują brzmienie:
    1)  § 1 ust. 1: Organizatorem Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim”, zwanych dalej
        zawodami,
jest Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji
        Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany w dalszej części
        organizatorem.”; 
    2)  § 1 ust. 6: Udział w zawodach jest bezpłatny i organizowany w ramach projektu
        pn. „
Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM
        w Olsztynie
” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwanego dalej projektem.”;
    3)  § 2 ust. 1: W zawodach mogą brać udział zespoły składające się z 5 studentów/ek, Wydziału
        Lekarskiego oraz
Wydziału Nauk o Zdrowiu (po zm. Szkoły Zdrowia Publicznego) Uniwersytetu
        Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji
głównego
        sędziego i
kierownika projektu, skład zespołu może być 4-osobowy.”;
    4)  § 2 ust. 9: Warunkiem udziału w zawodach jest spełnienie przez studenta/kę kryteriów
        kwalifikowalności określonych w projekcie pn. „
Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych
        (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie
oraz kolejność zgłoszeń”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL
i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”
otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego
zarządzenia.
§ 3
Załączniki do Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL
i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”
otrzymują brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 11:10
Data aktualizacji:
23.07.2020 11:51
Liczba wyświetleń:
507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz71.pdf676.35 KB
Nr 71Regulamin LZSM Olsim.docx18.43 KB
Zał. 1 do regulaminu (formularz zgł. zespołu).doc335.5 KB
Zał. 2 do regulaminu (formularz zgł. członka zespołu).doc366 KB
Zał. 3 do regulaminu (deklaracja uczestnictwa).doc330.5 KB
Zał. 4 do regulaminu (kwestionariusz os.).doc354 KB
Zał. 5 do regulaminu (oświadczenie - ochrona danych osobowych).doc669 KB
Regulamin OLSIM.pdf1.49 MB